PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Přehled českých dějin - ACC110004
Anglický název: Czech History Survey
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z [HT]
letní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: zimní:22 / 22 (neurčen)
letní:22 / 22 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jana Dolenská
PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.
Anotace -
Přehled českých dějin je zaměřen na otázky formování české státnosti, jejího historického vývoje a proměn a na její prolínání se státností československou. Zvláštní důraz je tudíž kladen na dějiny 19. a 20. století. Při charakteristice hlavních historických etap vystupuje do popředí role kultury, aby tak pro zahraniční studenty vynikly souvislosti s vývojem jazyka, literatury, umění, vědy a školství. České a československé dějiny jsou zároveň ve výkladu zasazovány do kontextu evropského a zvláště středoevropského vývoje. Historicko-geneticky je objasňována problematika vztahů česko-slovenských, česko-německých a česko-židovských.
V případě uzavření školy z důvodu koronavirové pandemie bude výuka vedena distanční formou prostřednictvím elektronických médií (ZOOM, MOODLE, e-mail).
Poslední úprava: Hasil Jiří, PhDr., Ph.D. (20.09.2020)
Cíl předmětu -

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s uzlovými body českého a československého kulturně historického vývoje, a to v středoevropském kontextu. Tato skutečnost by měla studentům napomoci k pochopení současného života v České republice a k hlubšímu pochopení české reality a  českých reálií.  Dalším cílem je i rozšíření jazykové kompetence studentů, jejich schopnost číst s porozuměním odborné, především historické, texty a na základě toho formulovat vlastní myšlenky.  

Poslední úprava: Hasil Jiří, PhDr., Ph.D. (24.09.2019)
Metody výuky -

výkladová metoda

 diskuse

 práce s textem

 čtení odborných textů

 samostudium

Poslední úprava: Hasil Jiří, PhDr., Ph.D. (24.09.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK