PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fonetika a fonologie češtiny I - ACC110019
Anglický název: Czech Phonetics and Phonology I
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Anotace
Předmětem kurzu jsou základy problematiky zvukového plánu češtiny se zaměřením na hlavní složky synchronního popisu (produkce a percepce řeči, akustická analýza, fonologie, normativní aspekty a stylová variabilita). V semináři studenti procvičují probírané jevy s důrazem na transkripci a výslovnost.
Program zahrnuje následující bloky témat:
1. Předmět fonetického výzkumu, metodika, základní pojmový aparát
2. Jednotky zvukového plánu jazyka a jejich obraz v transkripčních systémech
3. Produkční a akustický aspekt vokalického systému češtiny
4. Percepční a funkční aspekt vokalického systému češtiny
5. Konsonantický systém češtiny
6. Obstruenty a sonory
7. Distinktivní rysy fonémů
8. Fonotaktika české slabiky
9. Asimilace, elize a epenteze ve spojité řeči, užití rázu
10. Přízvuk a mluvní takt
11. Promluvový úsek a prozodické předěly
12. Intonace – melodémy
Poslední úprava: Veroňková Jitka, PhDr., Ph.D. (24.09.2020)
Podmínky zakončení předmětu

Seminář: Docházka min. 75 %. Aktivní účast na semináři. Tato kritéria budou sledována mj. prostřednictvím včasného plnění zadaných úkolů.

Seminární práce - analýza vlastního mluveného projevu.

V případě zhoršené epidemiologické situace bude seminář probíhat hybridní formou: online platformy - MS Teams, Zoom, laboratorní práce, individuální konzultace.

Pro plnění požadavků je vyžadováno použití češtiny.

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude 

vypsán pouze jeden zkušební termín. 

 

Poslední úprava: Veroňková Jitka, PhDr., Ph.D. (29.06.2022)
Literatura

Základní studijní literatura:

Cvrček, V. a kol. (2010): Mluvnice současné češtiny. Praha: Karolinum. (pouze 4. část – Fonetika a fonologie)

Lodge, K. (2009): A Critical Introduction to Phonetics. London: Continuum IPG.

Palková, Z. (1994): Fonetika a fonologie češtiny, 2. vyd. 1997. Praha: Karolinum.

Skarnitzl, R., Šturm, P. & Volín, J. (2016): Zvuková báze řečové komunikace: Fonetický a fonologický popis řeči. Praha: Karolinum.

Volín, J. & Skarnitzl, R. (2018). Segmentální plán češtiny. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

 

Další odborná literatura:

Clark, J., Yallop, C. a Fletcher, J. (2007): An Introduction to Phonetics and Phonology. Oxford: Blackwell.

Ladd, D. R. (1996): Intonational Phonology. Cambridge: Cambridge University Press.

Petr, J. a kol. (1986): Mluvnice češtiny I. Praha: Academia. (pouze str. 11–163)

Romportl, M. (1973): Studies in Phonetics, Praha: Academia.

Praktická část semináře:

ProCzeFor (Pronunciation of Czech for Foreigners. Výslovnost češtiny pro cizince). Internetová aplikace https://www.proczefor.cz/

Palková, Z. & Veroňková, J. (2022): Výslovnost spisovné češtiny. Cvičení pro cizince. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Veroňková, J. (2022): Souhrnná a tematická cvičení k nácviku výslovnosti a mluvené češtiny pro cizince. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

 

Poslední úprava: Veroňková Jitka, PhDr., Ph.D. (22.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK