PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teologie SZ a NZ - L0560
Anglický název: Theology of the Old and New Testaments
Zajišťuje: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Kv [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Hana Tonzarová, Th.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Seznámení s vývojem biblické teologie Starého a Nového zákona v 19. a 20. století, seznámení s teologií jednotlivých spisů Starého a Nového zákona se zřetelem na specifika a vazby intertestamentární a interdisciplinární v rámci teologie (eschatologie, etiky, christologie, sakramentologie a pneumatologie). Seznámení se základními biblicko-teologickými pojmy a tématy.
Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (01.03.2019)
Sylabus

Vývoj biblické teologie SZ 19. a 20. stol. Bůh, jeho jména a zjevení ve Starém zákoně. Smlouva a oběť ve Starém zákoně. Desatero, zákony a zákoníky Starého zákona a Starozákonní etika. Teologické zvláštnosti vybraných spisů Starého zákona. Vztah Starého a Nového zákona (souvislosti starozákonních a novozákonních témat, citace). Vývoj novozákonní teologie v 19. a 20. stol. Teologické okruhy: Ježíš - Pavel - Lukáš - Jan - epištoly, teologická specifika jednotlivých spisů včetně spojnic s novozákonní christologií, eschatologií, sakramentologií, etikou a pneumatologií.

Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (01.03.2019)
Podmínky zakončení předmětu

Účast na přednáškách. Složení kolokvia z obsahu přednášek.

Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (03.02.2019)
Literatura
Povinná literatura:
BÁNDY, J. Teológia Starej Zmluvy. Bratislava, 2003.

BAUCKHAM, R. The Theology of the Book of Revelation. Cambridge, 2002.

BORMANN, L. Theologie des Neuen Testaments Vandenhoeck & Ruprecht, 2017.

BENEŠ, J. Desítka. Praha, 2008.

BENEŠ, J. Dvanáctka. Praha, 2006.

BENEŠ, J. Směrnice a řády. Praha, 2012.

GNILKA, J. Ježíš Nazaretský - poselství a historie. Praha, 2001.

HARRILL, A. J. Pavel apoštol. Jeho život a odkaz v kontextu Římské říše. Praha, 2015.

HATINA T. R. Novozákonní teologie a hledání její závažnosti. Karolinum 2018.

HELLER J., BENEŠ, J. Poutní písně. Praha, 2001.

CHALUPA, P. Dynamika smlouvy v deuteronomistickém zpracování dějin. Olomouc, 2008.

KOOREVAAR HEDNRIK/ MART - JAN PAUL. Theologie des Alten Testaments Die bleibende Botschaft der hebräischen Bibel Brunnen-Verlag GmbH, 2016.

NANDRÁSKY, K. Teológia Starej Zmluvy. Bratislava, 1986.

POKORNÝ, P. Úvod do Nového zákona. Přehled literatury a teologie. Praha, 2013.

POKORNÝ, Petr: Vznešený Teofile (Teologie Lukášova evangelia a Skutků), Mlýn 1998.

Doporučená literatura:
GIBELLINI ROSINO. Teologické směry 20. století. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2011.

RENDTORFF, R. Theologie des Alten Testament. Neukirchen, 1999.

JEREMIAS JÖRG. Theologie des Alten Testamen, Vandenhoeck + Ruprecht Gm, 2015.

SCHNELLE, UDO. Theologie des Neuen Testaments, Vandenhoeck & Ruprecht, 2016.

BROWN, R. E. Ježíš v pohledu Nového zákona. Úvod do christologie. Praha, 1998.

HÜBNER, H. Biblische Theologie des Neuen Testaments. Band 2 - Die Theologie des

Paulus. Göttingen, 1993.

KUSCHEL, KARL-JOSEF. Teologie 20. století - antologie, Vyšehrad, Praha 1995.

LUKEŠ, J. Milenialismus a jeho typy. In OSTŘANSKÝ, B. Konec tohoto světa. Milenialismus a jeho místo v judaismu, křesťanství a islámu. Praha, 2012.

NANOS, M. Paul within Judaism: Restoring the First-Century Context to the Apostle.

Minneapolis, 2015.

SLÁMA, P. Nové teologie Starého zákona. Praha, 2013.

STUHLMACHER PETER. Biblische Theologie des Neuen Testaments, band 1. Grundlegung Von Jesus zu Paulus, Vandenhoeck u. Ruprecht, 2005 / 2013

STUHLMACHER PETER. Biblische Theologie des Neuen Testaments, Band 2. Von der Paulusschule bis zur Johannesoffenbarung. Der Kanon und seine Auslegung Vandenhoeck u. Ruprecht. 2012.

Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (01.03.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK