PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář k byzantské filozofii II. - L0541
Anglický název: Seminar on Byzantine Philosophy II
Zajišťuje: HTF - Ústav východního křesťanství (28-09)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. ThDr. Mgr. Miloš David
doc. ThLic. Pavel Milko, Ph.D.
Vyučující: PhDr. ThDr. Mgr. Miloš David
doc. ThLic. Pavel Milko, Ph.D.
Anotace
Seminář je zaměřen na komentovanou četba vybraných úryvků byzantské filosofie s úvodem do autora a čteného díla. Témata a úryvky sledují přednášky z Byzantské filosofie a demonstrují probíranou látku. Smyslem semináře je seznámení s autory a tématy prostřednictvím autentických textů. Student během semináře získává znalosti týkající se jednotlivých autorů a probíraných témat. Během semináře si student prohlubuje dovednosti potřebné pro práci s texty a jejich výklady. Výuka může probíhat dle situace prezenčně/hybridně/online. V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty.
Poslední úprava: Milko Pavel, doc. ThLic., Ph.D. (30.09.2021)
Sylabus

Basil Veliký - Ad adolescentes (vybraná místa). Řehoř Nysský - O rozdílu mezi podstatou a hypostasí. Euagrios Pontský - Practikus. Jan Damašský - Dialektika. Nikolaos Kabasilas - Kata pyrrhónos.

Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (15.01.2019)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočtová práce v rozsahu 2-5 stran na jeden ze čtených textů, případně schválené téma.

Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (15.01.2019)
Požadavky ke zkoušce

Zápočtová práce dle podmínek.

Poslední úprava: Milko Pavel, doc. ThLic., Ph.D. (31.01.2022)
Literatura
Povinná literatura:
MILKO, Pavel a Michal ŘOUTIL. Úvod do byzantské filosofie: se studií Michala Řoutila Na východ od Antiochie: řecké myšlení za hranicemi Byzance, 2.-8. století: syrská tradice. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2009. Pro Oriente. Dědictví křesťanského Východu. ISBN 978-80-87378-13-7.

ZOZUĽAK, Ján. Byzantská filozofia. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. 224 s. ISBN 978-80-7380-640-8.

Doporučená literatura:
DROBNER, Hubertus R. Patrologie: úvod do studia starokřesťanské literatury. Praha: OIKOYMENH, 2011. Mathésis. ISBN 978-80-7298-466-4.

LIBERA, Alain de. Středověká filosofie: byzantská, islámská, židovská a latinská filosofie. Praha: OIKOYMENH, 2001. Dějiny filosofie. ISBN 80-7298-026-2.

Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (15.01.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK