PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Odborný text a odborný styl - ACN100120
Anglický název: Academic Texts and Academic Style
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Kurz je orientovaný prakticky, zaměřuje se na specifika odborného stylu, vlastnosti odborných komunikátů a proces jejich tvorby.
U tohoto předmětu je možný opakovaný zápis předmětu podle čl. 9 Pravidel pro organizaci studia na FF UK v Praze, která
byla schválena AS FF UK v Praze dne 13. 5. 2010 a AS UK v Praze dne 28. 5. 2010 s účinností od prvního dne
akademického roku 2010/2011.
Poslední úprava: Okrouhlíková Lenka, Mgr., Ph.D. (13.01.2015)
Cíl předmětu

Studenti se seznámí se standardy odborného diskurzu v češtině, osvojí si schopnost kritického čtení a redigování odborných textů a produkci útvarů odborného stylu v požadované formě.

Poslední úprava: Okrouhlíková Lenka, Mgr., Ph.D. (13.01.2015)
Literatura

BUCHTELOVÁ, B. Rétorika. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-0868-X.

ČECHOVÁ, H., V. GŘEŠÁKOVÁ, M. REŽNICKÝ, M. ŘEHŮŘKOVÁ, P. ŠOLCOVÁ a Z. TEPLÍKOVÁ. C2004-2014. Citace a citování dle normy ČSN ISO 690:Elektronický kurz. Citace.com [online]. [cit. 2015-02-06]. Dostupné z: http://kurz.citace.com

ČECHOVÁ, M., J. CHLOUPEK a E. MINÁŘOVÁ Současná stylistika. 4. přeprac. vyd. Praha: NLN, s. r. o., 2008. ISBN 978-80-7106-961-4.

ČMEJRKOVÁ, S., F. DANEŠ a J. SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. ISBN 80-85927-69-1.

ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011, 40 s. Třídící znak 01 0197.

ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.

HOLOUŠOVÁ, D. a M. KROBOTOVÁ.  Diplomové a závěrečné práce. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. 117 s. ISBN 8024412373.

HRUBÝ, J. Úvod do počítačové typografie (nejen) pro neslyšící. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-86792-02-1.

KAHN, B. N. Jak efektivně studovat a pracovat s informacemi. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-443-5.

KATUŠČÁK, D., B. DROBÍKOVÁ a R. PAPÍK.  Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. 1. české vyd. Nitra: Enigma, 2008. ISBN 978-80-89132-70-6.

KRČÁL, M. a Z. TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1.

KŘOVÁČKOVÁ, B. a M. SKUTIL.  Jak napsat seminární a závěrečné práce ve společenských vědách. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. s. ISBN 9788070418635.

KUBÁTOVÁ, H. a D. ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895.

PISTORIUS, V. Jak se dělá kniha. Praha: Paseka, 2003. ISBN 80-7185-516-2.

ŘEHŮŘKOVÁ, M. a V. GŘEŠÁKOVÁ. Bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů: Interpretace aktualizované normy ČSN ISO 690 platné od dubna 2011 [online]. Brno: e:Citace, 1. března 2012 [cit. 2015-02-06]. Dostupné z: http://e.citace.com/wp-content/uploads/2012/06/Metodicky_material_2.pdf

SGALL, P. a J. PANEVOVÁ. Jak psát a jak nepsat česky. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 9788024625058.

ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2005. ISBN 80-86429-40-7.

ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 1999. ISBN 80-200-0755-5.

TAUFER, I., J.  KOTYK a M. JAVŮREK.  Jak psát a obhajovat závěrečnou práci : bakalářskou, diplomovou, rigorózní, disertační, habilitační. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014.

ZBÍRAL, R. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. ISBN 978-80-7201-779-9.

 

+ další elektronické zdroje uvedené ve výukovém kurzu Moodle.

 

Poslední úprava: Okrouhlíková Lenka, Mgr., Ph.D. (24.03.2015)
Požadavky ke zkoušce

Aktivní účast v semináři, plnění průběžně zadávaných úkolů, ústní prezentace, seminární práce.

Poslední úprava: Okrouhlíková Lenka, Mgr., Ph.D. (06.02.2015)
Sylabus

V semináři se studenti seznámí se základními charakteristikami odborného stylu a odborného textu. Seminář je zaměřen na získání znalostí a praktických dovedností potřebných k samostatnému psaní odborných textů. Pozornost je věnována především kompozici a stylizaci odborného textu (anotace, resumé, titulky, odstavce, kapitoly, koherence a koheze textu atd.), obsahu, formě a struktuře bibliografické citace. Pozornost se soustředí také  na stavbu textových rovin "vyšších" (např. textová kompozice, horizontální a vertikální členění textu, tematická kompozice), na specifika grafiky odborného textu (možnosti textového editoru word), na ztvárňování  jeho subjektů apod. Důraz přitom bude kladen na vztah výrazových prostředků k utváření smyslu odborného textu. Pozornost je věnována též vyhledávání informačních zdrojů a jejich správnému citování a struktuře bibliografického údaje dle vyžadované aktuální citační normy.

Cílem semináře je položit základy pro potenciální začlenění budoucích absolventů oboru do vědecké komunity prostřednictvím psaní a publikování vlastních odborných textů. V praktické rovině kurz zahrnuje jak analýzu odborných projevů (při výuce se analyzují dosud obhájené bakalářské práce zejména oboru CNES),  tak tvorbu vlastních textů a jejich následný rozbor, a to v žánrové pestrosti odborného diskurzu (od krátkých parafrází odborných studií přes tvorbu abstraktů a résumé po výstavbu odborných studií).  Součástí kurzu je exkurze do Národní knihovny a Knihovny Jana Palacha.

1. Informační zdroje (se zaměřením na elektronické IZ)

2. Zásady čtení odborného textu, vedení dokumentace

3. Typologie odborných stylů (s důrazem na rozdíly v anglosaském a českém prostředí) 

4. Charakteristické rysy odborného stylu a jeho vybrané žánry (anotace, abstrakt, resumé, recenze, odborná stať atd.)

5. Kanonické části odborné stati (model IMRAD a další)

6. Zásady publikační etiky - citace, parafráze, plagiát

7. Platná bibliografická norma a používání citačního softwaru

8. Editace textu, typografické zásady

9. Hlavní zásady ústního projevu (prezentace)

Poslední úprava: Okrouhlíková Lenka, Mgr., Ph.D. (06.02.2015)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK