PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fonetika a fonologie češtiny II - ACC110020
Anglický název: Czech Phonetics and Phonology II
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.
Anotace
V kurzu je dále rozvíjena problematika zvukových jevů v mluvené komunikaci se zaměřením na vztah reálné výslovnosti a standardu jazyka, a to z pohledu rodilého i nerodilého mluvčího češtiny. Součástí je vlastní mluvní praxe.
Program zahrnuje následující bloky témat:
1. Normativní aspekt výslovnosti: úzus, norma, kodifikace
2. Standardní a nestandardní formy – segmentální rovina
3. Standardní a nestandardní formy – suprasegmentální rovina
4. Problematika výslovnosti cizích a přejatých slov
Poslední úprava: Veroňková Jitka, PhDr., Ph.D. (13.02.2021)
Cíl předmětu

Cíl

Poslední úprava: Veroňková Jitka, PhDr., Ph.D. (04.02.2021)
Podmínky zakončení předmětu

- Docházka min. 75 % - povoleny jsou 3 absence. Aktivní účast na semináři. Tato kritéria budou sledována mj. prostřednictvím včasného plnění zadaných úkolů. Pokud student neodevzdá úkol včas, bude mu započítána absence 0,5 absence nebo 1 absence (podle zadání).

- V průběhu semináře budou zadány 3 kontrolní testy. Každý test je třeba splnit min. na 66,6 %.

- V průběhu semináře bude pořízena nahrávka pro analýzu vlastní mluvní praxe.

Pro plnění požadavků je vyžadováno použití češtiny.

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude vypsán pouze jeden zkušební termín. 

Poslední úprava: Veroňková Jitka, PhDr., Ph.D. (06.02.2024)
Literatura

Základní studijní literatura:

Cvrček, V. a kol. (2010): Mluvnice současné češtiny. Praha: Karolinum. (pouze 4. část – Fonetika a fonologie)

Lodge, K. (2009): A Critical Introduction to Phonetics. London: Continuum IPG.

Palková, Z. (1994): Fonetika a fonologie češtiny, 2. vyd. 1997. Praha: Karolinum.

Skarnitzl, R., Šturm, P. & Volín, J. (2016): Zvuková báze řečové komunikace: Fonetický a fonologický popis řeči. Praha: Karolinum.

Další odborná literatura:

Clark, J., Yallop, C. a Fletcher, J. (2007): An Introduction to Phonetics and Phonology. Oxford: Blackwell.

Ladd, D. R. (1996): Intonational Phonology. Cambridge: Cambridge University Press.

Petr, J. a kol. (1986): Mluvnice češtiny I. Praha: Academia. (pouze str. 11–163)

Romportl, M. (1973): Studies in Phonetics, Praha: Academia.

Praktická část semináře:

ProCzeFor (Pronunciation of Czech for Foreigners. Výslovnost češtiny pro cizince). Internetová aplikace https://www.proczefor.cz/

Palková, Z. & Veroňková, J. (2022): Výslovnost spisovné češtiny. Cvičení pro cizince. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Veroňková, J. (2022): Souhrnná a tematická cvičení k nácviku výslovnosti a mluvené češtiny pro cizince. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Poslední úprava: Veroňková Jitka, PhDr., Ph.D. (02.02.2023)
Vstupní požadavky

Absolvování semináře Fonetika a fonologie I.

Poslední úprava: Veroňková Jitka, PhDr., Ph.D. (04.02.2021)
Požadavky k zápisu

Absolvování semináře Fonetika a fonologie I.

Poslední úprava: Veroňková Jitka, PhDr., Ph.D. (04.02.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK