PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
3 Analýza českých autentických textů II. - ACCE00047
Anglický název: 3 Czech Authentic Texts Analysis II.
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Kurz je primárně určen pro zahraniční studenty, kteří přijíždějí na FF UK na svou semestrální/dvousemestrální stáž.

Seminář je určen pro zahraniční studenty (stážisty) a zaměřuje se na četbu, porozumění a jazykovou analýzu autentických českých textů. První polovina semináře se věnuje stylu prostěsdělovacímu, administrativnímu, odbornému a publicistickému. Druhá polovina semináře se zaměřuje na styl umělecký, konkrétně na prozaické a dramatické texty významných českých autorů. <br>
<br>

Poslední úprava: Ludwicki Antoni, Mgr. (27.02.2022)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s různými typy autentických českých textů a jazykovými prostředky, jež jsou pro ně typické.

Poslední úprava: Hudousková Andrea, Mgr., Ph.D. (05.02.2021)
Podmínky zakončení předmětu

pravidelná účast (max. 2 absence) na seminářích - v případě distanční výuky v Zoomu

pravidelná příprava na semináře

splnění všech cvičení a úkolů v Moodlu (min. 65%)

úspěšné absolvování závěrečného testu – zkouška (min. 65%)

 

Výsledná známka bude váženým průměrem výsledků cvičení v Moodlu (40%) a výsledku závěrečného testu (60%). 

Poslední úprava: Hudousková Andrea, Mgr., Ph.D. (08.02.2021)
Literatura

ČERVENÁ, V.: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Vyd. 4., dotisk. Praha: Academia, 2014.

HOFFMANNOVÁ, J. a kol.: Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia, 2016.

KARLÍK, P. – NEKULA, M. – RUSÍNOVÁ, Z. – GREPL, M.: Příruční mluvnice češtiny. Vydání druhé, opravené. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012.

KŘÍSTEK, M.: Stylistická cvičebnice. Brno: FF MU, 1999.

STYBLÍK, Vlastimil. Základní mluvnice českého jazyka. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2004.

TRNKOVÁ, A.: Textová cvičebnice českého jazyka I. Praha: ISV, 1994.

 

Internetová jazyková příručka: dostupné z <https://prirucka.ujc.cas.cz/>

(možnost elektronického přístupu do slovníků SSČ, SSJČ – bez registrace)

Poslední úprava: Hudousková Andrea, Mgr., Ph.D. (05.02.2021)
Sylabus

1. Úvodní seminář. Styl prostě sdělovací – psaná komunikace

2. Styl prostě sdělovací – mluvená komunikace

3. Styl administrativní

4. Styl odborný

5. Styl publicistický

6. Styl umělecký – Karel Čapek

7. Styl umělecký – Karel Poláček

8. Styl umělecký – Jan Werich

9. Styl umělecký – Bohumil Hrabal

10. Styl umělecký – Jiří Suchý

11. Styl umělecký – Václav Havel

12. Závěrečný test

Poslední úprava: Hudousková Andrea, Mgr., Ph.D. (05.02.2021)
Požadavky k zápisu

Podmínkou pro zápis do kurzu je registrace zde a absolvování vstupního rozřazovacího testu v Moodle zde.  

Informace o nabídce předmětů a rozvrhu najdete zde

Poslední úprava: Ludwicki Antoni, Mgr. (27.02.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK