PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
DČ Proseminář ke studiu [1. ročník] - ACN100067
Anglický název: Czech Language Practice - Study Proseminar [1st year]
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Korekvizity : ACN100066, ACN100068
Je korekvizitou pro: ACN100066, ACN100068
Je prerekvizitou pro: ACN100077, ACN100073
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Základní studijní dovednosti, vyhledávání odborné literatury a práce s ní. Metody výzkumu a statistické zpracování výsledků.

Poslední úprava: UCJHUDAK (25.05.2008)
Literatura

BROŽ, M. Microsoft Word 2003. Brno : Computer Press, 2005.

ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha : Leda, 1999.

ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997.

GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno : Paido, 2000.

HRUBÝ, J. Úvod do počítačové typografie (nejen) pro neslyšící. Praha : Academia, 2000.

JELÍNEK, M. Stylistika. In Příruční mluvnice češtiny. Praha : NLN, 1995, s. 701-782.

KULDOVÁ, O. Normalizovaná úprava písemností. Komentovaná norma s ukázkami. Praha : Fortuna, 1999.

ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě. Praha : Academia, 2000.

Poslední úprava: UCJHUDAK (25.05.2008)
Požadavky ke zkoušce

Aktivní účast na semináři, průběžné plnění zadaných úkolů, test.

Poslední úprava: UCJHUDAK (25.05.2008)
Sylabus

Cílem semináře je osvojení základních dovedností potřebných ke studiu. Obsahem předmětu je mj. orientace v katalozích, databázích, knihovnách a základních příručkách; vyhledávání pramenů a literatury a práce s nimi; četba odborných textů a porozumění jim; výpisky a poznámky z četby a přednášek; budování archivu; příprava psaných a mluvených prezentací, základy typografie. Pozornost je zaměřena rovněž na různé metody výzkumu, využití různých typů korpusů, statistické zpracování výsledků atd.

Součástí předmětu jsou i exkurze: Národní knihovna ČR-Klementinum, Státní pedagogická knihovna Komenského, Knihovna FRPSP, Jazyková poradna, další pracoviště ÚJČ AV ČR a jiné instituce.

Poslední úprava: UCJHUDAK (25.05.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK