PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
4, 5 Základy české frazeologie a idiomatiky II - ACCE00140
Anglický název: 4, 5 Introduction to Czech Phraseology and Idiomatic Expressions
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Záměnnost : ACC110041
Je záměnnost pro: ACC110041E, ACC110041
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Kurz je určen pro stážisty studující češtinu na úrovni B2 a je zaměřen prakticky: studenti se v jeho průběhu seznámí s repertoárem frekventovaných českých slovních spojení frazeologické povahy.

Poslední úprava: Bozděchová Ivana, doc. PhDr., CSc. (14.01.2020)
Cíl předmětu

Rozšířit a obohatit aktivní i pasivní slovní zásobu češtiny v oblasti frazeologie, přiblížit české jazykové prostředí a vést k samostatnému rozvíjení řečových dovedností a k plynulému a spontánnímu vyjadřování v každodenní komunikaci s rodilými mluvčími češtiny. Poznáváním české frazeologie přispívat k rozvoji lingvistické, sociokulturní a sociolingvistické kompetence studentů češtiny jako cizího jazyka.

Poslední úprava: Bozděchová Ivana, doc. PhDr., CSc. (18.01.2020)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou pro udělení atestace je 1) pravidelná účast na seminářích (s tolerancí 2 absencí), 2) průběžné plnění zadávaných úkolů a 3) závěrečný esej na dané téma.

Poslední úprava: Bozděchová Ivana, doc. PhDr., CSc. (14.01.2020)
Literatura

BACHMANNOVÁ, J. - SUKSOV, V.: Jak se to řekne jinde: česká přísloví a jejich jinojazyčné protějšky. Praha: Knižní klub, 2007. 

ČERMÁK, F. a kol.: Slovník české frazeologie a idiomatiky – Přirovnání. Praha: Academia, 1983. 

ČERMÁK, F. a kol.: Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy neslovesné. Praha: Academia, 1988. 

ČERMÁK, F. a kol.: Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy slovesné. Praha: Academia, 1994.

ČERMÁK, F. a kol.: Slovník české frazeologie a idiomatiky – Výrazy větné. Praha: Leda, 2009.

ČERMÁK, F. a kol.: Slovník české frazeologie a idiomatiky – Onomaziologický slovník. Praha: Leda, 2016.

HASIL, J.: Veverky to maj za pár aneb Česká frazeologie a cizinci. In: Přednášky z 54. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2011, s. 63–71. 

Poslední úprava: Bozděchová Ivana, doc. PhDr., CSc. (17.01.2020)
Metody výuky

Seminář se zaměřuje na praktické aktivity a cvičení s jazykovým materiálem, dílčí kratší výklady mají powerpointovou oporu. 

Poslední úprava: Bozděchová Ivana, doc. PhDr., CSc. (14.01.2020)
Sylabus

Frazeologie jako odraz zvyků, tradic a historie české kultury.

Frazeologie a její funkce v současné komunikaci.

Frazémy a jejich typy: přirovnání, rčení, přísloví, pranostiky apod.

Frazémy a jejich varianty – stylová platnost a autentické modifikace v různých komunikačních sférách a formách (reklama, politika, média, umělecká literatura, běžná mluva, film, televizní a rozhlasové pořady, komunikace na sociálních sítích)

Frazémy a slovníky: Slovník české frazeologie a idiomatiky

Prezentace, doklady a procvičování frazémů se zaměřením na jejich porozumění, užívání a cizojazyčné ekvivalenty. 

Poslední úprava: Bozděchová Ivana, doc. PhDr., CSc. (17.01.2020)
Vstupní požadavky

Znalost češtiny na minimální úrovni B2.

Poslední úprava: Bozděchová Ivana, doc. PhDr., CSc. (14.01.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK