PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Islám v perspektivě historických sociálních věd - ABV100069
Anglický název: Islam in the Perspective of Historical Sociology
Zajišťuje: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jakub Koláček
Rozvrh   Nástěnka   
Literatura

Základní literatura

Nešpor Zdeněk a Dušan Lužný. Sociologie náboženství. Praha: Portál, 2007.

 

Doporučená literatura

Bayat, Asef. Revolution Without Revolutionaries. Making Sense of the Arab Spring. Stanford: Stanford University Press, 2017.

Bourdieu, Pierre. Teorie jednání, Praha: Karolinum 1998.

Burke, Edmund and Ira M. Lapidus (ed.) Islam, Politics and Social Movements. Berkley: University of California Press, 1988.

Dianteill, Erwan. „Pierre Bourdieu and the Sociology of Religion: A Central and Peripheral Concern.“ Theory and Society, 32, n.o. 5/6, (2003): 529–549.

Eisenstadt, Smuhel N. „Multiple Modernities.“ Daedalus, 129/1 (2000): 1–29.

Havelka, Miloš. „Sekularizace, odkouzlení světa a pluralizace náboženskosti.“ Sociologický časopis, 49/2 (2013): 221–240.

Hendl, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2016.

Huff, Toby E., Wolfgang Schluchter (eds.). Max Weber and Islam. New Brunsvick: Transaction, 1999.

Kepel, Gilles. Boží Pomsta. Přel. Růžena Ostrá. Praha: Atlanits, 1996.

Rubin, Barry (ed.). Islamic Political and Social Movements. London: Routledge, 2013.

Shahibzadeh, Jadullah. Islamism and Post-Islamism in Iran. An Intellectual History. London: Palgrave Macmillan, 2016.

Smith, Dennis. The Rise of Historical Sociology. Philadelphia: Temple University Press, 1991.

Taylor, Charles. A Secular Age. Cambridge: Harvard University Press, 2007.

Taylor, Charles. Sources of the Self: The Making of the Modern Identity. Cambridge, Harward University Press: 2001.

Weber, Max. Metodologie, Sociologie, Politika. Vybral a přeložil Miloš Havelka. Praha: OIKOYMENH, 1998.

Weber, Max. Sociologie náboženství. Přel. Jan J. Škoda. Praha: Vyšehrad, 1998.

Wiktorowicz, Quintan (ed.) Islamic Activism: A Social Movement Theory Approach. Bloomington: Indiana University Press, 2004.

 

Poslední úprava: Palčová Katarína, M.A. (13.08.2019)
Sylabus
 1. Úvod: Představení, struktura předmětu, doporučená literatura, požadavky k atestaci; sociologie jako multiparadigmatická věda, její předmět, různé přístupy ke studiu sociální reality
 2. Snahy o porozumění islámu ze sociologického hlediska, jejich dějiny a různorodé formy; Islám jako kulturní "jiné"; pre-sociologické, kvazisociologické snahy o jeho pochopení, orientalismus
 3. Sociologie náboženství, její východiska a pojmy jako teoretická báze pro studium islámu: Max Weber a Émile Durkheim; základní pojmy a problémy: sociální jednání, sociální fakta, sociální instituce, náboženská etika, posvátné a profánní; různorodé představy o podstatě náboženství jako sociálního fenoménu, navazující teoretické přístupy
 4. Velké teorie I.: Islám jako civilizace: různorodé definice pojmu civilizace, civilizace v singuláru a v plurálu, esencialismus a jeho kritika, Samuel Huntington a popularizace pojmu v 90. letech, jeho různorodé adaptace a (zne)užití
 5. Velké teorie II.: Modernita a modernizace, její základní rysy a aspekty, modernizace náboženského myšlení a praxe, nové náboženské formy, teorie druhé fáze modernity, různorodé modernity; Asef Bayat: islamismus a postislamismus
 6. Velké teorie III.: Pojem sekularizace a jeho různorodé definice, představy o úpadku a vymizení náboženství a jejich vývoj, zpochybnění sekularizační teze v 2. pol. 20. stol., Gilles Keppel a další jeho představitelé
 7. Teorie středního dosahu I: Sociologie Pierra Bourdieu, teorie jednání, sociální pole, sociální kapitál, habitus; příklady aplikace na studium islámu
 8. Teorie středního dosahu II: Sociologie sociálních hnutí, dějiny pojmu a teorie, soudobé přístupy a teoretické perspektivy, sociální mobilizace, mobilizace zdrojů, nová sociální hnutí, důsledky rozvoje sociálních hnutí; příklady aplikace na studium islámu  
 9. Metody analýzy diskurzu a jejich uplatnění při studiu islámu: pojem a teorie diskurzu, kritická analýza diskurzu, analýza rámování, výzkumné metody a postupy; co je třeba zvážit, rozhodneme-li se využít metodu diskurzivní analýzy a jak získat potřebné kompetence.
 10. Kvantitativní výzkum a jeho uplatnění při studiu islámu I: teorie a základní pojmy: závislá a nezávislá proměnná, výzkumný vzorek, operacionalizace, výzkumné otázky, sběr dat, validita, reliabilita a reprezentativita; příklady provedených výzkumů a jejich rozbor z hlediska metodologie. Příklad výzkumů postojů k zahalování žen.
 11. Kvantitativní výzkum a jeho uplatnění při studiu islámu II: práce s existujícími daty, zdroje dat a jejich dostupnost, metody a nástroje jejich zpracování; praktická ukázka sekundárního využití existujících dat; co je třeba zvážit, rozhodneme-li se využít při výzkumu kvantitativní data a jak získat potřebné kompetence.
 12. Kvalitativní výzkum a jeho uplatnění při studiu islámu I: teorie kvalitativního výzkumu a rozdíly oproti kvantitativním metodám, metody kvalitativního výzkumu, zúčastněné/nezúčastněné pozorování, různé metody rozhovorů, experiment, obsahová analýza; příklady využití kvalitativních metod při studiu islámu
 13. Kvalitativní výzkum a jeho uplatnění při studiu islámu II: metodologie, jednotlivé fáze výzkumu, problémy a překážky při provedení výzkumu, zpracování a interpretace dat, etické otázky; co je třeba zvážit, rozhodneme-li se využít kvalitativní metody, a jak získat potřebné kompetence.
Poslední úprava: Palčová Katarína, M.A. (13.08.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK