PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do prevence rizikového chování - L0682
Anglický název: Inteoduction to Evidence-based Prevention
Zajišťuje: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 42 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neomezen (0)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Anna Pospíšilová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Anna Pospíšilová, Ph.D.
Anotace
Vzdělávací modul Úvod do prevence založené na důkazech (INEP) je postaven na více než 30 letech výzkumu prevence a toho, jak nejnovější vědecké poznatky aplikovat v „reálném světě“ a v souladu s mezinárodními standardy a preventivní praxí ve vyspělém světě. Kurz je zaměřen na základní orientaci ve všech klíčových oblastech školské prevence rizikového chování; zprostředkovává základní přehled klíčových konceptů a aktuálních informací moderně pojaté prevence rizikového chování za využití a vědecky ověřených (evidence-based) a obecně uznávaných informací v oblasti prevence rizikového chování. Je zamýšlen jako univerzální úvod do prevence pro pedagogické pracovníky. Kurz se zaměřuje na znalosti v oblasti prevence rizikového chování, ale také i na rozpoznávání hranic a kompetencí pedagogických pracovníků. Kurz probíhá online. Do kurzu Úvod do prevence založené na důkazech jsou zahrnuta specifika České republiky. Tato specifika vnímáme jako velmi důležité, a to nejen z aktuálního pohledu oboru, ale také z pohledu současné dobré preventivní praxe ve školách a školských zařízeních. V některých ohledech jsou Česká republika a její specifika dávána nejen na evropské úrovni za příklady rozvinutého systému prevence v praxi. Jedná se zejména o: 1) Koncept prevence rizikového chování 2) Standardy primární prevence 3) Systém primární prevence MŠMT 4) Systém evidence preventivních aktivit – SEPA 5) Školní preventivní plán 6) Čtyřúrovňový model vzdělávání
Poslední úprava: Pospíšilová Anna, Mgr. et Mgr., Ph.D. (14.09.2023)
Sylabus

Základním cílem je prohloubit a rozšířit vědomosti a dovednosti studentů pro práci v oblasti prevence rizikového chování. Cílem je podrobně seznámit s oblastí školské prevence, ale také i dalších oblastí prevence, se kterými se studenti budou setkávat. Základní znalosti jim pak pomohou v oblasti kompetencí, které mají, předávání dalším zúčastněným stranám, které jsou kompetentní pro poskytování dalších služeb. Studenti tak budou mít základní znalosti z oblasti prevence rizikového chování.

Studenti proškolení ve znalostech programu vycházejícího z principu komplexního vlivu sociálního prostředí (CSI programů) jsou pro oblast prevence přínosem, protože v kurzu zmiňované spolupráce, kompetence jednotlivých aktérů a spolupráce s dalšími institucemi je v dnešní době velmi potřebnou součástí. Multiúrovňový přístup v prevenci a multidisciplinární přístup používaný ve většině CSI programů zlepšuje spolupráci mezi učiteli. Tak i zlepšuje v širších souvislostech přístupy oblasti prevence a dochází tak k předcházení rizikovému chování, případně eskalaci problémů.

 

Celý vzdělávací modul je postaven na více než 30 letech výzkumu prevence a toho, jak ji lze aplikovat v „reálném světě“ a v souladu s mezinárodními standardy a preventivní praxí ve vyspělém světě. Kurz je zaměřen na základní orientaci ve všech klíčových oblastech školské prevence rizikového chování; zprostředkovává základní přehled klíčových konceptů a aktuálních informací moderně pojaté prevence rizikového chování za využití a vědecky ověřených (evidence-based) a obecně uznávaných informací v oblasti prevence rizikového chování. Je zamýšlen jako univerzální úvod do prevence pro pedagogické pracovníky. Kurz se zaměřuje na znalosti v oblasti prevence rizikového chování, ale také i na rozpoznávání hranic a kompetencí pedagogických pracovníků.

 

Tematické oblasti kurzu:

Úvod do studia preventivních věd

Návykové látky, epidemiologie a problémové populace

Věda o prevenci a na důkazech založených intervencích a politikách

Prevence v rodině

Prevence ve školách a školských zařízeních

Prevence na pracovišti

Komunitní prevence

Environmentální prevence

Prevence založená na médiích

Monitorování a hodnocení

Výsledky učení - deskriptory:

Znalosti – Studenti jsou schopni:

·                 představit základní definice, pojmy, teorie a typy intervencí

·                 používat základní terminologii a vysvětlit význam

·                 vysvětlit důležité součásti a prvky různých typů prevence

·                 popsat význam, roli a jak používat odborné standardy v prevenci

 

Dovednosti – Studenti jsou schopni:

·                 představit definici a roli prevence a preventivního pracovníka

·                 diskutovat a kriticky reflektovat implementaci účinných intervencí

·                 identifikovat principy a klíčové komponenty efektivní prevence

·                 argumentovat přístupy založenými na etických principech

·                 ilustrovat, jak se zapojit a zasáhnout v různých prostředích, včetně médií a advokacie

·                 předložit argumenty pro provádění evaluace a monitorování

·                 popsat, jak vybudovat účinné systémy prevence pomocí intervencí založených na důkazech

 

Obecné kompetence - student je schopen kriticky reflektovat stávající a plánované činnosti v oblasti prevence; vyhledávat a kriticky reflektovat dostupné zdroje informací.

Poslední úprava: Pospíšilová Anna, Mgr. et Mgr., Ph.D. (14.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Písemný test  formu kombinace MCQ, jedna správně, ANOxNE, matching. Minimální úspěšnost potřebná pro úspěšné absolvování kurzu: 75 %.  Test lze opakovat. Ústní přezkoušení po neúspěšném testu není plánováno.

Student se prokáže certifikátem o úspěšném složení testu (který systém vygeneruje) vyučujícímu (přílohou emailu či na konzultačních hodinách) a ten následně zapíše zápočet do SISu.

 

Poslední úprava: Pospíšilová Anna, Mgr. et Mgr., Ph.D. (28.09.2023)
Literatura

 

Povinná literatura / Essential readings of the course

European Prevention Curriculum: a handbook for decision-makers, opinion-makers and policy-makers in science-based prevention of substance use. ISBN: 978-92-9497-416-7, Pub. DOI: 10.2810/852697

United Nations Office on Drugs and Crime. (2013). International Standard on Drug Use Prevention. Vienna, Austria: UNODC. Available at: http://www.unodc.org/unodc/en/prevention/prevention-standards.html

The International Society of Substance Use Prevention and Treatment Professionals (ISSUP): Code of Ethics. Availabe at  https://www.issup.net/about-issup/membership/code-ethics

D’Eath, M., Barry, M.M., & Sixsmith, J. (2014). A rapid evidence review of health advocacy for communicable diseases. Stockholm: European Centre for Disease and Control.

Miovský, M., Gabrhelík, R. (2015). Implementační plán meziresortního Systému prevence rizikového chování dětí a mládeže v České republice pro období 2015-2025. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN.

 

Doporučená literatura / Recommended readings of the course

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2019), European Prevention Curriculum: a handbook for decision-makers, opinion-makers and policy-makers in science-based prevention of substance use, Publications Office of the European Union, Luxembourg. Chapter about Epidemiology (in PART 1: GENERAL CONCEPTS UNDERPINNING EFFECTIVE PREVENTION

https://www.emcdda.europa.eu/publications/manuals/european-prevention-curriculum

Holcnerová, P. Alkohol - Epidemiologie výukový text, Klinika Adiktologie [online]. Copyright ©M [cit. 21.10.2020]. Dostupné z: https://www.adiktologie.cz/file/416/alkohol-epidemiologie.pdf

MRAVČÍK, V., ROUS, Z., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., ČERNÍKOVÁ, T., CIBULKA, J. 2020. Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2019. MRAVČÍK, V. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky.

 https://www.drogy-info.cz/publikace/hazardni-hrani-publikace/

Úvodní stránka | Vláda ČR [online]. Copyright © [cit. 21.10.2020]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-politika/strategie-a-plany/NSZ-2019-2027_po_vlade.pdf

Zaostřeno na drogy 3/2010 (ročník osmý). Syndrom rizikového chování dospívajících. Úřad vlády České republiky. Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti.

https://www.drogy-info.cz/data/obj_files/4586/566/Zaostreno%203_10_Web.pdf

Addictive behaviours. WHO | World Health Organization [online]. Copyright © [cit. 15.06.2020]. Available at z: https://www.who.int/health-topics/addictive-behaviours#tab=tab_1

Home - drogy-info.cz. Home - drogy-info.cz [online]. Copyright © 2015 [cit. 21.10.2020]. Dostupné z: https://www.drogy-info.cz/

HBSC. HBSC [online]. Available at: http://www.hbsc.org/

Welcome to the MTF Website. Welcome to the MTF Website [online]. Copyright © The Regents of the University of Michigan, Ann Arbor, MI 48109 USA [cit. 15.06.2020]. Available at: http://www.monitoringthefuture.org/

www.espad.org | The European School Survey Project

on Alcohol and Other Drugs. www.espad.org | The European School Survey Project

on Alcohol and Other Drugs [online]. Copyright © 2016 ESPAD [cit. 15.06.2020]. Available at: http://www.espad.org/

Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J., Novák, P., Barták, M., Bártík, P... et al. (2015). Prevence rizikového chování ve školství (2nd ed.). Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze v Nakladatelství Lidové noviny.

Miovský, M., Adámková, T., Barták, M., Čablová, L., Čech, T., Doležalová,,P. et al. (2015). Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování (2nd ed.). Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze v Nakladatelství Lidové noviny.

Miovský, M., Gabrhelík, R., Charvát, M., Šťastná, L., Jurystová, L. & Pavlas Martanová, V. (2015). Kvalita a efektivita v prevenci rizikového chování dětí a dospívajících. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze v Nakladatelství Lidové noviny.

Thomas F. Babor, University of Connecticut, USA: Alcohol Research Treatment, Prevention and Policy: Implications for Clinical Practice and Public HealthPage

Pavlas Martanová, V. (Ed.) (2012). Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

Str. 156-161: Příklady Etických kodexů – kodexy zaměstnanců a kodexy práv klientů

http://www.pppkv.cz/dokumenty/STANDARDY_OZPPRCH.pdf

Sloboda, Z., & Petras, H. (eds.) (2014). Advances in Prevention Science: Defining Prevention Science. New York: Springer Publishing.

Glantz, M. D. & Pickens, R. W. (Eds.) (1992). Vulnerability to drug abuse (pp. 1-14). Washington, DC: American Psychological Association.

Mrazek, P.J., & Haggerty, R.J. (1994). Reducing risks for mental disorders: Frontiers for preventive intervention research. National Academy Press: Washington D.C.

Brotherhood, A., Sumnall, H.R., & The European Prevention Standards Partnership (2013). European drug prevention quality standards: A quick guide. Liverpool: Centre for Public Health.

Brotherhood, A., Sumnall, H.R., & The European Prevention Standards Partnership (2013). European drug prevention quality standards: A manual for prevention professionals. Lisbon: EMCDDA. doi: 10.2810/48879.

Cairney, P. (2016). The politics of evidence-based policy making. Springer Berlin: New York, NY.

Catalano, R. F., Berglund, M. L., Ryan J. A. M., Lonczak, H. S., & Hawkins, J. D. (1999). Positive youth development in the United States: Research findings on evaluations of positive youth development programs. Washington, DC: U. S. DHHS, NICHHD.

Poslední úprava: Pospíšilová Anna, Mgr. et Mgr., Ph.D. (14.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK