PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Doplňková čeština 2 - ACN100114
Anglický název: Czech Language Practice 2
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Prerekvizity : ACN100218
Je prerekvizitou pro: ACN100219, ACN100155, ACN100151
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Seminář se zaměřuje na zlepšení jazykových a komunikačních dovedností neslyšících studentů v češtině (zaměření na lexikální a slovotvorný systém češtiny, užívání lexikálních jednotek v praxi.
Předmět Doplňková čeština 2 je pokračováním Doplňkové češtiny 1, přímo na něj navazuje Doplňková čeština 3. Cílem celého šestisemestrového semináře je dosažení jazykových kompetencí studentů na úrovni B2 dle SERRJ.
Poslední úprava: Hudáková Andrea, Mgr., Ph.D. (24.01.2020)
Cíl předmětu

Cílem předmětu Doplňková čeština 2 je upevnit kompetence neslyšících studentů v ČJ - s akcentem na oblast lexikologie a slovotvorby - a dále je praktickou výukou rozvíjet.

Cílem celého šestisemestrového kurzu je dosažení jazykových kompetencí studentů na úrovni B2 dle SERRJ.

Poslední úprava: Zbořilová Radka, Mgr. (15.01.2016)
Podmínky zakončení předmětu

 

Aktualizace Podmínek zakončení předmětu kvůli koronavirovým opatřením (LS 2019/2020):
 
Zápočet: plnění úkolů ze semináře i v rámci samostatné domácí přípravy; vedení sešitu/portfolia se studijními materiály, pracovními listy, vlastními texty a úkoly, slovní zásobou, gramatickými tabulkami atd. (možno i elektronicky, např. ve Wordu apod.); úspěch u průběžných testů; znalost doporučené studijní literatury; seminární práce

 

Zkouška: závěrečný test (úspěšnost 75 %) + chat (obojí je možno realizovat distančně)
_________________________________________________________________________

Zápočet:

-          aktivní účast v semináři i domácí přípravě

-          vedení sešitu/portfolia se studijními materiály, pracovními listy, vlastními texty a úkoly, slovní zásobou, gramatickými tabulkami atd.

-          plnění průběžných úkolů, dodržování termínů odevzdání (odeslání e-mailem) úkolů; průběžné testy

-          znalost doporučené studijní literatury

-          přítomnost na min. 75 % vyučovacích hodin (z celkového počtu vyučovacích hodin za semestr)

-          seminární práce

Zkouška:

-          závěrečný test (úspěšnost 75%) + chat

Poslední úprava: Bělehrádková Kateřina, Mgr. (13.05.2020)
Literatura

BISCHOFOVÁ, J. - HASIL, J. - HRDLIČKA, M. - KRAMÁŘOVÁ, J. Čeština pro středně a více pokročilé. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2012, 322 s. ISBN 978-80-246-1793-0.

BISCHOFOVÁ, J. - HRDLIČKA, M. a kol. Čeština pro cizince a azylanty B1. 1. vyd. Brno: SOZE, 2008, 199 s.

ČERMÁK, F. a kol. Slovník české frazeologie a idiomatiky 1.-4 . díl. 1. vyd. Praha: Leda, 2009, 3584 s. ISBN 978-80-7335-215-8.

HERCIKOVÁ, B. Přehled základní české gramatiky pro zahraniční studenty. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009, 124 s. ISBN 978-802-4615-707.

KRAUS, J. Písemnosti v našem životě. 2. upr. vyd. Praha: Fortuna, 2005, 159 s. ISBN 80-716-8920-3.

Lexikologie pro základní školy [CD-ROM]. Praha: FF UK, 2003.

MACUROVÁ, A. - HOMOLÁČ, J. - SCHWABIKOVÁ, A. - VAŇKOVÁ, I. Umíme číst a psát česky: učebnice češtiny pro neslyšící. 1. vyd. Praha: Divus, 1998, 141 s. ISBN 80-902379-8-3.

MACUROVÁ, A. - HUDÁKOVÁ, A. - OTHOVÁ, M. Rozumíme česky: učebnice pro neslyšící. 1. vyd. Praha: DIVUS, 2003, 168 s. ISBN 80-867-9214-5.

MALIŠ, O. - MACHOVÁ, S. - SUK, J. Současný český jazyk: Lexikologie : (nauka o tvoření slov, lexikografie, slang). 2. dopl. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1997, 87 s. ISBN 80-7184-222-2.

NEKOVÁŘOVÁ, A. Čeština pro život 2: 15 moderních konverzačních témat. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2012, 357 s. ISBN 978-80-87481-52-3.

NEKOVÁŘOVÁ, A. Čeština pro život: 15 moderních konverzačních témat. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2006, 255 s. ISBN 80-869-0323-0.

OUŘEDNÍK, P. Aniž jest co nového pod sluncem: slova, rčení a úsloví biblického původu. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1994, 261 s. ISBN 80-204-0469-4.

ZAORÁLEK, J. Lidová rčení. 4. vyd. Praha: Academia, 2000, 744 s. ISBN 80-200-0824-1.

 

Běžné středoškolské a vysokoškolské učebnice češtiny, příručky, mluvnice, slovníky.

Pracovní listy vytvořené učitelem podle aktuální jazykové úrovně a studijních potřeb frekventantů předmětu.

Poslední úprava: Zbořilová Radka, Mgr. (15.01.2016)
Požadavky ke zkoušce

Zápočet:

-          aktivní účast v semináři i domácí přípravě

-          vedení sešitu/portfolia se studijními materiály, pracovními listy, vlastními texty a úkoly, slovní zásobou, gramatickými tabulkami atd.

-          plnění průběžných úkolů, dodržování termínů odevzdání (odeslání e-mailem) úkolů; průběžné testy

-          znalost doporučené studijní literatury

-          přítomnost na min. 75 % vyučovacích hodin (z celkového počtu vyučovacích hodin za semestr)

-          seminární práce

Zkouška:

-          závěrečný test (úspěšnost 75%) + chat

Poslední úprava: Zbořilová Radka, Mgr. (10.01.2017)
Sylabus

Seminář pokračuje v upevňování a rozvíjení jazykových a komunikačních kompetencí neslyšících studentů v češtině; nadále je praktické procvičování zaměřeno na ukotvení hlavních morfologických principů (valence sloves i jiných slovních druhů, předložkové vazby) v češtině; sloveso jako základ české věty; základy syntaxe (základová větná struktura, větné vzorce).

Zvláštní pozornost je věnována schopnosti tvořit a náležitě užívat lexikální jednotky češtiny v dorozumívací praxi. S akcentem na produktivnost jazyka jsou vyloženy základní slovotvorné principy a postupy češtiny, forma pojmenovacích jednotek i význam jednotlivých slovotvorných prostředků. Studenti se seznámí také se složením a  rozvrstvením české slovní zásoby a s problémy významu pojmenovávacích jednotek (jednovýznamová vs. mnohovýznamová slova, způsoby přenášení významu, homonyma, synonyma, antonyma).

Stylistika: Studenti si zopakují rozdělení funkčních stylů, pravidelnou součástí výuky je četba s porozuměním a vlastní produkce stylisticky různorodých textů (včetně následných korektur a reflexe vlastních chyb).

Studenti pokračují v aktivní práci se slovníky, gramatickými tabulkami, také v tvorbě a používání vlastních studijních/učebních materiálů (tabulky, přehledy, slovníček aj.). Jazykovědná terminologie je dále procvičována.

Seminární práce: struktura a hlavní rysy tohoto typu textu; citace a bibliografické údaje.

V průběhu výuky se studenti seznamují s rozdíly mezi spisovnou a nespisovnou češtinou; náležitá pozornost je věnována také frazeologii a nepřímým/obrazným pojmenováním - vždy v souvislosti s aktuálně probíraným tématem.

Komunikačním jazykem celého kurzu Doplňková čeština 1-6 je český znakový jazyk a psaná čeština. Část výuky je možné vést formou e-learningu.

Poslední úprava: Zbořilová Radka, Mgr. (15.01.2016)
Vstupní požadavky

Předmět je povinný pro neslyšící studenty oboru Čeština v komunikaci neslyšících-uživatele ČZJ. Neslyšící studenti jiných oborů FF či fakult UK mohou kurz navštěvovat jako volitelný seminář (po dohodě s vyučující). Studenti PedF UK musí svůj záměr navštěvovat tento seminář konzultovat navíc ještě s doc. Kucharskou.

Poslední úprava: Hudáková Andrea, Mgr., Ph.D. (25.01.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK