PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
3,4,5 vol Korektivní výslovnost pro cizince B I - ACCE00104
Anglický název: 3,4,5 vol Corrective Pronunciation Practice for Foreigners B I
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:praktická
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 12 (12)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.
Mgr. Michaela Svoboda
Mgr. Alžběta Houzar, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Michaela Svoboda
Anotace
Ve vlastní výslovnosti studentů bude soustředěna pozornost na jevy, jež dlouhodobě působí nerodilým mluvčím češtiny nesnáze. V oblasti produkce i percepce bude rozvíjena schopnost studentů rozpoznávat příslušnost jednotlivých zvukových jevů k určitým stylovým rovinám jazyka.

Hlavní tematické okruhy
(podle individuální potřeby studentů):
1. kvantita a kvalita vokálů, realizace slabiky
2. souhlásky a hláskové kombinace, fonologické procesy
3. intonační faktory
4. stylová platnost zvukových variant

Během semestru jsou průběžně pořizovány audionahrávky projevů různých typů, jež slouží pro nácvik percepce, screening individuální obtíží a zpracování seminární práce. Součástí kurzu jsou krátká vystoupení a přednes projevů.

Kurz je určen spíše pro střední a vyšší úrovně ovládání češtiny.
Přednostně je vypisován pro zahraniční studenty přijíždějící na FF UK na stáž.
Vstup domácím studentům z FF či jiných fakult je umožněn jen v případě volné kapacity (vzhledem k době příjezdu stážistů a začátku jejich výuky dochází k rozhodnutí před vypršením lhůty pro zápis předmětů v SiS).
Poslední úprava: Veroňková Jitka, PhDr., Ph.D. (03.12.2021)
Cíl předmětu

Cílem výuky je dále prohlubovat mluvní kompetenci studentů, jak z hlediska jejich vlastní mluvní praxe, tak z hlediska rozumění češtině v různých komunikačních situacích.

Poslední úprava: FOUVERON (13.05.2018)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět bude realizován formou přednášek, hromadných i individuálních konzultací a průběžných samostatných úkolů. 

Podmínky zakončení:

- Účast na konzultacích a včasné odevzdávání zadaných úkolů, povoleny max. 3 absence; pokud student neodevzdá úkol včas, bude mu započítána jedna absence

- Odevzdání písemné práce: analýza 2 typů projevů z hlediska odchylek od standardní české výslovnosti

Poslední úprava: Veroňková Jitka, PhDr., Ph.D. (09.10.2021)
Literatura

Teoretická část (doporučeno):

Cvrček, V. a kol. (2010): Mluvnice současné češtiny 1. Praha: Karolinum. Pouze kap. 4 Fonetika a fonologie (autor Jan Volín), str. 35–64

Hůrková, J. (1995): Česká výslovnostní norma. Praha: Scientia.

Palková, Z. (1997): Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum. 2. vyd. vybrané kapitoly

Skarnitzl, R., Šturm, P. & Volín, J. (2016): Zvuková báze řečové komunikace: Fonetický a fonologický popis řeči. Praha: Karolinum.

Volín, J. & Skarnitzl, R. (2018). Segmentální plán češtiny. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Praktická část:

ProCzeFor (Pronunciation of Czech for Foreigners. Výslovnost češtiny pro cizince). Internetová aplikace https://www.proczefor.cz/

Palková, Z. & Veroňková, J. (2022): Výslovnost spisovné češtiny. Cvičení pro cizince. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Pokorná, J. – Vránová, M. (2007): Přehled české výslovnosti. Praha: Portál.

Veroňková, J. (2022): Souhrnná a tematická cvičení k nácviku výslovnosti a mluvené češtiny pro cizince. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Vyštejn, J. (1991): Vady výslovnosti. Praha: SNP.

Poslední úprava: Veroňková Jitka, PhDr., Ph.D. (23.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK