PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
5 Lexikální cvičení I. - ACCE00017
Anglický název: 5 Lexical Practice I.
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Náplní semináře je upevňování a prohlubování znalosti slovní zásoby češtiny spisovné i nespisovné. Pozornost se věnuje celé řadě otázek (významy slovesných prefixů, frazeologie, synonymie, odvozování aj.) i slovní zásobě tematických celků (lidské vlastnosti, odborná lingvistická terminologie apod.).

The aim of the seminar is to cultivate and deepen the knowledge of the vocabulary of contemporary Czech (standard and colloquial). Attention is given to a wide range of issues (meaning of verbal prefixes, phraseology, synonymy, word derivation, etc.) as well as to advanced vocabulary of selected thematic units (character traits, linguistic terminology, etc.).
Poslední úprava: Hrdlička Milan, doc. PhDr., CSc. (01.09.2018)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je upevnění a rozšíření aktivní znalosti slovní zásoby současné češtiny, a to jak spisovné, tak částečně i nespisovné.

Poslední úprava: Hrdlička Milan, doc. PhDr., CSc. (01.09.2018)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou úspěšného zakončení předmětu je náležitá prezence (tolerují se tři absence za semestr), aktivní účast na výuce, zvládnutí probírané látky a náležité napsání závěrečného testu.

Poslední úprava: Hrdlička Milan, doc. PhDr., CSc. (01.09.2018)
Literatura

A. Trnková: Textová cvičebnice českého jazyka II. Praha: ISV 2004

J. Bischofová a kol.: Pracovní sešit k učebnici Čeština pro středně a více pokročilé. Praha: Karolinum 2014

vlastní materiály

Poslední úprava: Hrdlička Milan, doc. PhDr., CSc. (02.09.2018)
Metody výuky

Výuka probíhá metodou výkladu a různorodých cvičení.

Poslední úprava: Hrdlička Milan, doc. PhDr., CSc. (01.09.2018)
Požadavky ke zkoušce

Viz "Podmínky zakončení předmětu"

Poslední úprava: Hrdlička Milan, doc. PhDr., CSc. (01.09.2018)
Sylabus

1. týden: Slovesné prefixy I

2. týden: Slovesné prafixy II

3. týden: Odborná lingvistická terminologie

4. týden: Lidské vlastnosti; školství

5. týden: Frazeologie I (číselné výrazy, označení zvířat)

6. týden: Frazeologie II (části lidského těla, přirovnání aj.)

7. týden: Přechylování, jména obyvatelská, zdrobněliny

8. týden: Synonymie, opozita

9. týden: Sekundární prepozice

10. týden: Kolokviální slovní zásoba

11. týden: Přejatá slovní zásoba, české ekvivalenty

12. týden: Tematicky zaměřená slovní zásoba (lidský život, profesní kariéra aj.)

13. týden: Závěrečný test

Poslední úprava: Hrdlička Milan, doc. PhDr., CSc. (01.09.2018)
Vstupní požadavky

Frekventanti budou do kurzu zařazeni na základě rozřazovacího testu.

Poslední úprava: Hrdlička Milan, doc. PhDr., CSc. (01.09.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK