PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy slovotvorby - ACC110015
Anglický název: Introduction to Czech Word Formation
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 1/1, Z [HT]
Počet míst: zimní:22 / 22 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
Vyučující: PaedDr. Ilona Starý Kořánová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Kurz je určen pro studenty češtiny jako cizího jazyka na úrovni B1/B2, zahrnuje přednášku (1 hod) a seminář (1 hod).
Poslední úprava: Starý Kořánová Ilona, PaedDr., Ph.D. (23.09.2023)
Cíl předmětu

Cílem kurzu je přiblížit základy slovotvorného systému současné češtiny, představit a ilustrovat repertoár běžných slovotvorných způsobů a prostředků a jejich využití při studiu češtiny jako cizího jazyka i v každodenní komunikaci.

Poslední úprava: Starý Kořánová Ilona, PaedDr., Ph.D. (23.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Průběžné studium, plnění dílčích úkolů v semináři, četba a interpretace jedné studie o vybraném slovotvorném jevu češtiny a jeho srovnání s výchozím (mateřským) jazykem, závěrečný (praktický) písemný test. 

Podmínkou pro udělení atestace je pravidelná účast na přednáškách a seminářích (tolerují se maximálně tři absence) a splnění závěrečného testu na 70 %.

Tuto atestaci není možné vykonat v následujícím akademickém roce.

Opakovaný zápis na předmět je povolen.

 

Poslední úprava: Starý Kořánová Ilona, PaedDr., Ph.D. (23.09.2023)
Literatura

Povinná

Internetová jazyková příručka dostupná na [https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=730#nadpis2]

Dokulil, M.: Obecně o tvoření slov. In Čechová, M. a kol.: Čeština – řeč a jazyk. Praha 2000, s. 92–107.

Čermák, F.: Potencialita tvoření (produktivita); Tvoření slov a valence; Slovotvorná stavba a analýza. In: Morfématika a slovotvorba češtiny. Praha 2011, s. 53–57.

 

Doporučená

Trnková A.: Textová cvičebnice českého jazyka díl 2. Praha 1994.

Čechová, M. a kol.: Čeština – řeč a jazyk. Praha 2000, s. 92–147. (zpracoval M. Dokulil).

Příruční mluvnice češtiny. Praha 2001, s. 109225 (zpracovala Z. Hladká).

Mališ, O.  Machová, S.  Suk, J.: Současný český jazykLexikologie (Nauka o tvoření slov, lexikografie, slang). Praha 1997.

Čermák, F.: Morfématika a slovotvorba češtiny. Praha 2011, s. 37–196.

Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení. Praha 2014, s. 40–56: Slovotvorba (e-kniha). 

Gramatické rozbory češtiny (výklad a cvičení s řešeními). Praha 2017, s. 43–66 (Slovotvorba).

Encyklopedický slovník češtiny. Praha 2002.

Slovník afixů užívaných v češtině. Praha 2017. http://www.slovnikafixu.cz/heslar/-0 

 

Hrdlička, M.: Je libo kávičku? In: Vo vobecný češtině a jiné příběhy. Praha 2015, s. 184–187. 

Hrdlička, M.: Komunikační versus komunikativní. In: Bohemistické miniatury. Praha 2013, s. 47–48. 

Vykypěl, B.: Český rok a český týden: o českých pojmenováních měsíců v roce a dnů v týdnu. In: Přednášky a besedy z L. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno 2017, s. 324–327. 

Poslední úprava: Starý Kořánová Ilona, PaedDr., Ph.D. (23.09.2023)
Metody výuky

Převážně teoreticky orientované přednášky mají powerpointovou oporu, semináře se zaměřují na praktické aktivity a cvičení s jazykovým materiálem.

Výuka bude probíhat prezenčně.

 

Poslední úprava: Starý Kořánová Ilona, PaedDr., Ph.D. (23.09.2023)
Sylabus

Tvoření slov – pojetí, funkce, základní pojmy a termíny

Slovotvorné vztahy motivace – fundace, nominace (pojmenování)

Slovotvorné způsoby a postupy v češtině

Slovotvorná řada, slovotvorný svazek, slovotvorné hnízdo, příbuzná slova

Derivace: prefixace – sufixace – kombinovaná (prefixálně-sufixální) derivace

Kompozice: juxtapozice – bezafixální kompozice – afixální kompozice; konverze, reflexivizace 

Abreviace a univerbizace, tvoření víceslovných názvů

Slovotvorná forma slov: alternace hlásek, slovotvorný a lexikální význam, lexikalizace  

Onomaziologické kategorie slov: mutace, modifikace, transpozice

Konkurence a produktivita slovotvorných typů a prostředků

Slovotvorba a obohacování slovní zásoby češtiny – neologismy, neosémantismy, přejímaní slov

Slovotvorné prostředky v textu, stylové a pragmatické funkce slovotvorby

Poslední úprava: Starý Kořánová Ilona, PaedDr., Ph.D. (23.09.2023)
Vstupní požadavky

Znalost češtiny na minimální úrovni B1/B2.

Poslední úprava: Starý Kořánová Ilona, PaedDr., Ph.D. (23.09.2023)
Požadavky k zápisu

.

Poslední úprava: Starý Kořánová Ilona, PaedDr., Ph.D. (23.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK