PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Jazykové cvičení lexikální a stylistické z češtiny II - ACC100019
Anglický název: Practical Czech Language Course II (Lexical and Stylistic Part)
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Jiří Pešička
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Základním cílem kurzu je prohloubení komunikačních kompetencí a celkových vyjadřovacích dovedností studentů a také rozšíření jejich slovní zásoby v daných tematických okruzích. Obsahem kurzu je i zdokonalení studentů v rozlišování jednotlivých komunikačních situací a ve volbě adekvátních vyjadřovacích prostředků s ohledem na stratifikaci češtiny. Pozornost je též věnována produkci různorodých komunikátů - veřejných, oficiálních, poloveřejných, soukromých, spisovných i nespisovných - ústních i písemných: zpráva, recenze, oznámení, inzerát, písemná žádost, konspekt, referát... Součástí kurzu je i zpracování písemných domácích prací a školní reprodukce kratších textů (při hodnocení je brán ohled i na jejich gramatickou a pravopisnou správnost) a také jazyková analýza autentických českých textů (psaných i slyšených) z hlediska stratifikace češtiny a jejich transformace. V rámci kurzu studenti přednesou i referáty, při jejich hodnocení je pozornost věnována především formální a jazykové stránce referátu a způsobu jeho prezentace.
Systematické rozšiřování slovní zásoby je vedeno v následujících náročnějších tematických celcích: 1/ (ZS) a/ mezilidské vztahy: partnerské vztahy, rodina, pracoviště, kolektiv, b/ vztah rodiny a státu, sociální politika, 2/ (LS) a/ člověk a společnost: normativní systémy (náboženství, morálka, právo), b/ občan a úřady, doklady aj., c/ vlastnosti národů, etnik, d/ národnostní problematika, rasismus, xenofobie.
Pozornost je též věnována seznámení studentů s vybranými problémy českých lingvoreálií a také s problematikou spojitelnosti vybraných jazykových jednotek, a to formou doplňujících cvičení.
Poslední úprava: Hasil Jiří, PhDr., Ph.D. (24.05.2006)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK