PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kultura českých neslyšících - ACN100119
Anglický název: Culture of the Czech Deaf
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Radka Nováková
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Kultura Neslyšících: základní orientace v problematice, různé úhly pohledu, vybraná specifika.
Poslední úprava: Hudáková Andrea, Mgr., Ph.D. (14.09.2019)
Cíl předmětu

Seznámit se s komunitou českých Neslyšících, její kulturou, pravidly chování a dalšími specifiky, a to i v kontrastu Neslyšící (v ČR) vs. slyšící (v ČR) a v širším kontextu kultury a komunity Neslyšících v zahraničí.

Poslední úprava: Hudáková Andrea, Mgr., Ph.D. (21.09.2018)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet: aktivní účast na seminářích - min. 75% účast, plnění zadávaných úkolů, referát ve dvojici (1článek z doporučené literatury).

Zkouška: písemná zkouška prověřující znalost odpřednášené látky + prostudované povinné literatury (min. úspěšnost 70%).

Poslední úprava: Nováková Radka, Mgr. (02.10.2019)
Literatura

Povinná literatura:

KOSINOVÁ, B. Neslyšící jako jazyková a kulturní menšina - kultura neslyšících. 1. vyd. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-20-8.

LANE, H.  Pod maskou benevolence: Zneschopňování neslyšící komunity. Praha: Universita Karlova v Praze, 2013. ISBN 978-80-246-2449-5. (s. 23 - 118)

NOVÁKOVÁ, R. Kultura neslyšících. [DVD] 1. vyd. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-08-6.

REDLICH, K. CODA - slyšící děti neslyšících rodičů. 1. vyd. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-02-4.

REDLICH, K. CODA - slyšící děti neslyšících rodičů. [DVD] 1. vyd. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-03-1.

 

 

 

Doporučená literatura:

BAUMAN, H. - Dirksen, L. Open Your Eyes: Deaf Studies Talking.USA: University of Minnesota Press, 2008. ISBN 978-0-8166-4619-7

BAUMAN, H-Dirksen L. – MURRAY, J. Deaf gain: raising the stakes for human diversity. Minneapolis, Minnesota: University of Minnesota Press, 2014. ISBN 978-0-8166-9122-7.

HOMOLÁČ, J. Komunikace Neslyšících. Praha: FF Univerzity Karlovy, 1998. ISBN 80-85899-40-X.

KUSTERS, A. – MEULDER, M. – OBRIEN, D. (ed.) Innovation in Deaf Studies: The Role of Deaf Scholars. 1.vyd. Oxford University Press, 2017. ISBN: 978-0-19-061218-4

LADD, P. Understanding Deaf Culture: In Search of Deafhood. Great Britain: Cromwell Press Ltd, 2003. ISBN 1-85359-545-4.

LANE, H. - BAHAN, B. - HOFFMEISTER, R. A Journey Into the Deaf-World. San Diego, CA: DawnSignPress. 1996. ISBN 0-915035-63-4.

PADDEN, C. - HUMPHRIES, T. Deaf in America: Voices from a Culture. Cambridge, MA: Harvard University Press,1988. ISBN 0-674-19424-1.

PTÁČEK, A. Humor neslyšících. [DVD] 1. vyd. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-06-2.

PŮLPANOVÁ, L. (ed.) Dívej se, povídám… Texty od Neslyšících, pro Neslyšící, o Neslyšících.  1. vyd. Praha: ČUN, 2006.

STRNADOVÁ, V. Současné problémy české komunity neslyšících I. Hluchota a jazyková komunikace. Praha: FF Univerzity Karlovy, 1998. ISBN 80-85899-45-0.

kol. autorů. Tiché rozhovory. Nahlédněte do pestrého světa lidí se sluchovým postižením. Praha: FRPSP, 2012. ISBN 978-80-86792-26-2.


Další www stránky pro neslyšící u nás a ve světě, časopisy dle zadání vyučujícího kurzu.

Poslední úprava: Nováková Radka, Mgr. (01.10.2019)
Sylabus

Předmět se zaměřuje na základní problémy kulturní a jazykové komunity českých neslyšících v blocích věnovaných zejm. těmto okruhům: Pohledy na hluchotu (medicínský, sociální, kulturně-lingvistický) a jejich vliv na život N/neslyšících. Menšiny vs. většina - obecně a ve vztahu k N/neslyšícím. Komunita/komunita neslyšících a její význam. Čeští Neslyšící vs. Neslyšící v zahraničí.  Vztahy lidí se sluchovým postižením v komunitě a mimo komunitu Neslyšících. Deafhood, audismus a další související terminologie. Významné osobnosti neslyšících u nás i v zahraničí.  Zaměstnání neslyšících v minulosti a v současnosti. Organizace N/neslyšících/lidí se SP - u nás i v zahraničí. Mezinárodní znakový systém. Subkomunity Neslyšících. Specifické projevy kultury neslyšících. Kompenzační pomůcky a služby. Legislativa. 

Součástí semináře budou i přednášky pozvaných hostů, exkurze a účast na přednáškách a akcích N/neslyšících pořádaných různými organizacemi.

Poslední úprava: Hudáková Andrea, Mgr., Ph.D. (21.09.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK