PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Jazyková cvičení gramatická - ACC110009E
Anglický název: Czech Grammar Exercises
Zajišťuje: Zahraniční oddělení (21-ZO)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ACC110009
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
THIS CODE WAS CREATED SPECIFICALLY FOR ERASMUS STUDENTS. If you are an exchange student and you <br>
need a grade for this course, you should sign up for this code.<br>
<br>
For more information about the course, click on the link next to "Is provided by" above.<br>
<br>
Seminář určený pro nerodilé mluvčí češtiny slouží k systematickému procvičení české gramatiky. Na základě <br>
praktických cvičení se upevňují znalosti české morfologie a syntaxe a rozvíjí základní teoretické povědomí. <br>
Jednotlivé semináře jsou věnovány ohebným a neohebným slovním druhům, deklinaci, konjugaci, stavbě věty, <br>
větným členům a souvětí.<br>
Opakovaný zápis předmětu je povolen.
Poslední úprava: Hudousková Andrea, Mgr., Ph.D. (14.02.2023)
Cíl předmětu

Systematizace základních jazykovědných znalostí a důkladné procvičení obtížnějších jazykových jevů z oblasti české morfologie a syntaxe.

Poslední úprava: Davidson White Imogen, Mgr. (14.10.2021)
Podmínky zakončení předmětu -

Podmínky zakončení předmětu:

1. pravidelná aktivní účast v semináři (max. 2 absence);

2. absolvování všech přednášek v Moodlu;

3. absolvování všech dílčích opakovacích testů v Moodlu (min. 70%);

4. absolvování závěrečného testu (min. 70%).

 

V případě distanční formy výuky bude seminář probíhat v Zoomu a Moodlu.

Podmínky zakončení předmětu distanční formou:

1. výše uvedené body 2-4;

2. pravidelná aktivní účast v MS Teams (max. 2 absence);

3. vypracování všech cvičení v Moodle z týdnů, které nebyly realizovány prezenčně (s výsledkem min. 50%)

Atestaci je možné získat pouze v semestru, v němž se předmět koná.

Poslední úprava: Hudousková Andrea, Mgr., Ph.D. (22.09.2022)
Literatura

Mluvnice češtiny

CVRČEK, V. a kol. (2010): Mluvnice současné češtiny, Praha: Karolinum.

ČECHOVÁ M. a kol. (2011): Čeština – Řeč a jazyk, 3. upr. vyd. Praha: SPN. (1. vyd. 1996)

KARLÍK, P. – NEKULA, M. RUSÍNOVÁ, Z. (2012): Příruční mluvnice češtiny, 2. upr. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. (1. vyd. 1997)

HAVRÁNEK, B. – JEDLIČKA A. (1996): Stručná mluvnice česká, Praha: Fortuna. (vydání upravené dle Pravidel českého pravopisu z r. 1993, 1. vyd. 1950)

PANEVOVÁ, J. a kol. (2014): Mluvnice současné češtiny 2. Syntax češtiny na základě anotovaného korpusu. Praha: Karolinum.

PETR, J. a kol. (1986–1987): Mluvnice češtiny 1–3. Fonetika. Tvarosloví. Skladba. Praha: Academia.

 

Slovníky

KOPŘIVOVÁ, Marie (2006): Valence českých adjekiv. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

KROUPOVÁ, L. et al. (2005): Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Praha: Academia.

LOPATKOVÁ, Markéta et al. (2016): Valenční slovník českých sloves, 2. přepr. vyd. Praha: Karolinum.

SVOZILOVÁ, N. – PROUZOVÁ, H. – JIRSOVÁ, A. (1997): Slovesa pro praxi. Valenční slovník nejčastějších českých sloves . Praha: Academia.

SVOZILOVÁ, N. – PROUZOVÁ, H. –JIRSOVÁ, A. (2005): Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení. Praha: Academia.

další slovníky: https://lexiko.ujc.cas.cz/index.php?page=3

on-line přístup do některých slovníků češtiny: https://deb.fi.muni.cz/proj_debdict-cs.php (nutné přihlášení)

on-line přístup do SSČ, SSJČ: http://prirucka.ujc.cas.cz/ (bez registrace)

tematický a synonymický slovník češtiny: nechybujte.cz

 

Příručky

výklady z pravopisu, slovotvorby, morfologie, syntaxe: http://prirucka.ujc.cas.cz/ (nemá normativní charakter)

výklady z pravopisu, morfologie, syntaxe: nechybujte.cz 

HLAVSA, Z. et al. (2005): Pravidla českého pravopisu. Praha: Academia.

PRAVDOVÁ, M. – SVOBODOVÁ, I. (2019): Akademická příručka českého jazyka, 2. upr. vyd. Praha: Academia.

 

Jiné

HRBÁČEK, J. (1997): Úvod do studia českého jazyka. Praha: Karolinum.

KARLÍK, P. – NEKULA, M. PLESKALOVÁ, J. (2002): Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

KROBOTOVÁ, M. (1990): Cvičení z českého tvarosloví. Olomouc: Univerzita Palackého.

TRNKOVÁ, A. (2003): Cvičení z české mluvnice. Praha: ISV.

Poslední úprava: Hudousková Andrea, Mgr., Ph.D. (22.09.2022)
Metody výuky

gramatický výklad, praktická gramatická cvičení

Poslední úprava: Hudousková Andrea, Mgr., Ph.D. (22.09.2022)
Sylabus

1. Gramatický popis češtiny, jazykové roviny, mluvnice češtiny, jazykové příručky

Morfologie češtiny – flexe, slovní druhy ohebné – neohebné, deklinace a konjugace

Komplexní jazykový rozbor

2. Morfologie češtiny – jména, morfologické kategorie jmen, morfologický rozbor jmen

3. Morfologie češtiny – jména, podstatná a přídavná jména,

4. Morfologie češtiny – jména, zájmena, číslovky

5. Morfologie češtiny – slovesa, morfologické kategorie sloves, typy tvarů ve slovesném paradigmatu

6. Morfologie češtiny – slovesa, konjugační systém češtiny, morfologický rozbor sloves

7. Morfologie češtiny – neohebné slovní druhy – příslovce, předložky

8.Morfologie češtiny – neohebné slovní druhy – spojky, částice, citoslovce

9. Syntax češtiny – stavba věty, vztahy mezi větnými členy (sémantické, formálně syntaktické), několikanásobné, komplexní a víceslovné větné členy

10. Syntax češtiny – větné členy – podmět, přísudek, předmět

11. Syntax češtiny – větné členy – příslovečné určení, přívlastek, doplněk

12. Syntax češtiny – souvětí – souvětí souřadné a podřadné, významové vztahy mezi souřadně spojenými větami

13. Závěrečný seminář – opakování, komplexní jazykové rozbory

Poslední úprava: Davidson White Imogen, Mgr. (14.10.2021)
Studijní opory

Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8029

Poslední úprava: Davidson White Imogen, Mgr. (14.10.2021)
Vstupní požadavky

ne

Poslední úprava: Davidson White Imogen, Mgr. (14.10.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK