PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Překladová cvičení - ACC110070
Anglický název: Translation Exercises
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 14 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Anotace -
V semináři se formou výkladu, referátů, diskuse a práce s textem probírají vybrané otázky teorie a praxe uměleckého překladu.
Poslední úprava: Hrdlička Milan, doc. PhDr., CSc. (23.01.2021)
Cíl předmětu -

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základním pojmoslovím a s vybranými bázovými otázkami teorie překladu a pěstovat dovednost tyto poznatky aplikovat na překlad literárních textů.

Poslední úprava: Hrdlička Milan, doc. PhDr., CSc. (23.01.2021)
Podmínky zakončení předmětu -

Podmínkou zakončení předmětu je zvládnutí probrané látky, aktivní účast na semináři (tolerují se dvě absence), přednesení referátu a přeložení zadaných textů.

Případná distanční výuka probíhá prostřednictvím MS Teams. Studenti obdrží písemné materiály a zdroje. Očekává se aktivní účast studentů, přihlíží se ovšem i k ev. technickým a jiným potížím. Zápočet se udělí na základě vypracování referátu a překladů.

Zakončení předmětu musí být provedeno před skončením příslušného semestru, nemůže být přesunuto na pozdější období.

Poslední úprava: Hrdlička Milan, doc. PhDr., CSc. (30.09.2021)
Literatura -

Levý, J. (2012): Umění překladu. Praha: Apostrof.

Levý, J. (1996): České teorie překladu. Praha: Ivo Železný.

Knittlová, D. (2000): K teorii a praxi překladu. Olomouc: FF UP.

Vilikovský, J. (2002): Překlad jako tvorba. Praha: Ivo Železný.

Ilek, B. (1975): Překlad jako zrcadlo stylu. Bulletin Ústavu ruského jazyka a literatury 19, s. 143-158.

Kufnerová, Z. - Poláčková, M. (1997): Překládání a čeština. Jinočany: H§H.

Hrdlička, M. (2003): Literární překlad a komunikace. Praha: Institut sociálních vztahů.

Hrdlička, M. (2014): Překladatelské miniatury. Praha: Karolinum.

Mounin, G. (1992): Teoretické problémy překladu. Praha: Karolinum.

Chlumská, L. (2018): Překladová čeština a její charakteristiky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Poslední úprava: Hrdlička Milan, doc. PhDr., CSc. (23.01.2021)
Sylabus -

1) Úvodní hodina (sylabus kurzu, referáty, organizační záležitosti).

2) Přeložitelnost, ekvivalence, adekvátnost překladu.

3) Interpretace literárního díla, fáze procesu překladu.

4) Vztah autor-čtenář, překladatel-čtenář.

5) Způsoby překladatelovy orientace na čtenáře I.

6) Způsoby překladatelovy orientace na čtenáře II.

7) Překladatelská problematika I (slovní hříčky, reálie, překlad vlastních jmen aj.).

8) Překladatelská problematika II (převod obecné češtiny, převod cizojazyčných prvků v literárním díle aj.).

9) Práce s textem (stylizace, slovosled aj.).

10) Komentovaná prezentace vlastního přeloženého textu I.

11) Komentovaná prezentace vlastního přeloženého textu II.

12) Porovnání různých variant překladu určitého originálu.

13) Opakování, závěr kurzu.

Poslední úprava: Hrdlička Milan, doc. PhDr., CSc. (23.01.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK