PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář II - literatura a reálie - ACC500112
Anglický název: Thesis seminar II - literature and social-cultural background
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 7 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Vyučující: Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
Anotace
Diplomový seminář navazuje na základy tvorby diplomové práce a jeho cílem je průběžná prezentace vznikajících diplomových prací studentů. Studenti diskutují o teoretických i praktických problémech, s nimiž se v průběhu psaní své diplomové práce setkávají. Na rovině teoretické jde především o otázku výběru vhodného tématu, o zvážení jeho náročnosti (časové, obsahové aj.) a šíře. Seminář pomáhá studentům jasněji definovat nejen samotné téma diplomové práce, ale především cíle, které by ve své práci chtěli naplnit. V rovině praktické pak studenti uvažují o adekvátním výběru primárních a sekundárních pramenů, knihoven, databází a archivů, diskutují o práci s prameny, způsobech citací a odkazování. Dále zvažují výpovědní hodnotu argumentů a celkovou strukturu své práce s ohledem na stanovený cíl. Seminář je proto koncipován jako praktický průvodce s teoretickým základem, který provede studenty k finální podobě diplomové práce a její obhajobě „nanečisto“.
Seminář se zaměřuje na studenty, jejichž témata DP se vztahují k oblasti reálií, literárněvědné a historické.
Poslední úprava: Škodová Svatava, Mgr., Ph.D. (10.02.2022)
Cíl předmětu

Poskytovat studentům oporu v obecných parametrech psaní DP. 

Umožnit studentům vzájemnou konfrontaci a inspiraci při postupu psaní DP. 

Připravit studenty na obhajobu DP. 

Poslední úprava: Škodová Svatava, Mgr., Ph.D. (10.02.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Aktivní a pravidelná účast , systematická domácí příprava a v průběhu výuky vlastní výstupy (diskutování o vlastní diplomové práci, představení vlastních tezí a cílů, diskutování možných problémů apod.).

Poslední úprava: Škodová Svatava, Mgr., Ph.D. (10.02.2022)
Literatura

DANEŠ, F. ‒ ČMEJRKOVÁ, S. ‒ SVĚTLÁ, J. (1999): Jak napsat odborný text. Praha: Leda.

ECO, U. (1997): Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia.

HROMKOVÁ, D. a kol. (2015): Jak vypracovat bakalářskou a diplomovou práci. Praha: Univerzita J. A. Komenského.

KAPOUNOVÁ, J. ‒ KAPOUN, P. (2017): Bakalářská a diplomová práce - od zadání po obhajobu. Praha: Grada.

KUBÁTOVÁ, H. (2007): Od abstraktu do závěrečné práce: jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

ŠANDEROVÁ, J. (2005): Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství.

Poslední úprava: Škodová Svatava, Mgr., Ph.D. (10.02.2022)
Metody výuky

Individuální prezentace. 

Skupinová diskuse. 

Kritická čtení textu. 

Skupinový seminář je kombinován s individuální konzultací s vlastním vedoucím DP. Tj. v sudé týdny student samostatně pracuje na DP, v liché týdny se účastní skupinového semináře. 

Poslední úprava: Škodová Svatava, Mgr., Ph.D. (10.02.2022)
Sylabus

Tematické okruhy:

1.      Prezentace vybraného tématu a problematiky: kritéria výběru, možné problémy, praktické či teoretické zaměření tématu, jeho dosavadní zpracování, časová náročnost.

2.      Prezentace struktury diplomové práce, formulování úvodu práce.

3.      Primární a sekundární prameny a materiály: dostupnost a relevantnost pramenů, knihovny, databáze, archivy, odborné monografie, studie a články, rešerše.

4.      Prezentace základních tezí, rozvržení teoretické a praktické části, shrnutí možných problémů.

5.      Práce s primárními a sekundárními prameny, s archivními materiály, osobními dokumenty (deník, korespondence apod.), citační úzus a normy, způsoby odkazování k odborné literatuře.

6.      Posouzení relevantnosti teoretických základů diplomové práce pro její praktickou (analytickou, interpretační) část.

7.      Hlubší a systematické rozšíření práce, představení větších textových celků, druhé shrnutí možných problémů, zvážení dosavadních tezí, argumentů a cílů, a jejich možného naplnění.

8.      Úprava finální podoby diplomové práce: vhodnost celkové strukturace práce, logické rozvržení jednotlivých kapitol a podkapitol, věcná a obsahová návaznost, propojení teoretické části s praktickou (analytickou), relevantnost a využitelnost odborné literatury, naplnění zadaného cíle (tématu) a shrnutí výsledků do závěrečné kapitoly práce.

9.      Korektura vyhotovených částí práce: jazyková a stylistická korektura, kontrola citací a citované literatury, kontrola seznamu použité literatury (příp. rejstříku, příloh apod.).

Poslední úprava: Škodová Svatava, Mgr., Ph.D. (10.02.2022)
Studijní opory

Pracovat budeme v paralelním Moodle kurzu, ve kterém budou odevzdávány všechny zadané úkoly. 

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=13315

Poslední úprava: Škodová Svatava, Mgr., Ph.D. (10.02.2022)
Vstupní požadavky

Zadaná DP.

Poslední úprava: Škodová Svatava, Mgr., Ph.D. (10.02.2022)
Požadavky k zápisu

Zadaná DP.

Poslední úprava: Škodová Svatava, Mgr., Ph.D. (10.02.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK