PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dějiny církve ve vrcholném a pozdním středověku - L0467
Anglický název: History of the Church in the High and Late Middle Ages
Zajišťuje: HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Počet nekontaktních hodin: 10 [hodiny/semestr]
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: ThDr. Jaroslav Hrdlička
Vyučující: ThDr. Jaroslav Hrdlička
Anotace
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům vhled do základních dějinných momentů a klíčové problematiky církevního vývoje od období vzniku papežského státu po období pozdního středověku, kdy církev směřovala ke svému rozštěpení. Výklad jednotlivých témat je soustředěn na prvky kontinuity a diskontinuity církevního vývoje při důsledném aplikování komparativního přístupu. Specifické zaměření se bude týkat Apeninského poloostrova s papežským státem. Student bude schopen reflektovat rozmanitost i vzájemnou podmíněnost forem a dynamiky změn v historickém vývoji církve. Získá základní orientaci a východisko k dalšímu studiu.
Poslední úprava: Hrdlička Jaroslav, ThDr. (30.09.2023)
Sylabus

Cílem kurzu je zprostředkovat studentům vhled do základních dějinných momentů a klíčové problematiky křesťanství ve vrcholném a pozdním středověku. Student bude schopen reflektovat rozmanitost i vzájemnou podmíněnost forem a dynamiky změn v historickém vývoji západní a z části i východní církve. Získá základní orientaci a východisko k dalšímu studiu. Měl by pochopit úlohu dobového křesťanství na pozadí politických, kulturních, ekonomických i sociálních změn společnosti. Papežství je představeno jako instituce střetávající se s dobovým státem a jeho správou, využívající různé formy péče o západní církev v této době. Je zachycena teologie jako cesta dobového myšlení. Je vysvětlen vzrůst nových náboženských skupin a sekt a postup konfesního štěpení v životě západní církve. V tématu budou naznačeny možnosti, jak doba mohla a usilovala porozumět Bibli. V rámci tématu bude věnována pozornost rysům proměny vzdělanosti ve městech i na venkově:

Vznik církevního státu v evropských souvislostech. Krize papežství v 10. století. Boj o investituru a dokončení reformy ve 12. století. Křižácké hnutí a východní křesťanstvo. Církev ve 13. a 14. století (francouzský vliv, papežství, císařství a královská moc). Konciliarinismus (církev a společnost v období krize a reformy, Avignon). Arnaldo z Brescie, Dante Alighieri, Cola di Rienzo. Návrat papežů do Říma. Velké schizma, doba koncilů. Organizace církve a její jednota (vrchol papežského centralismu, řeholní život). Humanističtí papežové.

Poslední úprava: Hrdlička Jaroslav, ThDr. (25.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Znalost obsahu přednášek i povinné literatury.

Poslední úprava: Hrdlička Jaroslav, ThDr. (24.09.2023)
Požadavky ke zkoušce

 Dle podmínek zakončení předmětu.

Poslední úprava: Hrdlička Jaroslav, ThDr. (24.09.2023)
Literatura

* Povinná literatura:

Rapp, Francis. Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku. Brno: CDK, 1996.
Suchánek, Drahomír a Václav Drška. Církevní dějiny. Praha: Grada, 2013.
Říčan, Rudolf a Amedeo Molnár. Dvanáct století církevních dějin. Praha: Kalich, 2008.


* Doporučená literatura:

Bosl, Karl. Europa im Mittelalter. Wien: C. Ueberreuter, 1970. A další vydání.

Bossy, John. Křesťanství na Západě 1400-1700. Praha: Karolinum, 2008.

Frenz, Thomas. Das Papsttum im Mittelalter. Köln-Weimar-Wien: Böhlau, 2010.
Franzen, August, Eva Duzbabová, Josef Karhan a Bedřich Smékal. Malé církevní dějiny. Praha: Zvon, 1995.

Fröhlich, Roland, Ondřej Bastl a Tomáš Bastl. Dva tisíce let dějin církve. Praha: Vyšehrad, 2008.
Huizinga, Johan. Podzim středověku. Praha: Paseka, 2010.

Kottje, Raymund, Raymund Kottje a Bernd Moeller. Ökumenische Kirchengeschichte: (Bd. 1-3). Mainz: Kaiser Verlag, 1970.

Spunar, Pavel a kol. Kultura středověku. Praha: Academia, 1995.

Poslední úprava: Hrdlička Jaroslav, ThDr. (25.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK