PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Syntax češtiny - ACC100028
Anglický název: Czech Syntax
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z [HT]
letní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Semináře v návaznosti na přednášky mají za cíl prakticky procvičit syntagmatické vztahy na úrovni slov a vět, poukázat na rozdíl mezi syntaktickými vztahy na rovině formální a sémantickými vztahy na rovině významové. Vedou studenty k rozpoznání a osvojení formálních prostředků sloužících k vyjádření těchto vztahů. Důraz se klade také na valenční syntax a transformační cvičení upevňující a prohlubující znalosti českého jazyka poukazováním na provázanost morfologicko-syntaktických struktur.<br>

Pozornost se též věnuje komunikačním funkcím a modalitě výpovědi, slovosledu, aktuálnímu členění výpovědi, vybočením a odchylkám ve vyjadřování syntaktických vztahů (motivovaným i nemotivovaným), funkci negace ap.

Poslední úprava: Škodová Svatava, Mgr., Ph.D. (29.01.2018)
Cíl předmětu

Cílem semináře je jednak seznámit s teoretickými přístupy k syntaktickému popisu v české jazykovědě, jednak co nejvíce rozvíjet vlastní syntaktické schopnosti a dovednosti, a to jak analyticky při práci s texty, tak produktivně při formulaci vlastních mluvených a psaných projevů. 

Rozvíjena je také schopnost čtení odborného lingvistického textu a syntaktická formulace vlastního odborného textu.

Poslední úprava: Škodová Svatava, Mgr., Ph.D. (03.10.2017)
Podmínky zakončení předmětu

- Odevzdání průběžných domácích úkolů v podobě vlastních textů a analýz v prostředí Moodle

 

- v ZS absolvování 3 průběžných testů nad 70%.

 

- Testované oblasti: TEST 1 - formální a sémantické vztahy (analýza věty); odchylky od pravidelné větné stavby (analýza textu)

 

                             TEST 2 - větné vzorce v češtině (analýza textu)

 

                             TEST 3 - větné členy v rámci tradiční závislostní syntaxe (analýza textu) 

 

S podobou jednotlivých testů budete průběžně seznamováni v rámci seminářů

 

V letním semestru je podmínkou ukončení předmětu prezentace vybraného tématu v semináři a vlastní analýza vybraného syntaktického jevu na základě ČNK. Analyzovaná data mohou mít i povahu komparační, tj. srovnání vybraného jevu v češtině a mateřském jazyce studenta.

Poslední úprava: Škodová Svatava, Mgr., Ph.D. (29.01.2018)
Literatura

Základní literatura:

GREPL, M. – KARLÍK, P. (1998): Skladba češtiny. Olomouc: Votobia.

GREPL, M. – KARLÍK, P. (1999): Skladba češtiny - cvičení a výklad. Praha: ISV.

KARLÍK, P. – NEKULA, M. – RUSÍNOVÁ, Z. (eds.) (1995): Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN.

PANEVOVÁ, J. a kol. (2014): Mluvnice současné češtiny 2. Syntax češtiny na základě anotovaného korpusu. Praha: Karolinum.

PETR, J. a kol. (1987): Mluvnice češtiny 3. Skladba. Praha: Academia.

 

Doporučená:

DANEŠ, F. – HLAVSA, Z. (1981): Větné vzorce v češtině. Praha: Academia.

GREPL, M.  –  KARLÍK, P. (1986): Skladba spisovné češtiny. Praha: SPN.

HIRSCHOVÁ, M. (2013): Pragmatika češtiny. Praha: Karolinum.

KARLÍK, P. – NEKULA, M. – PLESKALOVÁ, J.  (2002): Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

PROUZOVÁ, H. – JIRSOVÁ, A. (1997): Slovesa pro praxi. Valenční slovník nejčastějších českých sloves. Praha: Akademie věd České republiky.

SVOZILOVÁ, N. – PROUZOVÁ, H. – JIRSOVÁ, A. (2005): Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení. Praha: Academia.

UHLÍŘOVÁ, L. (1987): Knížka o slovosledu. Praha: Academia.

 

Poslední úprava: Škodová Svatava, Mgr., Ph.D. (03.10.2017)
Metody výuky

- Přednáška

- syntaktická analýza textu 

- diskuse 

Poslední úprava: Škodová Svatava, Mgr., Ph.D. (03.10.2017)
Požadavky ke zkoušce

- zakončení předmětu v podobě ZÁPOČTOVÉHO TESTU - shrnujícícího jednotlivá témata probíraná v průběhu zimního semestru.

- Prezentace vybraného tématu v semináři.

- Zpracovaná analýza vybraného syntaktického jevu v podobě seminární práce.

- Prezentace analýzy v závěrečném semináři.

- Dále student předkládá seznam prostudované literatury v rozsahu 10 časopiseckých textů. 

Poslední úprava: Škodová Svatava, Mgr., Ph.D. (29.01.2018)
Sylabus

Zimní semestr:

 1. Výpověď a věta
 2. Skladební vztahy formální a významové
 3. Odchylky od pravidelné větné stavby
 4. Jednotlivé větné členy
 5. Souvětné výpovědi
 6. Slovosled a aktuální členění
 7. Nárys textové syntaxe
 8. Nárys valenční syntaxe
 9. základové větné struktury 
 10. Komunikativní funkce výpovědi
 11. Hierarachizace větné propozice
 12. Negace 

Poslední úprava: Škodová Svatava, Mgr., Ph.D. (29.01.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK