PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika katechetiky a náboženské pedagogiky II. - L0497
Anglický název: Didactics of Catechetics and Religious Pedagogy II
Zajišťuje: HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Počet nekontaktních hodin: 10 [hodiny/semestr]
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. ThDr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Kurz rozšiřuje povinný kurz s názvem Katechetika a homiletika CČSH a navazuje na kurz Didaktika katechetiky a náboženské pedagogiky I. Ve srovnání s tímto kurzem se zaměřuje zejména na dialogické a performativní metody ve vzdělávání a výchově ve víře a k víře. Cílem kurzu je představit novější metody nebo důrazy v tzv. již používaných metodách, včetně praktické ukázky na modelových lekcích. Jedná se o metody vedení rozhovoru, dialogu, diskuzi, brainstorming, brainwriting. Dále pak se zaměřuje na metody simulační a dramatizační, které budou prakticky ukázány na modelových lekcích a procvičeny v rámci konkrétních cvičení. V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty. Odkaz obdržíte na svůj e-mail.
Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (08.02.2021)
Sylabus

Metody dialogické a jejich místo v náboženském vzdělávání nebo vedení dětí ve víře a k víře. Příprava katechety/pedagoga na dialogické metody ve skupině: na co se ptát a jak se ptát, kdy zařazovat tyto metody do katecheze nebo scénáře lekce. Rozhovor, dialog a diskuze, časté chyby při používání dialogických metod. Krátký úvod do filozofie pro děti, filozofování a teologizování a jejich využití při katechezi nebo výuce. Hra jako výuková metoda. Hraní rolí a různých situací, které napomáhají pochopení a aktualizaci biblického textu. Dramatizace biblického textu a bibliodrama - rozdílné i společné přístupy, příprava katechety/pedagoga, samotný proces realizace a reflexe. Významné teologické osobnosti jako učivo (rozhovor, hra, simulační metody): Jan Hus, Jan Amos Komenský, Dietrich Bonhoeffer, Karel Farský

Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (05.04.2018)
Podmínky zakončení předmětu

Student představí jeden scénář lekce na jedno biblické téma nebo historickou postavu podle osvojených metod probíraných v tomto kurzu.

Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (05.04.2018)
Požadavky ke zkoušce
Způsob distanční kontroly studia:
seminární práce

Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (18.05.2020)
Literatura
Povinná literatura:
BALDERMANN, Ingo. Úvod do biblické didaktiky. Jihlava: Mlýn, 2004. xiv, 222 s. ISBN 80-86498-07-7.

LIGUŠ, Ján a kol. Náboženská výchova a výuka: sborník. Brno: L. Marek, 2005. 172 s. ISBN 80-86263-59-2.

MUCHOVÁ, Ludmila. Cíle a cesty: metody, cíle a prostředky vyučování z pohledu obecné didaktiky pro učitele náboženství. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1996.

BRAVENÁ, Noemi. Dítě teologem. Nábožensko-pedagogická reflexe dětského prožívání transcendence. In Mireia

Ryšková, Mlada Mikulcová. Myšlení o transcedenci. Praha: Mervart, 2013. s. 199-220. ISBN 978-80-7465-088-8.

Doporučená literatura:
BRAVENÁ, Noemi. Philosophizing and theologizing with, for and of children as a way to integrated development of

child’s transcending in the post communist society and its place in the reform efforts in Czech educational way of turning

to child. In Gerhard Büttner, Petra Freudenberger-Lötz (eds.) Beiträge zur Kinder- und Jugendtheologie: Children’s

voices. Theological, philosophical and spiritual perspectives. sv. 32. Kassel: Kassel University Press, 2015. 167 s., s. 65-85. ISBN 978-3-86219-922-8.

HILGER, Georg a Werner H. RITTER. Religionsdidaktik Grundschule: Handbuch für die Praxis des evangelischen und katholischen Religionsunterrichts. München: Kösel, 2006. ISBN 3-7668-3913-6.

HORSKÝ, Rudolf: Úvod do katechetiky. (skripta) Praha: Husova ČS v Praze, 1955, 177 s.

HOVÁDEK - HORSKÝ, Rudolf: Jak pracovat s mládeží. Praha: Ústředí duchovní péče o mládež církve ČM, 1941, 29 s.

HOVÁDEK - HORSKÝ, Rudolf: Dítě v živé církvi. Praha: Odbor sociální práce CČS v Praze XII, 1947, 76 s.

MUCHOVÁ, Ludmila. Cesty k hlubšímu lidství - Didaktika náboženství v České republice pro 21. století. České Budějovice: Petrinum, 2017. ISBN: 978-80-87900-05-5

MUCHOVÁ, Ludmila. Úvod do náboženské pedagogiky. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1994. 246 s.

RUTRLE, Otto. Cesta k dítěti: Přednášky z kurzu pro učitele nedělních škol. II. díl. Praha: Ústředí nedělních škol církve československé v Praze, 1950. Edice duchovní péče o děti církve československé.

RUTRLE, Otto. Cesta k dítěti: Přednášky z kurzu pro učitele nedělních škol. 2. vydání. Praha: Ústředí nedělních škol církve československé v Praze, 1947. Edice duchovní péče o děti církve československé.

SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika: vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, organizační formy vyučování. 2., rozš. a aktualiz. vyd., 1. v Gradě Publishing. Praha: Grada Publishing, 2007. Pedagogika. ISBN 978-80-247-1821-7.

Poslední úprava: Patová Kateřina, ThDr. (05.04.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK