PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Specializace pedagogická [2. ročník] - ACN100013
Anglický název: Education of the Deaf - Specialization [2nd year]
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ACN100140
Garant: Mgr. Petr Vysuček, Ph.D.
Mgr. Kateřina Červinková Houšková
Je prerekvizitou pro: ACN100047, ACN100036
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Školská legislativa a její uplatnění ve výchově a vzdělávání neslyšících. Moderní a tradiční přístupy k výuce. Způsoby rozvíjení textové gramotnosti neslyšících a metody práce s textem.
Poslední úprava: UCJHUDAK (25.05.2008)
Literatura

Cangelosi S. J. Strategie řízení třídy Jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Praha : Portál, 1994.

Čáp, J. Psychologie výchovy a vyučování. Praha : UK, 1993.

Hudáková, A. Rámcové a školní vzdělávací programy ve školách pro žáky s vadami sluchu II. Unie, roč. 16, 2006, č. 9-10, s. 21-22.

Kalhous, Z., Obst, O. Školní didaktika. Praha : Portál, 2002.

Kasíková, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha : Portál.

Kasíková, H., Vališová, A. a kol. Pedagogické otázky současnosti. Praha : Institut sociálních vztahů, 1994.

Kolláriková, Z., Pupala, B. Předškolní a primární pedagogika. Praha : Portál, 2001.

Kyriacou, C. Klíčové dovednosti učitele. Praha : Portál, 1996.

Pasch, M. a kol. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha : Portál, 1998.

Pedagogika pro učitele (aktuální otázky pedagogiky konce 20. st.). Plzeň, 1994.

Petty, G. Moderní vyučování. Praha : Portál, 2004.

Pike, G., Selby, D. Globální výchova. Praha : Grada, 1994.

Průcha, J, Walterová, E., Mareš, J. Pedagogický slovník, Praha : Portál, 2003.

Průcha, J. Alternativní školy. Praha : Portál, 2004.

Průcha, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 2005.

Průcha, J. Přehled pedagogiky. Praha : Portál, 2006.

Průcha, J. Vzdělávání a školství ve světě. Praha : Portál.

Singule, F. Současné pedagogické směry a jejich psychologické souvislosti. Praha : SPN, 1992.

Skalková, J. Obecná didaktika. Praha : ISV, 1999.

Slavík, J. Hodnocení v současné škole. Praha : Portál, 1999.

Spilková, V., Vyskočilová, H., Tuček, A., Uhlířová, J. K současnému pojetí didaktiky základní školy. Praha : Karolinum, 1994.

Tonucci, F. Vyučovat, nebo naučit? Praha : PedF UK, 1991.

+ další knihy nakladatelství Portál

+ předpokládá se, že studenti již mají přečtenou veškerou dostupnou českou literaturu o vzdělávání neslyšících (z předmětů Výchova a vzdělávání neslyšících)

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.

Směrnice MŠMT ČR č.j. 13 710/2001-24 k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení.

Vyhláška MŠMT ČR č. 73/2005 Sb o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

Zákon č. 155/1998 Sb, o znakové řeči.

Zákon č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Zákon č. 563/2004 Sb, o pedagogických pracovnících.

Vzdělávací programy Základní škola, Národní škola, Obecná škola, Zvláštní škola, Pomocná škola.

Učební plány a osnovy pro školy pro sluchově postižené (základní škola, zvláštní škola, pomocná škola, experimentální bilingvální vzdělávání), Standard základního vzdělávání

Další články (i elektronické), bakalářské a diplomové práce, publikace a legislativní normy související s probíranými tématy.

Časopisy Gong, Unie, Infozpravodaj, Speciální pedagogika.

Poslední úprava: UCJHUDAK (12.09.2008)
Požadavky ke zkoušce

Vyučující: Lenka Okrouhlíková

Aktivní účast v semináři, průběžné plnění úkolů, referát, seminární práce, pedagogický výstup, alespoň 50% účast na exkurzích, ústní pohovor o probrané látce nad seznamem přečtené literatury.

Vyučující: Marie Komorná

Aktivní účast v semináři, průběžné plnění úkolů, úspěch u průběžných testů, ústní referát, seminární práce (třetí verze práce musí být verze definitivní; více verzí práce nebude akceptováno), vytvoření výukového materiálu zaměřeného na rozvíjení čtení a psaní žáků (studentů) s vadami sluchu, alespoň 50% účast na exkurzích. Rozhovor o probrané látce nad seznamem přečtené literatury.

Poslední úprava: UCJHUDAK (25.05.2008)
Sylabus

Vyučující: Lenka Okrouhlíková

Poznatky z předmětů Výchova a vzdělávání neslyšících budou v kursu konkretizovány informacemi o specifických postupech uplatňovaných ve vzdělávání dětí se sluchovou vadou. Jazyková politika a legislativní rámec vzdělávání neslyšících: školský zákon, vzdělávací programy ? rámcové vzdělávací programy, školní vzdělávací programy, učební osnovy, učební plány, učebnice a učební pomůcky. V návaznosti na platnou legislativu budou probrána témata vztažená k problémům výchovy a vzdělávání obecně a výchovy a vzdělávání neslyšících. Tyto informace budou začleněny do širokého rámce informací o předpokladech efektivního vyučovacího procesu (moderní vs. tradiční přístupy k výuce, konstruktivní vs. transmisivní vyučování, alternativní školy, didaktické zásady, výukové cíle, organizační formy výuky, příprava, struktura vyučovací hodiny, hodnocení). Součástí kursu budou i informace o tom, jak efektivitu učební komunikace podmiňuje spolupráce učitele s žáky, tlumočníkem, asistentem učitele a rodiči. Součástí předmětu jsou exkurze do vybraných zařízení.

Vyučující: Marie Komorná

Poznatky o různých typech komunikace s neslyšícími dětmi a dospělými budou v kurzu konkretizovány informacemi o specifických postupech uplatňovaných v učební komunikaci neslyšících. Pozornost bude věnována především výuce čekého jazyka a literatury, zejména pak výuce čtení a psaní na ZŠ pro SP (příp. i dalších přemětů a výběrově též na specifikům výuky předmětů na SŠ pro SP), též s přihlédnutím k specifickým rysům komunikace s neslyšícími žáky a studenty (tlumočník, spolupráce s neslyšícím učitelem a asistentem učitele, speciální učební pomůcky).

Kurz bude orientován především na způsoby rozvíjení textové gramotnosti neslyšících, na metody práce s textem a nejrůznějším aspektům přípravy výukových materiálů zaměřených na rozvíjení čtení a psaní v hodinách českého jazyka a literatury. Tyto informace budou začleněny do širokého rámce informací o předpokladech efektivního vyučovacího procesu (moderní vs. tradiční přístupy k výuce, konstruktivní vs. transmisivní vyučování, didaktické zásady, výukové cíle, organizační formy výuky, příprava, struktura vyučovací hodiny, hodnocení).

Poslední úprava: UCJHUDAK (25.05.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK