PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Typologie současných slovanských spisovných jazyků I - ACC500020
Anglický název: Typology of Contemporary Slavonic Standard Languages I
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. doc. PhDr. Hana Gladkova, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Ve výkladu se analyzuje strukturní a funkční (komunikativní) model spisovného jazyka jak v synchronním, tak diachronním aspektu. Typologie je vybudována na strukturním odrazu sociolingvistických parametrů spisovného jazyka a jeho postavení v rámci jazykové situace, přičemž se srovnává výchozí situace počátku národního obrození se situací současnou. Uplatňují se metody diachronní sociolingvistiky. Výchozím materiálem je čeština. Uvádí se paralely s dalšími slovanskými jazyky. Zvláštní pozornost je věnována aktuálním posunům v jazykové situaci slovanských jazyků.
Poslední úprava: SVSGLADK (08.10.2015)
Cíl předmětu

Cílem přednášky je rozvinutí teorie spisovného jazyka Pražského lingvistického kroužku a jeho pokračovatelů ve slavistice.

Poslední úprava: SVSGLADK (08.10.2015)
Podmínky zakončení předmětu

Atestace předmětu se provádí formou písemného testu a ústní rozpravy k němu. Atestuje se schopnost porozumění vztahu jazyka a společnosti, odrazu společenských procesů v jazyce, procesům probíhajícím v jazyce v důsledku jeho fungování v komunikaci.

Poslední úprava: SVSGLADK (08.10.2015)
Literatura

Základní

 Gladkova, H., Likomanova, I., Jazykovaja situacija. Istoki i perspektivy. Praha 2002.

Starý, Zd., Ve jménu funkce a intervence. Univerzita Karlova, Praha 1995, 172 s.

Nebeská, I., Jazyk – norma – spisovnost. Praha 1996

Doporučená

Barnet, Vl., Vztah komunikativní sféry a různotvarů jazyka v slovanských jazycích. Slavia 46, 1977, s. 337-347.

Bartošek, J., Perspektivy češtiny. Tvar 1999, 5, , s. 1, 4.

Brabcová, R., Štícha, F., red., Dynamika současné češtiny z hlediska lingvistické teorie a školské praxe. Univerzita Karlova, Praha1988.

Brozović, D., Standardni jezik, Matica hrvatska, Zagreb 1970.

Čechová, M. a kol., Čeština - řeč a jazyk. Praha 1996, 382 s.

Čechová, M. a kol., Stylistika současné češtiny. Praha 1997, 282 s.

Davidová, D., Bogoczová, I., Fic, K., Hubáček, J., Chloupek, J., Jandová, E., Mluvená čeština na Moravě. Spisy FF Ostravské univerzity 106, Ostrava 1997.

Hajičová, E., K článku o prespektivách češtiny. Tvar 1999, 8, s. 4.

Havránek, B., Studie o spisovnйm jazyce. Praha, Nakladatelství ČSAV 1963.

Hronek, J., Obecná čeština. Praha, FF UK 1972.

Chloupek, J., Dichotomie spisovnosti a nespisovnosti. Brno, UJEP, 1986.

Chloupek, Jan a kol., Stylistika češtiny. SPN, Praha 1990.

Jedlička, A., Spisovnэ jazyk v současnй komunikaci. Praha, Universita Karlova 1978, 227 s.

K diferenciaci současn0ho mluven0ho jazyka. Ostrava, FF OU 1994.

Kořenský, J., Komunikace a če3tina. Praha, H+H, 1992.

Kraus, J., Kuchař, J., Stich, A., Štícha, F.: Současný stav a vývojové perspektivy kodifikace spisovné češtiny. SaS 42, 1993, s. 228-238.

Müllerová, O., Hoffmanová, J., Schneiderová, E.: Mluvená čeština v autentických textech. Praha 1992.

Mathesius, V., Jazyk, kultura a slovesnost. Praha, Odeon 1982.

Nebeská, I., Jazyk norma spisovnost. Praha, Univerzita Karlova 1995, 159 s.

Obecné zásady pro kulturu jazyka. In: Spisovná čeština a jazyková  kultura. Praha, Melantrich.

Praguiana. Some Basic and Less Known Aspects of the Prague Linguistic School.  An Anthology of Prague School Papers. selected by Josef Vachek. Academia, Praha, 321 p.

Pražský lingvistický kroužek. These a poznámky k   diskusi. Sekce II. I sjezd slovanských filologů  v Praze. Praha.

Reader in Czech Sociolinguistics. Ed. J. Chloupek, J. Nekvapil. Academia, Praha.

Sgall, P., Čekající možnosti a číhající propasti. SaS, 60, 1999, s. 161-175.

Sgall, P., Hronek, J.: Čeština bez příkras. Praha, H+H 1992.

Spagińska-Pruszak, Sytuacja językowa w byłej Jugoslawii, , Gdańsk, WUG 1997.

Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. Sborník z olomoucké konference 23.-27. 8. 1993. Uspořádali J. Jančáková, M. Komárek, O. Uličný. FF UK, Praha1995, 399 s.

Spisovnost a nespisovnost dnes. Editor R. Šrámek. MU, Brno 1996, 259 s.

Starý, Zd., Ve jménu funkce a intervence. Univerzita Karlova, Praha 1995, 172 s.

Wspólczesna polszczyzna mówiona w odmianie oficjalnej (opracovanej). Red. Z. Kurzowa - W. Śliwiński. Kraków, Universitas 1994.

Барнет, В., Дифференциация национального языка и социальная коммуникация, в: Новое в зарубежной лингвистике, Прогресс, Москва 1988, 188-198.

Барнет, В., Связь коммуникативной сферы и разновидности языка в славянских языках, в: Новое в зарубежной лингвистике, Прогресс, Москва 1988, 173-188.

Виденов, М., Езиковата култура на Българина. София 1995, 191 с.

Говорните форми и словенските литературни jазици. Б. Конески, ред. Скопjе 1973, 184 с.

Дуличенко, А.Д., Славянские литературные микроязыки. Валгус, Таллин 1981.

Журавлев: Журавлев, В.К., Внешние и внутренние факторы языковой эволюции. Москва 1982, 327 с.

Земская, Е.А., Китайгородская, М.В., Ширяев, Е.Н., Русская разговорная речь, Общие вопросы. Словобразование. Синтаксис, , Москва, Наука 1981.

Китайгородская 1995: Китайгородская, М.В. – Розанова, Н.Н.: Русский речевой портрет.

Медиите и езикът, сб., ред. И.Ликоманова, Й.Трифонова, София 1999, 227 с.

Нещименко, Г., Этнический язык, Verlag Otto Sagner, München 1999, 229 с.

Проблемы нормы в славянских литературных языках в диахронном и синхронном аспектах. Доклады на IV заседании международной комиссии по славянским литературным языкам 22.-25. октября 1974 года., Москва, Наука 1976.

Poslední úprava: SVSGLADK (08.10.2015)
Metody výuky

Metody slovní (vysvětlování), Metody názorně-demonstrační (demonstrace), aktivizační metody (diskuse, kladení problémových otázek, Kritické myšlení, brainstorming)práce s textem.

Poslední úprava: SVSGLADK (08.10.2015)
Požadavky ke zkoušce

Na základě získaných znalostíé schopnost porozumění vztahu jazyka a společnosti, odrazu společenských procesů v jazyce, procesům probíhajícím v jazyce v důsledku jeho fungování v komunikaci

Poslední úprava: SVSGLADK (08.10.2015)
Sylabus

1.Úvod do problematiky a přehled bibliografie. Aktuálnost problematiky: problémy a dynamika současné jazykové situace. Orientace ve výběrové literatuře.

2. Variantnost v jazyce a modelování. Útvary národního jazyka.

3. Model jazykové situace. Typy komunikace

4. Struktura jazykového prostoru

5. Vztah komunikačního a jazykového prostoru. Masová komunikace

6. Dynamika sociolingvistických parametrů současných slovanských spisovných jazyků

6. Synchronní typologie slovanských jazyků

      1. Charakteristika struktury standardního jazyka

      2. Vztah standardního jazyka k dalším formám (útvarům, strátům) národního jazyka

      3. Norma standardního jazyka

      4. Další jazyky v komunikativním prostoru 

7. Diachronní typologie slovanských spisovných jazyků

8. Symbolické funkce spisovného jazyka. Identita a jazyk

Poslední úprava: SVSGLADK (08.10.2015)
Studijní opory - angličtina

Handouty rozdávané v jednotlivých hodinách, powerpointové prezentace z hodin.

Poslední úprava: SVSGLADK (08.10.2015)
Vstupní požadavky

Nejsou

Poslední úprava: SVSGLADK (08.10.2015)
Požadavky k zápisu

Nejsou

Poslední úprava: SVSGLADK (08.10.2015)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK