PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Komparativní církevní dějiny - L0478
Anglický název: Comparative Ecclesiastical History
Zajišťuje: HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Počet nekontaktních hodin: 14 [hodiny/semestr]
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. ThDr. Ing. Kamila Veverková, Ph.D.
Vyučující: doc. ThDr. Ing. Kamila Veverková, Ph.D.
Anotace
Církevní dějiny jsou teologickou disciplínou, je to součást teologického kompendia. Vyžadují specifický přístup, který využívá výsledků dalších oborů, jsou proto interdisciplinární, ostatní vědecké disciplíny respektují, ale nesmějí je nahradit. Nezkoumají jen dějiny církve jako instituce (to je součástí obecných dějin), ale také vývoj teologického myšlení a různých teologických směrů. Pojednávají vždy srovnávacím způsobem o přístupech, událostech, konfesích a teologických směrech. Reflektují vývoj církevního práva, resp. řádů církve v různých konfesích. Usilují o objektivní podání. Vysvětlují různé přístupy k tématu, sledují a vysvětlují na čem jsou tyto přístupy založeny a co zdůrazňují. Komparace vede ke kritickému přístupu. V současné době je aktuální nalézání ekumenického pohledu na zdánlivě velmi rozporuplné jevy, které vývoj církevních dějin doprovázely a jejichž interpretace je v různých konfesích různá.
Poslední úprava: Veverková Kamila, doc. ThDr. Ing., Ph.D. (30.09.2023)
Sylabus

1)    Počátky dějin církve, židovské pozadí, Ježíš Kristus, apoštol Pavel,

vstup křesťanské církve do helénistického světa.

2)    Prameny církevních dějin (kroniky, anály, důležité sbírky pramenů)

3)    Kritika a intepretace.

4)    Využívání výsledků dalších vědeckých disciplín, pomocné vědy historické

5)    Nové obzory v devatenáctém a dvacátém století.

6)    Předmět církevních dějin – historie a teologie

7)    Základní aspekty církevních dějin (církevní dějiny jako historická teologie, církevní dějiny jako dějiny misií, církevní dějiny jako dějiny herezí, církevní dějiny jako dějiny církevního práva a řádů jednotlivých konfesí.

8)    Periodizace církevních dějin. Periodizace je současně pokus o zcela konkrétní interpretaci.

9)    Jak se psaly církevní dějiny ve starověku a ve středověku.

10)  Protestantská historiografie

11)  Katolická historiografie

12)  Osvícenství a církevní dějiny

13)  Programy a pokusy ekumenického církevního dějepisectví ve 2. polovině 20. století. Komparace přístupů, výhledy, současnost.

Poslední úprava: Veverková Kamila, doc. ThDr. Ing., Ph.D. (30.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Zkouška proběhne ústní formou. Na termín zkoušky se budete přihlašovat přes SIS. Základem pro přípravu na zkoušku je povinná literatura a přednášky.

Poslední úprava: Veverková Kamila, doc. ThDr. Ing., Ph.D. (30.09.2023)
Požadavky ke zkoušce

Zkouška proběhne ústní formou. Na termín zkoušky se budete přihlašovat přes SIS. Základem pro přípravu na zkoušku je povinná literatura a přednášky.

Poslední úprava: Veverková Kamila, doc. ThDr. Ing., Ph.D. (30.09.2023)
Literatura

Povinná:

HANUŠ, Jiří, ed. Ekumenické církevní dějepisectví: dějiny, analýzy, perspektivy. 1. vyd. Brno: CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2003. 211 s. Historia ecclesiastica; sv. 12. ISBN 80-7325-019-5.

HANUŠ, Jiří. Pozvání ke studiu církevních dějin. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. 159 s. Historia ecclesiastica. ISBN 80-85959-45-3.

 

Poslední úprava: Veverková Kamila, doc. ThDr. Ing., Ph.D. (30.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK