PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
3 Morfologická a syntaktická cvičení v češtině II. - ACCE00046
Anglický název: 3 Czech Morphology and Syntax Practice II.
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 14 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Vyučující: PhDr. Jiří Pešička
Anotace -
Kurz je primárně určen pro zahraniční studenty, kteří přijíždějí na FF UK na svou semestrální/dvousemestrální stáž.<br>
<br>
Kurz Morfologická a syntaktická cvičení 3 je věnován různým aspektům české morfologie a syntaxe na jazykové úrovni B1-B2 dle SERR. Předmět je určen zahraničním studentům - bakalářům, stážistům a postgraduantům.<br>
<br>
Opakovaný zápis povolen.<br>

Kurz je určen pro studenty, kteří byli na základě rozřazovacího testu zařazeni do úrovně 3. Studenti jiných úrovní se mohou na předmět zapsat pouze po předchozí konzultaci s vyučujícím.
Poslední úprava: Ludwicki Antoni, Mgr. (27.02.2024)
Cíl předmětu

Kurz Morfologická a syntaktická cvičení 3 má za cíl upevnit a rozvíjet znalosti české morfologie a syntaxe na patřičné jazykové úrovni. V rámci kurzu se postupně a paralelně probírají česká deklinace (obzvlášť plurál podstatných jmen, zvláštní typy skloňování, skloňování cizích jmen, přídavných jmen, zájmen a číslovek) a konjugace (slovesné třídy, slovesa pohybu, prefixy, vid, trpný rod apod.). Pozornost je též věnována příslovcím a předložkám, které se řadí do několika významových skupin. Důraz se také klade na slovní valenci, různé typy spojek a různé typy vět. Gramatická cvičení jsou součástí širších tematických (lexikálních) celků, od nichž se odvíjí ústní a písemný projev jako integrální součást  zvládnutí stanoveného gramatického repertoáru.

Poslední úprava: Adamovičová Ana, PhDr., Ph.D. (01.02.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou splnění atestace je aktivní účast na cvičeních, soustavná domácí příprava, docházka (tolerují se 3 absence za semestr), úspěšné napsání průběžných testů a závěrečného (min. 65 %).

Poslední úprava: Adamovičová Ana, PhDr., Ph.D. (01.02.2023)
Literatura

Adamovičová, A., Hrdlička, M.: Basic Czech III, Praha, Karolinum 2016

Cvrček, V.a kol.: Mluvnice současné češtiny, Praha, Karolinum 2010

Havránek, B., Jedlička, A.: Stručná mluvnice česká, Praha, Fortuna 1996 (vydání upravené dle Pravidel českého pravopisu z r. 1993)

Holá, L., Bořilová, P.: Česká gramatika v kostce, Praha, Akropolis 2009

 

Poslední úprava: Adamovičová Ana, PhDr., Ph.D. (01.02.2023)
Požadavky k zápisu

Podmínkou pro zápis do kurzu je registrace zde a absolvování vstupního rozřazovacího testu v Moodle zde.  

Informace o nabídce předmětů a rozvrhu najdete zde

Poslední úprava: Ludwicki Antoni, Mgr. (27.02.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK