PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Psaná čeština českých neslyšících [2. ročník] - ACN100011
Anglický název: Written Czech of the Czech Deaf [2nd year]
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ACN100131
Garant: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Základní informace o problémech gramotnosti českých neslyšících.
Poslední úprava: UCJHUDAK (25.05.2008)
Literatura

BEAUGRANDE, R. DE Funkce a forma v jazykové teorii a výzkumu. Vlna se obrací. Slovo a slovesnost, roč. 57, 1996, s. 1-29.

ČERVENKOVÁ, A. Jak jsme se učili číst. Knihovna časopisu Gong, sv. 18. Praha, 1992.

MACUROVÁ, A. ... protože já bavím spolu vypravovat (Komunikace v dopisech českých neslyšících). Slovo a slovesnost, roč. 56, 1995, s. 23-33.

MACUROVÁ, A. Naše řeč? Naše řeč, roč. 81, 1998, s. 179-188.

MACUROVÁ, A. Předpoklady čtení. In Četba sluchově postižených. Praha, 2000, s. 35-42.

POLÁKOVÁ, M. Čtení s porozuměním a čeští neslyšící. Speciální pedagogika, roč. 11, 2001, č. 4, s. 207-219.

SALZMANN, Z. Jazyk, kultura a společnost. Úvod do lingvistické antropologie. Praha, 1997, s. 125-139, 173-185.

ŠEBESTA, K. Od jazyka ke komunikaci. Didaktika českého jazyka a komunikační výchova. Praha, 1999, s. 59-109.

YULE, G. The Study of Language. 2. vyd. Cambridge, 1996, s. 190-201.

V případě potřeby diplomové práce o češtině českých neslyšících (např. Poláková, Šebková, Wagnerová apod.).

1 stať k problematice podle vlastního výběru

Poslední úprava: UCJHUDAK (12.09.2008)
Požadavky ke zkoušce

Pravidelná aktivní práce v semináři (analýzy textů, průběžné studium odborné literatury, zpracování vybraného tématu/textu formou úvodu k seminární diskusi, důkladná orientace v probírané látce a uložené literatuře, průběžné testy (75% úspěšnost).

Poslední úprava: UCJHUDAK (25.05.2008)
Sylabus

Seminář se zaměřuje na specifické rysy jednoho typu komunikace českých neslyšících - produkce a recepce česky psaných textů. Východiskem je jazyková situace neslyšící populace (znakový jazyk, resp. čeština jako první jazyk vs. rané bezjazyčí), vztahy českého znakového jazyka, češtiny a tzv. znakované češtiny a pozice češtiny jako druhého/cizího jazyka (problematika interjazyka, typy transferů, interference). Na základě analýzy produkce a recepce konkrétních textů je budována představa o komunikační kompetenci neslyšících v psané češtině (gramatická kompetence, sociologická kompetence, strategická kompetence). Specifika komunikace českých neslyšících v psané češtině jsou usouvztažněna s širšími specifiky kulturními (slyšící většina vs. neslyšící menšina) a vztažena k rámci etnografie komunikace.

Poslední úprava: UCJHUDAK (12.09.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK