PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
4,5 Kořeny evropské literatury: literatura evropského starověku a antická kultura II - ACCE00106
Anglický název: 4,5 Roots of European Culture: Classical antiquity literature II
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Záměnnost : ACC100096
Je záměnnost pro: ACC100096
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Anotace: Přednáška seznámí studenty s kořeny evropské literatury s přihlédnutím k obecnějším kulturním, uměleckým, filozofickým a náboženským souvislostem, proudům a proměnám.V chronologicky sestavených tematických blocích tak bude představen vývoj starověké literatury od nestarší mimoevropské tradice ke kultuře antické, anticipující zrod raně křesťanského písemnictví. Výklad se bude opírat o četbu a analýzu relevantních textů v českém překladu. Přednáška bude vycházet nejprve ze sumerského, babylonského a mezopotamského písemnictví, zvláštní důraz bude kladen na tematické bloky věnované řecké a římské literatuře a kultuře. Podstatným tématem rovněž bude zrod judaismu, formování tóry a základu starozákonních textů, právě tak jako geneze křesťanství na pozadí judaistické, platónské (novoplatónské) a latinské římské tradice.
Poslední úprava: Vučka Tomáš, PhDr. (30.09.2019)
Literatura

Primární literatura:

Apuleius: Zlatý osel. Praha, Svoboda 1974.

Bible (Genesis, Exodus, Píseň Písní, Evangelium sv. Jana, Zjevení sv. Jana)

Caesar: Zápisky o válce galské (vybrané pasáže). Praha, SNKLU 1964.

Cato Censorius: O zemědělství (vybrané pasáže). Praha, SNPL 1959.

Catullus: Zhořklé polibky. Praha, Československý spisovatel 1980.

Cicero: Tuskulské hovory. Praha, Svoboda 1976.

Euripidés: Médeia. In: Euripidés: Trójanky a jiné tragédie. Praha, Svoboda 1978.

Epos o Gilgamešovi. Praha, Mladá fronta 1971.

Homér: Odysseia (vybrané pasáže). Praha, Academia 2012.

Klement Alexandrijský: Stromata I., II., III. (vybrané kapitoly). Praha, Oikumené 2004, 2006

Lucretius: O přírodě (vybrané kapitoly). Praha, Svoboda 1971.

Mýty staré Mezopotámie (vybrané kapitoly). Praha, Odeon 1977.

Novozákonní apokryfy: Neznámá evangelia, sv. I. (vybrané pasáže). Praha, Vyšehrad 2006.

Oslavujme Bakcha: anakreontská poezie. Praha, Mladá fronta 1963.

Ovidius: Proměny (vybrané pasáže). Praha, Svoboda 1974.

Petronius: Satirikon. Praha, Svoboda 1971.

Písně z Lesbu. Praha, Československý spisovatel 2013.

Plautus: Pseudolus. Kladno, J. Šnajdr 1946.

Sofoklés: Král Oidipús. In: Sofokles: Tragédie. Praha, Svoboda 1975.

Sofoklés: Antigoné. In: Sofokles: Tragédie. Praha, Svoboda 1975.

Terentius: Kleštěnec. Praha, Odeon 1969.

Vergilius: Aeneis (kniha I-VI). Praha, Svoboda 1970.

Vergilius: Zpěvy pastýřské. Praha / Litomyšl, Paseka 2004.

 

Doporučená literatura:

Armstrongová, K.: Historie Bible. Praha, Slovart 2010.

Aristoteles: Poetika. Praha, Svoboda 1996.

Canfora, L.: Dějiny řecké literatury. Praha, KLP 2009.

Conte, G. B.: Dějiny římské literatury. Praha, KLP 2008.

Balabán, M.: Gilgameš: mytické drama o hledání věčného života. Praha, Vyšehrad 2002.

Filón Alexandrijský: O stvoření světa, O gigantech, O neměnnosti Boží. Praha, Oikumené 2001.

Horatius: De arte poetica / O umění básnickém. Praha, Academia 2002.

Iuvenalis: Satiry (vybrané pasáže). Praha, Svoboda 1972.

von Ivánka, E.: Plato christianus. Praha, Oikumené 2003.

Lucanus: Farsalské pole. Praha, Svoboda 1976.

Matoušek, J.: Gnóze, čili Tajné učení náboženské posledních století pohanských a křesťanských. Praha, Herrmann & synové 1995.

Órigenés z Alexandrie: O Písni písní. Praha, Herrmann & synové 2000.

Platón: Symposion. Praha, Oikumené 2005.

Platón: Hippias větší. Praha, Oikumené 2010.

Putna, M. C.: Órigenés z Alexandrie. Praha, Torst 2001.

Quintilianus: Základy rétoriky. Praha, Odeon 1985.

Seneka: O duševním klidu. Praha, Odeon 1999.

Suetonius: Životopisy dvanácti císařů (vybrané pasáže). Praha, Svoboda 1974.

Tertullianus: O hrách. Praha, Oikúmené 2004.

Poslední úprava: Vučka Tomáš, PhDr. (30.09.2019)
Sylabus

Tématické okruhy:

1)      Řím a řecká tradice. Hledání kořenů, konstituování klíčových předpokladů a východisek římské kultury (translace, adaptace jako pilíř římské civilizace)

2)      Starořímský proud – zrození římského ideálu: Cato Censorius, Gnaeus Naevius, Quintus Ennius

3)      Římská komedie

4)      Mladořímská moderna a geneze intimní latinské lyriky (neotérikové): Catullus.

5)  Římský epikureismus a euhemerismus: Lucretius.

6)  Vrcholné období římské prózy a rétoriky: Cicero, Caesar, Sallustius.

7)  Zlatý věk římské poezie: Vergilius, Horatius, Ovidius.

8)  Mezi platonismem, judaismem a křesťanstvím: Filón Alexandrijský, katechetická alexandrijská škola, gnóze, rukopisy od Mrtvého moře

9)  Křesťanství: geneze biblických textů, evangelia a apokryfy

10)  Stříbrný věk římské literatury: Seneca, Lucanus, Petronius, Iuvenalis

11)  Pozdní Řím: Quintilianus, Suetonius, Apuleius, Macrobius

12)  Římští křesťané (Sv. Augustin, Sv. Jeroným)

Poslední úprava: Vučka Tomáš, PhDr. (13.10.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK