PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Doplňková čeština [2. ročník] neslyšící (3) - ACN100060
Anglický název: Czech Language Practice [2nd year] for the Deaf (3)
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Mgr. Lucie Šůchová
Mgr. Radka Stará
Korekvizity : ACN100058, ACN100059
Prerekvizity : ACN100050, ACN100051, ACN100052
Je korekvizitou pro: ACN100059, ACN100058
Je prerekvizitou pro: ACN100061, ACN100062
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Zvýšení a upevnění jazykové kompetence neslyšících studentů v češtině: základní okruhy morfologie a podstatná jména.
Poslední úprava: UCJHUDAK (25.05.2008)
Literatura

BISCHOFOVÁ, J., HASIL, J., HRDLIČKA, M., KRAMÁŘOVÁ, J. Čeština pro středně a více pokročilé. Praha : Karolinum, 2005. [s. 153 ? 161, s. 168 ? 169]

ČECHOVÁ, M. a kol. Čeština ? řeč a jazyk. Praha : ISV, 2000. [s. 86 ? 92, s. 148 ? 203]Encyklopedický slovník češtiny. Praha : NLN, 2002. [vybraná hesla vztahující se k morfologii, slovním druhům a ke skloňování podstatných jmen]

HAVRÁNEK, B., JEDLIČKA, A. Stručná mluvnice česká. Praha. Fortuna, 1998. [kap. Pády a jejich významy]

HRONOVÁ, K., TURZÍKOVÁ, M. Čeština pro cizince. Plzeň : Fraus, 1998. [části o používání podstatných jmen z lekcí 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19. 24, 25]

KARLÍK, P., NEKULA, M., RUSÍNOVÁ, Z. Příruční mluvnice češtiny. Praha : Karolinum, 1996. [s. 227 ? 281]

MACUROVÁ, A. a kol. Čeština pro neslyšící: Zvýšení kompetence neslyšících ve čtené a psané češtině. [CD-ROM] Praha : FRPSP, 2007. [části o používání a skloňování podstatných jmen]

PETRÁŇOVÁ, R. Čeština pro neslyšící v českém znakovém jazyce: Předložky. 3. pád. [CD-ROM] Praha : Pevnost, 2005. [vybrané části věnující se používání podstatných jmen v české větě]

PETRÁŇOVÁ, R. Čeština pro neslyšící v českém znakovém jazyce: Předložky. 7. pád. [CD-ROM] Praha : Pevnost, 2006. [vybrané části věnující se používání podstatných jmen v české větě]

REŠKOVÁ, I., PINTAROVÁ, M. Communicatice Czech (Intermediate Czech). 2. vyd. vydala I. Rešková, 2004. [části o používání podstatných jmen z lekcí 3, 4, 5, 6, 7, 8]

REŠKOVÁ, I., PINTAROVÁ, M. Communicatice Czech (Intermediate Czech). Workbook. 2. vyd. vydala I. Rešková, 2005. [části o používání podstatných jmen z lekcí 3, 4, 5, 6, 7, 8]

SVOZILOVÁ, N., PROUZOVÁ, H., JIRSOVÁ, A. Slovník neslovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení. Praha : Academia, 2005.

Běžné středoškolské a vysokoškolské učebnice češtiny, příručky, mluvnice, slovníky a další učebnice češtiny pro cizince.Pracovní materiály vytvořené učitelem podle aktuální jazykové úrovně a studijních potřeb frekventantů kurzu.

Poslední úprava: UCJHUDAK (24.09.2008)
Požadavky ke zkoušce

Aktivní účast na semináři, průběžné plnění zadaných úkolů, testy (průběžné a závěrečný).

Poslední úprava: UCJHUDAK (25.05.2008)
Sylabus

Seminář se v průběžném rozvíjení jazykových a komunikačních kompetencí neslyšících studentů zaměřuje na otázky morfologické. Studenti se seznámí ? na pozadí stavby českého znakového jazyka ? se základními okruhy morfologie češtiny (zvl. ohebné vs. neohebné slovní druhy, gramatický vs. lexikální význam). Výklady a procvičování se soustředí na pochopení gramatických kategorií jmen, zvl. jmenný rod a pád (se zřetelem k jeho sémantice) a na užívání českých substantiv (i se zřetelem k jejich funkci ve větě).

Poslední úprava: UCJHUDAK (25.05.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK