PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
4 Základy české slovotvorby II. - ACCE00131
Anglický název: 4 Word Formation in Czech II.
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 10 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
Anotace -
Kurz je primárně určen pro zahraniční studenty, kteří přijíždějí na FF UK na svou semestrální/dvousemestrální stáž.
Kurz je určen pro studenty, kteří byli na základě rozřazovacího testu zařazeni do úrovně 4. Studenti jiných úrovní se mohou na předmět zapsat pouze po předchozí konzultaci s vyučujícím.

Náplní semináře je systematické procvičování české slovotvorby se zaměřením na odvozování substantiv, adjektiv a sloves. Studenti se seznámí se základními derivačními sufixy a prefixy a jejich formálními, sémantickými a frekvenčními charakteristikami.
Opakovaný zápis předmětu je povolen.
Poslední úprava: Bozděchová Ivana, doc. PhDr., CSc. (22.02.2024)
Cíl předmětu

Cílem semináře je seznámení se základním inventářem afixů sloužících k derivaci substantiv, adjektiv a sloves. 

Poslední úprava: Adamovičová Ana, PhDr., Ph.D. (03.02.2021)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínky pro splnění atestace:

 

- pravidelná aktivní účast v semináři (max. 2 neomluvené absence za semestr) 

- úspěšné absolvování všech testů a vypracování úkolů zadaných v Moodle

- úspěšné absolvování kontrolního a závěrečného testu (min. 60%)

 

Poslední úprava: Bozděchová Ivana, doc. PhDr., CSc. (25.02.2024)
Literatura

Adamovičová, A. – Bischofová, J. – Hádková, M. – Hasil, J. – Hrdlička, M.: Čeština B2. Učebnice pro azylanty a cizince.

Čermák, F. (2012): Morfématika a slovotvorba češtiny. Praha: NLN.

Hauser, P: Nauka o slovní zásobě, Praha: SPN.

Petr, J. a kol. (1986): Mluvnice češtiny I. Praha: Academia.

Trnková, A. (1994): Textová cvičebnice českého jazyka. Díl II. Praha: ISV nakladatelsví.

Trnková, A. (2003): Cvičení z české mluvnice pro cizince. Praha: ISV nakladatelsví.

Slovník afixů: https://www.slovnikafixu.cz/

Poslední úprava: Hudousková Andrea, Mgr., Ph.D. (16.02.2023)
Sylabus

Tematické okruhy: 

I. Derivace substantiv

1. názvy činitelské

2. názvy konatelské

3. přechylování

4. názvy prostředků

5. názvy nositelů vlastnosti

6. názvy obyvatelské

7. názvy míst

8. názvy zdrobnělé

9. slovesná substantiva

 

II. Derivace adjektiv

1. ze substantiv

2. z adverbií

3. z verb

 

III. Derivace sloves

1. předpony u sloves pohybu

2. význam předpon

3. z podstatných jmen

4. z přídavných jmen

5. reflexivizace

Poslední úprava: Adamovičová Ana, PhDr., Ph.D. (03.02.2021)
Studijní opory

Kurz v Moodle: 

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=14773

Poslední úprava: Bozděchová Ivana, doc. PhDr., CSc. (25.02.2024)
Požadavky k zápisu

Kurz je určen pro studenty, kteří byli na základě rozřazovacího testu zařazeni do úrovně 4. Studenti jiných úrovní se mohou na předmět zapsat pouze po předchozí konzultaci s vyučujícím.

Podmínkou pro zápis do kurzu je registrace zde a absolvování vstupního rozřazovacího testu v Moodle zde.  

Informace o nabídce předmětů a rozvrhu najdete zde

 

Poslední úprava: Bozděchová Ivana, doc. PhDr., CSc. (20.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK