PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Latina II. - LBIB19
Anglický název: Latin Language II
Zajišťuje: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: L0162
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Lucie Kopecká
Patří mezi: Husit.t.Bc. - P/1.roč.
Husit.t./Filozofie Bc.-P/1.roč
Náboženství,e.,f.Bc.-PV/filozofie,rel.,t
Pravoslav.t.Bc. - P/2.roč.
Sociální ped.Bc. - P/1.roč.
Starokat.t.Bc. - P/1.roč.
Učitelství n.,e.,f.Mgr.-P/1.roč.
Je korekvizitou pro: LHIS90, LHIS91
Je prerekvizitou pro: LBIB87, LHIS88
Anotace
Vstupní požadavky pro zapsání kursu: pochopení, znalost a schopnost aplikace látky probrané ve výuce předmětu Latina I. Kurs slouží k výkladu a procvičení dalších, na Latinu I navazujících latinských morfologických partií zahrnujících především latinský perfektní slovesný systém, v rámci jmenného systému zbývající latinské deklinace, většinu latinských zájmen a číslovky. Z oblasti syntaxe se v kursu probírají první dva druhy latinských vedlejších vět. Absolvováním kursu si student osvojuje dovednost aplikovat probrané partie latinské mluvnice, překládat vybraná latinská podřadná souvětí a pracovat s krátkými texty. V případě přechodu na distanční výuku bude předmět Latina II. vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty. Předmět bude zakončen standardním zápočtovým testem.
Poslední úprava: Kopecká Lucie, Mgr. (30.09.2020)
Sylabus

Latinská morfologie a syntax: substantiva 4. a 5. deklinace; stupňování adjektiv a adverbií; zájmena ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá a záporná; zájmenná adjektiva; číslovky; konjunktiv prézentu a imperfekta pravidelných sloves 1. - 4. konjugace, slovesa "esse" a jeho odvozenin; perfektní systém latinských sloves; relativní užívání časů; opisné časování činné; vedlejší věty účelové; obsahové věty žádací tzv. snahové. Cvičení a překlad jednoduchých vět, souvětí a textů. Výstup: zápočtový test zahrnující látku lekcí I - XI učebnice PŘECECHTĚLOVÁ, Milena. Latina nejen pro teology. 2. vydání, Praha: Zdenka Barcalová, 2009, 224 s., ISBN 80-903178-1-2.

Poslední úprava: Kopecká Lucie, Mgr. (30.09.2020)
Podmínky zakončení předmětu

Znalost, pochopení a schopnost aplikace látky probrané v rámci předmětů Latina I. a Latina II. Schopnost pracovat s krátkými a jednoduchými latinskými texty a s probranými druhy latinských vedlejších vět. Úspěšné složení zápočtového testu (tj. splnění min. 75% z každého jeho dílčího úkolu) zahrnujícího látku lekcí I - XI učebnice PŘECECHTĚLOVÁ, Milena. Latina nejen pro teology. 2. vydání, Praha: Zdenka Barcalová, 2009, 224 s., ISBN 80-903178-1-2.

Poslední úprava: Kopecká Lucie, Mgr. (30.09.2020)
Požadavky ke zkoušce

Znalost, pochopení a schopnost aplikace látky probrané v rámci předmětů Latina I. a Latina II. Schopnost pracovat s krátkými a jednoduchými latinskými texty a s probranými druhy latinských vedlejších vět. Úspěšné složení zápočtového testu (tj. splnění min. 75% z každého jeho dílčího úkolu) zahrnujícího látku lekcí I - XI učebnice PŘECECHTĚLOVÁ, Milena. Latina nejen pro teology. 2. vydání, Praha: Zdenka Barcalová, 2009, 224 s., ISBN 80-903178-1-2.

Poslední úprava: Kopecká Lucie, Mgr. (30.09.2020)
Literatura
Povinná:
PŘECECHTĚLOVÁ, Milena. Latina nejen pro teology, 2. vydání, Praha: Zdenka Barcalová, 2009, 224 s., ISBN 80-903178-1-2.

Doporučená:
BILÍKOVÁ, Eva. Přehled latinské mluvnice, Brno: MC nakladatelství, 2003, 64 s.

GEORGES, Karl Ernst. Der neue Georges: Ausführliches Handwörterbuch Lateinisch-Deutsch (in 2 Bänden), 16. vydání, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2012, 2546 s., ISBN-10 3534252144, ISBN-13 978-3534252145.

KÁBRT, Jan - KUCHARSKÝ, Pavel - SCHAMS, Rudolf - VRÁNEK, Čestmír - WITTICHOVÁ, Drahomíra - ZELINKA, Vojtěch. Latinsko - český slovník, 1. vydání, Praha: Leda, 2000, 576 s., ISBN 80-85927-82-9.

KUCHARSKÝ, Pavel - QUITT, Zdeněk. Latinská mluvnice, 3. vydání, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989, 197 s.

KUCHARSKÝ, Pavel - QUITT, Zdeněk. Česko - latinský slovník starověké a současné latiny. 1. vydání, Praha: SPN, 1992, ISBN 80-04-16903-1.

NOVOTNÝ, František a kol. Základní latinská mluvnice, 2. vydání, Praha: H&H, 1992, 297 s., ISBN 80-85467-91-7.

Oxford Latin Dictionary, 2. vydání, Oxford University Press, 2012, 2368 s., ISBN-10 0199580316, ISBN-13 978-0199580316.

PANHUIS, Dirk. Latin Grammar, University of Michigan Press, 2009, 248 s., ISBN 978-0-472-03373-7

PRAŽÁK, Josef M. - NOVOTNÝ, František - SEDLÁČEK, Josef. Latinsko-český slovník, 10. vydání, Praha, 1937, 1348 s.

RUBENBAUER, Hans - HOFMANN, J. B. Lateinische Grammatik, 12. vydání, München: R. Oldenbourg Verlag, 1995, 375 s., ISBN 978-3-637-06940-4.

ŠPAŇÁR, Július - HRABOVSKÝ, Jozef. Latinsko-slovenský a slovensko-latinský slovník, 5. vydání, Bratislava: SPN, 1962, 1222 s., ISBN 80-08-02051-2.

Poslední úprava: Kopecká Lucie, Mgr. (30.09.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK