PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
3 Ústní a písemné vyjadřování v češtině I. - ACCE00011
Anglický název: 3 Czech Oral and Written Performance I.
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Vyučující: PaedDr. Ilona Starý Kořánová, Ph.D.
Anotace
Rozvoj ústního a písemného projevu v češtině pro jinojazyčné mluvčí.
Poslední úprava: Starý Kořánová Ilona, PaedDr., Ph.D. (23.09.2023)
Cíl předmětu -

Cílem předmětu je v oblasti mluvení a psaní v češtině jako cizím jazyku dosáhnout úrovně B1.

Poslední úprava: Starý Kořánová Ilona, PaedDr., Ph.D. (23.09.2023)
Deskriptory -

Podrobně se věnujeme následujícím tématům:

1. Lidé, jak vypadají, jací jsou, 2. Volný čas, 3. Vzdělání, 4. Cestování a město, 5. Práce a zaměstnání, 6. Svět kolem nás.

Gramatický obsah kurzu je koncipován následovně:

– Deklinace základních vzorů jmen adjektiv a zájmen se opakuje a procvičuje ve vztahu k valenci především sloves, tedy na konkrétních strukturách, se kterými se studenti v prezentovaných mluvených i psaných textech seznamují. Zvláštní pozornost se potom věnuje méně častým vzorům, deklinaci názvů částí těla, slovům cizího původu, skloňování názvů míst, deklinaci posesivních adjektiv a deklinaci číslovek.

– Ze slovesných kategorií se nacvičuje kondicionál, imperativ a oba typy pasiva (opisné i reflexivní), na konkrétních případech se vysvětlují a procvičují principy užívání slovesného vidu.

– Zvláštní gramatická témata představuje stupňování adjektiv a adverbií, slovesné prefixy, dále z oblasti syntaxe shoda predikátu s počítaným předmětem, spojovací výrazy, souvětí, vedlejší věty a slovosled příklonek.

 – S ohledem na potřebu onomaziologického přístupu k výkladu některých mluvnických témat se probírá vyjadřování času, slovesa pohybu a s nimi související předložky a adverbia, druhy číslovek a jejich užívání, slovesná substantiva a slovesná adjektiva.

Poslední úprava: Starý Kořánová Ilona, PaedDr., Ph.D. (23.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

 

Podmínkou udělení atestace je aktivní účast na cvičeních, soustavná domácí příprava spočívající v plnění domácích úkolů zadávaných v e-learningovém prostředí Moodle, docházka (tolerují se 3 absence za semestr), odevzdání všech zadaných písemných úkolů.

Poslední úprava: Starý Kořánová Ilona, PaedDr., Ph.D. (23.09.2023)
Literatura -

Kořánová I., Bermel N., Interaktivní čeština. Interaktivní výukový program v prostředí Moodle. Dostupný na https:https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=426

Kořánová I., Bermel N., Interaktivní čeština. Pracovní sešit. Praha: Karolinum, 2012.

Morfologická a syntaktická cvičení. Interaktivní výukový progra  v prostředí Moodle. Dostupný na https://dlcv.cuni.cz/course/view.php?id=411

Poslední úprava: Starý Kořánová Ilona, PaedDr., Ph.D. (23.09.2023)
Sylabus -

Seminář bude vyučován podle času uvedeného v rozvrhu

Lexikální a gramatická oblast, témata pro mluvení a psaní                        

1        Představení studentů, Osobní charakteristika

Adjektiva vyj. vlastnosti, (1. lekce)                                                          Popis sebe a kolegy/kolegyně

2        Český Honza - Pohádka

Frazeologie s částmi lidského těla (1. lekce)                                              Reprodukce poslechu pohádky

3        Jak se co dělá (2. lekce)

Slovesné prefixy                                                                                 Popis pracovního postupu

4        Národní kuchyně a stravování (2. lekce)

Ukončený děj a proces                                                                         Recept na oblíbené jídlo

5        „Tebe se to netýká“ (3. lekce)

Slovosled a zájmena                                                                            Polemické dialogy

6        „Samí známí“

Slovosled v poezii: Rým a rytmus                                                            Poezie: Sloka limericku

7        Znáte Prahu? (4. lekce)

Pohyb po Praze a ČR. Imperativy                                                            Návod: Kam jít za kulturou/ sportem a jak se tam dostanu

8        Hromadná doprava v Praze a v mém městě.

Srovnání. (4. lekce)                                                                            Zpráva.

9        Práce a zaměstnání (5. lekce)

Hledám práci                                                                                     Kariéra a životopis

10      Pracovní vztahy (5. lekce)

Řešení problémů na pracovišti        Jak se má zachovat šéf?

Polemický dialog

11          Politický systém v ČR a v mé zemi, Volby (6.lekce)                        Politický projev: Moje volební řeč

12          Národnostní menšiny a kulturní skupiny (6.lekce)                         Postavení Romů v ČR

Poslední úprava: Starý Kořánová Ilona, PaedDr., Ph.D. (23.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK