PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Lexikologie - ACC110023
Anglický název: Lexicology
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: 15 / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
Anotace
Kurz zahrnuje dvouhodinovou přednášku a dvouhodinový seminář týdně.

Přednáška se v časti lexikologické věnuje lexémům, jejich vymezení, obecnějším aspektům (lexikálního) významu, jeho analýzy (vztah jeho denotativních a konotativních složek) a paradigmatickým a syntagmatickým vztahům lexémů, v části lexikografické slovníkům, které slovní zásobu zpracovávají z různých hledisek.

Seminář seznamuje se základními lexikologickými a lexikografickými pojmy, s různými aspekty lexikálního systému češtiny a také se základními slovníky češtiny. Procvičuje pojmy uvedené a objasněné v přednášce na aktuálním jazykovém materiálu.
Poslední úprava: Bozděchová Ivana, doc. PhDr., CSc. (20.09.2020)
Cíl předmětu

Osvojit si základy lexikologické teorie, osvojit si základní lexikologické a lexikografické pojmy a metody a jejich uplatnění při popisu slovní zásoby češtiny.

Poslední úprava: Bozděchová Ivana, doc. PhDr., CSc. (20.09.2020)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou pro udělení atestace je 1) pravidelná a aktivní účast na výuce (s tolerancí 2 absencí), 2) průběžné plnění zadávaných úkolů, 3) závěrečná písemná práce na dané téma (seminář), 4) závěrečná zkouška (přednáška).

Poslední úprava: Bozděchová Ivana, doc. PhDr., CSc. (20.09.2020)
Literatura

Povinná:

Filipec, J. – Čermák, F.: Česká lexikologie. Praha, Academia 1985. (vybrané pasáže)

Příruční mluvnice češtiny. Praha, NLN 1995. (Lexikologie, s. 66–108)

Čechová, M. a kol.: Čeština – řeč a jazyk. 2., přepracované vyd. Praha, ISV nakladatelství 2000. (Pojmenování a slovo, s. 55–84)

Hauser, P.: Nauka o slovní zásobě. Praha, SPN 1980 (s. 9–96, s. 169–179) 

Doporučená:

Nový encyklopedický slovník češtinyhttps://www.czechency.org/slovnik

Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha 2007 (Lexikografie, s. 164–198).

Machová,  S. – Švehlová, M.: Sémantika a pragmatika jako lingvistické disciplíny.  Praha 1996.

Poslední úprava: Bozděchová Ivana, doc. PhDr., CSc. (26.09.2020)
Metody výuky

Prezenční výuka, podle akuální situace příp. kombinovaná forma (prezenční a a distanční). Distanční výuka v době stanovené rozvrhem.

Poslední úprava: Bozděchová Ivana, doc. PhDr., CSc. (03.01.2023)
Požadavky ke zkoušce

Zkouška prověřuje (1) znalost odpřednášené látky a schopnost demonstrovat vybrané teoretické poznatky na příkladech, (2) orientaci v základních lexikologických pojmech, (3) znalost českých slovníků a (4) porozumění vybrané odborné literatury předmětu.

Poslední úprava: Bozděchová Ivana, doc. PhDr., CSc. (20.09.2020)
Sylabus

Základní lexikologické pojmy: slovo, lexém-alolex, význam, frazém

Onomaziologický a sémaziologický přístup k lexiku

Homonymie, antonymie, synonymie

Typy frazémů

Typy slovníků

Teorie a praxe tvorby výkladových slovníků

Poslední úprava: Bozděchová Ivana, doc. PhDr., CSc. (20.09.2020)
Vstupní požadavky

Znalost češtiny na minimální úrovni B2.

Poslední úprava: Bozděchová Ivana, doc. PhDr., CSc. (20.09.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK