PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Znakový jazyk / ZJ - kultura, identita [1. ročník] - ACN100001
Anglický název: Sign Language - Culture, Identity [1st year]
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 8
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HT]
letní s.:0/4, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Milena Čiháková
Mgr. Petr Vysuček, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: ACN100106
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Zvýšení a upevnění jazykové kompetence v ČZJ: základy gramatiky ČZJ (studenti, jejichž prvním jazykem je čeština); uvědomění si vlastní identity (studenti, jejichž prvním jazykem je ČZJ).

Poslední úprava: UCJHUDAK (25.05.2008)
Literatura

KURZ ZNAKOVÝ JAZYK 1A A 1B (PRO STUDENTY, JEJICHŽ PRVNÍM JAZYKEM JE ČEŠTINA)

Vyučující: Milena Čiháková

Tištěná média:

FALTÍNOVÁ, R. Vlastní jména osobní v českém znakovém jazyce. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

HUDÁKOVÁ, A. Prstová abeceda pro tlumočníky. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

KOSINOVÁ, B. Neslyšící jako jazyková a kulturní menšina ? kultura neslyšících. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

NOVÁKOVÁ, R., PETŘÍČKOVÁ, J., VYSUČEK, P. Tlumočení pro osoby se specifickými jazykovými potřebami. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

SERVUSOVÁ, J. Kontrastivní lingvistika ? český jazyk x český znakový jazyk. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

SLÁNSKÁ BÍMOVÁ, P., OKROUHLÍKOVÁ, L. Rysy přirozených jazyků. Český znakový jazyk jako přirozený jazyk. Lexikografie. Slovníky českého znakového jazyka. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

VYSUČEK, P. Specifické znaky v českém znakovém jazyce. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

Elektronická média (DVD):

MILIČ. R. Vizuální komunikace ? praktická cvičení. [DVD]. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

NOVÁKOVÁ, R. Kultura neslyšících. [DVD]. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

NOVÁKOVÁ, R. Nepřímá pojmenování v českém znakovém jazyce. [DVD]. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

NOVÁKOVÁ, R., ŠEBKOVÁ, H. Číslovky v českém znakovém jazyce ? praktická cvičení. [DVD]. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

NOVÁKOVÁ, R., TIKOVSKÁ, L. Vizualizace prostoru a klasifikátory v českém znakovém jazyce-praktická cvičení. [DVD]. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

PTÁČEK, A. Humor neslyšících. [DVD]. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

ŠŮCHOVÁ, L., NOVÁKOVÁ, R. Slovosled a střídání rolí v českém znakovém jazyce ? praktická cvičení. [DVD]. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

VYSUČEK, P. Prstová abeceda v českém znakovém jazyce ? praktická cvičení. [DVD]. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

VYSUČEK, P. Specifické znaky v českém znakovém jazyce. [DVD]. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

KURZ ZJ - KULTURA, IDENTITA 1 (PRO STUDENTY, JEJICHŽ PRVNÍM JAZYKEM JE ČESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK)

Vyučující: Petr Vysuček

An Introduction to American Deaf Culture, soubor 5 videokazet a pracovních sešitů pro studenty, MJ Bienvenu, Betty Colonomos, Sign Media, Inc., USA, 1988, VHS, NTSC, ASL, anglický komentář. ?Videomateriály?

FREEMAN, R. D., CARBIN, C. F., BOESE, R. J.Tvé dítě neslyší? Praha : FRPSP, 1991.

HOMOLÁČ, J. Komunikace Neslyšících. Praha : FF UK, 1998.

HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 1. díl. Praha : Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 1997.

HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 2. díl. Praha : Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 1998.

STRNADOVÁ, V. Dorozumívání s neslyšícím pacientem.Praha, 2001.

STRNADOVÁ, V. Hádej, co říkám. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha : ASNEP, 2001.

STRNADOVÁ, V. Jak se úspěšně vyrovnat se ztrátou sluchu.Praha : ASNEP, 2001.

STRNADOVÁ, V. Jaké je to neslyšet. Praha, 1995.

STRNADOVÁ, V. Potom Ti to povíme. Praha, 1994.

STRNADOVÁ, V. Současné problémy české komunity neslyšících I. Hluchota a jazyková komunikace. Praha, 1998.

ČDS 3-4/2002

www stránky pro neslyšící

Poslední úprava: UCJHUDAK (25.05.2008)
Požadavky ke zkoušce

KURZ ZNAKOVÝ JAZYK 1A A 1B (PRO STUDENTY, JEJICHŽ PRVNÍM JAZYKEM JE ČEŠTINA)

Vyučující: Milena Čiháková

Studenti, kteří navštěvují kurzy českého znakového jazyka, jsou povinni aktivně docházet do hodin. Jsou povolené max. 3 absence za semestr. Do kurzů studenti docházejí včas, pozdní příchod se kvalifikuje jako absence.

Studentům doporučujeme, aby se aktivně účastnili událostí a nejrůznějších akcí v neslyšící společnosti, aby se snažili sebevzdělávat a poznávat komunitu Neslyšících i v době mimo výuky.

Upozorňujeme studenty, že v dalších ročnících, nejpozději ve třetím, bude výuka vedena neslyšícím lektorem bez přítomnosti tlumočníka a studenti by na tuto skutečnost měli být připraveni.

Studenti budou zkoušeni lektory, kteří je v aktuálním semestru neučili. U atestací zkouší i další neslyšící lektoři. Při nesplnění požadavků nebude moci být atestace udělena.

ZS: zápočet

Aktivní účast v kurzu + písemný test: bude použit záznam testu na videokazetách, kde bude neslyšící lektor každé cvičení 2x opakovat. Studenti zapíší výsledky do písemného formuláře na test

LS: zápočet

Aktivní účast v kurzu + písemný test: bude použit záznam testu na videokazetách, kde bude neslyšící lektor každé cvičení 2x opakovat. Studenti zapíší výsledky do písemného formuláře na test

LS: zkouška

Zkouška má tři části: 1. vyprávění na vylosované téma, 2. vlastní vyprávění natočené na videozáznamu, 3. odpovědi na otázky od neslyšících lektorů (pohovor se 2 lektory).

Ad 2) vlastní vyprávění natočené na videozáznamu (vyprávění 3 ? 5 minut)

Je dáno deset témat. Tři týdny před začátkem zkouškového období z nich budou vybrána tři témata, ze kterých si student může vybrat jedno téma pro zpracování.

Časový rozsah pro vyprávění musí být dodržován. Pokud nebude dodržen čas, odrazí se to ve výsledném hodnocení.

Videozáznam s vlastním vyprávěním v ČZJ lze odevzdat na VHS nebo na CD-Rom (či DVD), ale nejpozději 5 dnů před termínem zkoušky ? na sekretariátu ÚČJTK (u paní sekretářky Loskotové) ? na záznamu prosím uveďte své jméno a téma, které jste si zvolil/a.

Videokamera je k dispozici na FF UK, Náměstí Jana Palacha 2 ? učebna č. 26. Zodpovědnou osobou je Lucie Šůchová. Upozorňujeme, že půjčování kamery má svá pravidla, prostudujte je prosím na nástěnce ČNES nebo na webových stránkách CNES.

Doporučení: při natáčení pohled očí směřujte přímo do videokamery, aby byl záznam co nejpřirozenější a my mohli simulovat oční kontakt. Prosíme před odevzdáním záznam zkontrolovat, zda je funkční a hlavně dobře viditelný (záznam by neměl být příliš tmavý, neměl by mít příliš stínů a ostatních vad, které by negativním způsobem ovlivnily jeho srozumitelnost).

Témata:

1. Moje záliby

2. Moje přání do budoucna

3. Moje rodina

4. Můj celodenní režim

5. Jak se dostanu do Pevnosti

6. Jaká jsou pravidla používání časových údajů v ČZJ

7. Typy sloves v ČZJ a jejich použití ve vyprávění

8. Povahové vlastnosti u mých příbuzných

9. Jak se správně chovat při setkání s Neslyšícími v klubech, při náhodném setkání

10. Můj program na víkend

KURZ ZJ - KULTURA, IDENTITA 1 (PRO STUDENTY, JEJICHŽ PRVNÍM JAZYKEM JE ČESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK)

Vyučující: Petr Vysuček

Aktivní účast na seminářích, seminární práce na zadaná témata, zápočtový test z probraného učiva, pohovor nad seznamem přečtené literatury.

Poslední úprava: UCJHUDAK (25.05.2008)
Sylabus

KURZ ZNAKOVÝ JAZYK 1A A 1B (PRO STUDENTY, JEJICHŽ PRVNÍM JAZYKEM JE ČEŠTINA)

Vyučující: Milena Čiháková

V průběhu tohoto kurzu se student seznámí s problematikou komunikace Neslyšících, s českým znakovým jazykem, osvojí si lexikální a gramatickou stránku českého znakového jazyka i způsoby jeho užívání. Důraz je kladen na zvládnutí zpětné vazby, na osvojení znakové zásoby a specifických gramatických rysů českého znakového jazyka souvisejících s jeho simultánností a prostorovostí (nemanuální chování, klasifikátory, specifikátory velikosti a tvaru, směrová a prostorová slovesa apod.).

Výuka bude vyučována v devíti tématech, důraz bude kladen na zvládnutí základní znalosti gramatiky českého znakového jazyka, procvičování zpětné vazby, pochopení úlohy mimiky v českém znakovém jazyce, budou vedeny rozhovory s Neslyšícími. Studenti budou schopni samostatně vyprávět souvislý příběh, budou vedeni k porozumění delšímu projevu v českém znakovém jazyce. Dvakrát za semestr bude natočen studentův projev v českém znakovém jazyce a následně bude analyzován (nejčastější individuální problémy daného studenta).

Témata: 1. Rodina, širší rodina, příbuzenské vztahy v rodině, 2. Barvy, materiály, věci kolem nás, slovesa: umět, znát, rozumět, vědět, pamatovat, moct. 3. Bydlení, Česká republika, 4. Doprava MHD v Praze, 5. Kalendář, 6. Vánoční svátky, vánoční stromeček, dárky, Silvestr, 7. Časové údaje, 8. Počasí : Jaro, Léto, Podzim, Zima, 9. Hobby, aktivity, koníčky a záliby.

KURZ ZJ - KULTURA, IDENTITA 1 (PRO STUDENTY, JEJICHŽ PRVNÍM JAZYKEM JE ČESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK)

Vyučující: Petr Vysuček

1. Identita a svébytnost Neslyšících jako kulturní a jazykové menšiny.

2. Postavení neslyšících v české společnosti.Vnímání neslyšících většinovou společností ve světovém kontextu.

3. Tlumočení znakového jazyka v České republice i ve světě.

4. Pojetí profesionálního tlumočníka a spolupráce s ním.

5. Etický kodex tlumočníka.

6. Zákon o znakové řeči č.158/98 Sb.a možnost jeho uplatnění v praxi.

7. Různé přístupy k osobám s různou ztrátou sluchu. Jejich různé potřeby a požadavky.

8. Pravidla a společenské normy Neslyšících ve srovnání s normami slyšících.

9. Jazyk, kultura, tradice a zvyky Neslyšících.

10. Hodnotový žebříček českých Neslyšících.

11. Problémy Neslyšící v různých životních obdobích.

12. Různé formy dorozumívacích strategií sluchově postižených.

13. Specifické rozdíly v neverbální komunikaci u slyšících a neslyšících lidí.

14. Přístupy většinové společnosti k neslyšícím lidem.

15. Diskuse o tématech respektující potřeby a hlubší zájem samotných studentů.

Poslední úprava: UCJHUDAK (25.05.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK