PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Wrilab I - ACC110003
Anglický název: Wrilab I
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Marie Boccou Kestřánková, Ph.D.
Anotace -
Tento on-line seminář v prostředí MOODLE je zaměřen na teoretické a praktické zvládnutí různých strategií a forem psaní v rámci jednotlivých žánrů: různé typy zpráv, formálních dopisů, esejů (argumentačních, výkladových aj.), článků apod. <br>

Na první hodině se studenti sejdou s vyučujícím a domluví se na tématech, která během semestru budou zpracovávat. V průběhu semestru si dle potřeby mohou domluvit další schůzky, většina komunikace však probíhá on-line.
Poslední úprava: Boccou Kestřánková Marie, Mgr., Ph.D. (05.10.2023)
Cíl předmětu

Praktické a teoretické zvládnutí různých strategií a forem psaní.

Poslední úprava: Adamovičová Ana, PhDr., Ph.D. (21.09.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou atestace je odevzdání 4 vybraných písemných prací v stanovených termínech, vypracování sady cvičení a dalších úkolů k jednotlivým žánrovým okruhům.

Každou písemnou práci student odevzdává ve dvou verzích - původní a opravené (po přihlédnutí ke komentářům a doporučením). Ke každé odevzdané práci vypracuje též sebehodnocení, v němž shrne získané poznatky o žánru a problémová místa ve vlastním textu.

Opakovaný zápis povolen.

Poslední úprava: Adamovičová Ana, PhDr., Ph.D. (12.11.2022)
Sylabus

Kurz studenty vede ke psaní koherentních, formálně a strukturně dobře vyvážených textů. Velký důraz se klade na kohezi textu a procvičování vhodných jazykových prostředků vedoucích k jejímu vyjádření a logickému proudění myšlenek. V kurzu se zvlášť věnujeme, teoreticky i prakticky, jednotlivým částem textu – úvodu, stati a závěru, dále psaní odstavců, titulků a mezititulků, explikativního či argumentačního shrnutí apod.

Kurz je možné zapsat si opakovaně v případě, že kapacita kurzu to dovolí.

Poslední úprava: Adamovičová Ana, PhDr., Ph.D. (21.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK