PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
2 Jazykový kurz češtiny I - ACCE00115
Anglický název: 2 Czech Language Course I
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 14 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Vyučující: Mgr. Varvara Ponomareva
Anotace -
Jazykový kurz 2 je zaměřený na zvládnutí základních gramatických prostředků na úrovni ovládání češtiny B1 podle SERR. Kurz se systematicky věnuje české morfologii, syntaxi a lexikálním jednotkám. Postupně a paralelně se probírají česká deklinace (skloňování podstatných jmen a přídavných jmen hlavně v plurálu, skloňování cizích slov, duálu apod.) a konjugaci (slovesné třídy, slovesa pohybu, prefixy, vid, časy apod.). Pozornost je též věnována příslovcím, předložkám a spojkám, které se řadí do několika významových skupin. Gramatická cvičení jsou součástí širších tematických (lexikálních) celků, od nichž se odvíjí ústní a písemný projev jako integrální součást zvládnutí stanoveného gramatického repertoáru.
Poslední úprava: Adamovičová Ana, PhDr., Ph.D. (21.09.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou splnění atestace je aktivní účast na cvičeních, soustavná domácí příprava, docházka (tolerují se 3 absence za semestr), úspěšné napsání průběžných testů a závěrečného testu (min. 65 %)

Poslední úprava: Adamovičová Ana, PhDr., Ph.D. (21.09.2022)
Literatura

Adamovičová, A., Hrdlička, M., Ivanovová, D.: Basic Czech II, Praha, Karolinum 2017

Adamovičová, A., Hrdlička, M.: Basic Czech III, Praha, Karolinum 2016

Poslední úprava: Adamovičová Ana, PhDr., Ph.D. (21.09.2022)
Metody výuky

V případě přerušení prezenční výuky kurz bude probíhat online.

Poslední úprava: Adamovičová Ana, PhDr., Ph.D. (21.09.2022)
Požadavky ke zkoušce - angličtina

regular and active attendance of the seminar (max. 3 absences)

passing all subtests and the final test (min. 65%)

Opakovaný zápis povolen.

Poslední úprava: Adamovičová Ana, PhDr., Ph.D. (12.11.2022)
Sylabus

Tematické okruhy v ZS:

 

1. Úvodní lekce: seznámení, zjišťování dovedností

2. Téma: svátky, vaření; Dativ plurálu

3. Tvrdá a měkká přídavná jména; Komparace adjektiv a adverbií

4. Cvičení; DÚ: test k lekci, esej k lekci

5. Téma: práce, životopis; Lokál a instrumentál pl.

6. Předložky

7. Číslovky – skloňování základních a řadových číslovek

8. Slovesa pohybu

9. Cvičení; DÚ: test k lekci, esej k lekci

10. Téma studium, vzdělání, výchova; duál v češtině

11. Substantiva cizího původu

12. Vzory předseda, soudce, kuře;  

13.  Slovesa pohybu; DÚ: test k lekci; esej k lekci

Poslední úprava: Adamovičová Ana, PhDr., Ph.D. (21.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK