PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Česká ortografie pro cizince I - ACC110001
Anglický název: Czech Orthography for Foreigners I
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: 22 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jan Huleja, Ph.D.
Anotace -
Kurz je zaměřen na zvládnutí českého pravopisu podle poslední kodifikace z r. 1993. Přednášky se věnují různým tématům, která se pak dále rozvíjejí na praktických cvičeních volně navazujících na cyklus přednášek. Důraz je přitom kladen především na provázanost české ortografie s fonologií, morfologií a syntaxí.<br>
<br>
Poslední úprava: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (26.10.2023)
Cíl předmětu

Zvládnutí české ortografie s přihlédnutím k etymologii, morfologii a syntaxi.

Poslední úprava: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (26.10.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou atestace (zápočtu) je aktivní účast na přednáškách, domácí příprava, pravidelná docházka (tolerují se 3 neomluvené absence za semestr), úspěšné zvládnutí dílčích testů a závěrečného testu (min. 60 %).

Plnění předmětu není možno posunout do dalšího akademického roku. Opakovaný zápis je povolen.


Poslední úprava: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (26.10.2023)
Literatura

BEHÚN, Dalibor a BEHÚN, Petr. Pište správně česky: poradna šílených korektorů. Druhé aktualizované, rozšířené vydání. Brno: Zoner Press, 2018. 423 stran. Encyklopedie Zoner Press. ISBN 978-80-7413-377-0.

ČERNÁ, Anna et al. Na co se nás často ptáte. 1. vyd. Praha: Scientia, 2002. 168 s. ISBN 80-7183-260-X.

HAVRÁNEK, Bohuslav a JEDLIČKA, Alois. Stručná mluvnice česká. Vyd. 26., ve Fortuně 2. Praha: Fortuna, 1998. 246 s. ISBN 80-7168-555-0.

KALANDRA, František, ONDRÁŠKOVÁ, Karla a STRAKOVÁ, Helena. Pravopis nejen pro školu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004-2006. 2 sv. (182, 188 s.). ISBN 80-210-3567-6.

STYBLÍK, Vlastimil et al. Cvičení z pravopisu pro větší školáky: pro žáky druhého stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. 2. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2005. 160 s. ISBN 80-7235-303-9.

Poslední úprava: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (26.10.2023)
Metody výuky

V případě přerušení prezenční výuky bude kurz probíhat formou on-line výuky.

Poslední úprava: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (26.10.2023)
Sylabus

Přednášky se věnují následujícím tématům:

1. Vývoj českého pravopisu I. - primitivní pravopis, starší spřežkový pravopis, spodoba znělosti (4. 10.)

2. Vývoj českého pravopisu II. - diakritický pravopis, bratrský pravopis, psaní ú a ů (9. 10.)

3. Vývoj českého pravopisu III. - obrozenecké opravy pravopisu, psaní i a y po měkkých a tvrdých samohláskách (18. 10.)

4. Psaní i/í a y/ý po obojetných souhláskách - vyjmenovaná slova (25. 10.)

5. Psaní i/í a y/ý v koncovkách podstatných a přídavných jmen, psaní i/y v koncovkách příčestí minulého (1. 11.)

6. Psaní bě/bjě, vě/vje, pě; mě/mně (8. 11.)

7. Psaní párových souhlásek na konci a uvnitř slov; souhláskové skupiny a změny v nich (15. 11.)

8. Předložky s a z; předpony s-, z- a vz- (22. 11.)

9. Délka samohlásek v domácích slovech (29. 11.)

10. Hranice slov v písmu (6. 12.)

11. Psaní cizích jmen a přejatých slov (13. 12.)

12. Psaní velkých písmen na začátku slov a slovních spojení (20. 12.)

13. Pravopisné chytáky a nejčastější chyby (3. 1.)

14. Závěrečný test (10. 1.)

Poslední úprava: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (26.10.2023)
Studijní opory

Je možné se opřít o materiály garantky předmětu dr. Any Adamovičové z předchozích let viz https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10213

Poslední úprava: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (26.10.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK