PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pravoslavná dogmatika I. - L0526
Anglický název: Orthodox Dogmatics I
Zajišťuje: HTF - Ústav východního křesťanství (28-09)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Kv [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. ThLic. Pavel Milko, Ph.D.
Vyučující: doc. ThLic. Pavel Milko, Ph.D.
Je záměnnost pro: LORT04
Anotace
Pravoslavná dogmatika I. se věnuje pravoslavnému učení o Trojici – Triadologii. Prochází dějiny konstituce trojičních věroučných formulací od novozákonní doby do 2. ekumenického koncilu i pozdější reflexe v souvislosti se sporem o Filioque. Dále systematicky vykládá jednotlivé věroučné formulace a vysvětluje klíčové pojmy. Student tak získá znalosti a pochopení pojmů a formulací, které jsou věroučně určující pro trojiční dogma. Pro zápis do předmětu se předpokládá absolvování Úvodu do pravoslavné dogmatiky. V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty. Předmět bude zakončen prezenčním/online kolokviem.
Poslední úprava: Milko Pavel, doc. ThLic., Ph.D. (27.09.2023)
Sylabus

Trojice v Písmu.

Trojice v přednikájském období.

Učení o Trojici 1. a 2. ekumenického sněmu.

Trojiční terminologie. Jednota a Trojice.

Podstata a hypostase.

Vycházení Ducha Svatého.

Podstata - hypostase - energie.

Trojice v modlitbě a v životě.

Pneumatologie.

Poslední úprava: Milko Pavel, doc. ThLic., Ph.D. (27.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Kolokvium je udělováno na základě aktivní účasti na přednáškách a po ověření pochopení probíraných témat.

Poslední úprava: Milko Pavel, doc. ThLic., Ph.D. (27.09.2023)
Literatura

* Povinná literatura:
ALEŠ, Pavel. Cirkevné dejiny II.: kresťanská cirkev v období všeobecných snemov. 2., doplnené vydanie. Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta UPJŠ v Prešove, 1995. [1], 242 s.: mapy. ISBN 80-7097-316-1.
BELEJKANIČ, Imrich. Pravoslávne dogmatické bohoslovie I. 1. vydanie. Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU, 1995. 220 s. ISBN: 80-7097-314-5.
BOBRINSKOY, Boris. The mystery of the Trinity: trinitarian experience and vision in the biblical and patristic tradition. Crestwood, Ny: St. Vladimir's Seminary Press, 1999. ISBN 0-88141-182-5.
BOBRINSKOY, Boris. Tajna presvjatoj Troicy: kurs dogmatičeskogo bogoslovija. 2. ispravlennoje izdanije. Moskva: Izdateľstvo PSTGY, 2015. ISBN 978-5-7429-0974-3.
DÖRRIE, Henrich. Hypostasis: dějiny výrazu a významu. Orthodox revue, roč. 1998, č. 2. s. 63-119. ISSN 1212-1592.
LOSSKY, Vladimir. Náčrt mystickej teólogie východnej církvi. In Pravoslavný theologický sborník, č. V., Praha 1977-XX (5) 1997, Prešov.
LOSSKY, Vladimir. Theologické chápání lidské osoby. Orthodox revue, roč. 1998, č. 2, s. 121-129. ISSN 1212-1592.
LOSSKY, Vladimir. Vycházení Ducha Svatého v pravoslavném učení o Trojici. Orthodox revue, roč. 1999, č. 3, s. 57-75. ISSN 1212-1592.
MANTZARIDIS, Georgios. Nestvořená milost podle Řehoře Palamy. Orthodox revue, roč. 2001, č. 4, s. 203-206. ISSN 1212-1592.
MEYENDORFF, John. Byzantine theology. New York: Fordham University Press, 1983. 243 s. ISBN 0-8232-0967-9.
MEYENDORFF, John. Svatá Trojice v teologii sv. Řehoře Palamy. Orthodox revue, roč. 1999, č. 3, s. 76-95. ISSN 1212-1592.
RŌMANIDĪS, Iōannīs S. Frankové, Římané, feudalismus a nauka. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2017. Pro Oriente. ISBN 978-80-7465-285-1.
VLACHOS, Hierotheos. John ROMANIDES a Effie MAVROMICHALI. Empirical dogmatics of the Orthodox Catholic Church: according to the spoken teaching of father John Romanides. Levadia: Birth of the Theotokos Monastery, 2013, 2. sv. 456 s. ISBN 978-960-7070-81-4.
* Doporučená literatura:
EVDOKIMOV, Paul. L'esprit saint dans la tradition orthodoxe. Paris: Les Éditions du Cerf, 1969. 112 s.
LOSSKY, Vladimir. Dogmatická teologie. 2 vydání. Praha: Pravoslavné nakladatelství, 1994. 85 s.
MEYENDORFF, John. Nový život v Kristu: spása v pravoslavné theologii. Orthodox revue, roč. 2001, č. 4-5, s. 185-202. ISSN 1212-1592.
ROMANIDES, John S. Patristic Theology. Thessaloniki: Uncut Mountain Press, 2008. ISBN 978-960-86778-8-3.
STĂNILOAE, Dumitru a Ioan IONIŢĂ. The experience of God: orthodox dogmatic theology. Vol. 1, Revelation and knowledge of the triune God. Brookline, Mass.: Holy Cross Orthodox Press, c1994. ISBN 0-917651-70-7.
WARE, Kallistos. Cestou ortodoxie. Praha: Síť, 1996. 171 s. ISBN 80-901571-6-5.

Poslední úprava: Milko Pavel, doc. ThLic., Ph.D. (27.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK