PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Čeština a genderová lingvistika (blok B) - ABOV00504
Anglický název: Czech Language and Gender Linguistics (group B)
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ABO100504
Garant: PhDr. Světla Čmejrková, DrSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Genderovou lingvistiku lze možná apriorně zavrhnout nebo ignorovat, pokud ji chápeme jako pošetilý výmysl, jemuž netřeba věnovat teoretickou pozornost ani zájem o praktickou aplikaci. Jenže genderová lingvistika, jakkoli se mnohé její projevy příčí vžité představě o fungování jazyků a zdravému rozumu, je svým teoretickým zázemím - které se často v některých prvoplánových proklamacích mluvčích genderové lingvistiky ne plně reflektuje - pozoruhodná. Je součástí kontextu poststrukturalismu, jeho tématu diference a identity, jazyka a skutečnosti. Budeme společně uvažovat o tom, jak by se čeština mohla vyrovnávat s představami současné genderové lingvistiky, která jazykům a jejich uživatelům ukládá požadavek genderové korektnosti, nabádá k rozrušení patriarchálního paradigmatu jazyka a k zviditelnění žen. Zjistíme, že jazyky se neliší tím, co mohou nebo nemohou vyjádřit, ale tím, co nutí nebo nenutí říci. Češtinu, která má ve svém systému hluboce zakořeněnou kategorii gramatického rodu, budeme porovnávat s jazyky, které jsou z hlediska gramatického rodu chudší, a k požadavkům genderové korektnosti proto vstřícnější, tedy především s angličtinou (a podle možností i s jinými jazyky).
Poslední úprava: UCJLEHEC (28.09.2008)
Cíl předmětu

Studenti a studentky se naučí reflektovat znakový charakter jazyka, zejména v oblasti pojmenování osob, osvojí si strukturalistickou interpretaci stavby jazyka i postuláty sociologicky orientované lingvistiky, seznámí se s konfrontací jazyků v oblasti pojmenování osob a porozumí specifikům češtiny

Poslední úprava: UCJLEHEC (28.09.2008)
Literatura

Čmejrková, S. 1997. Jazyk pro druhé pohlaví. In: F. Daneš a kol., Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia, 146-158.

Čmejrková, S. 2002. Rod v jazyce a komunikaci: specifika češtiny. Slovo a slovesnost 63, 2002, 4, 23-46.

Čmejrková, S. 2003. Communicating gender in Czech. In: M. Hellinger & H. Bussman (eds), Gender across languages III. Amsterdam: Benjamins, 27-57.

Daneš, F. 1997. Ještě jednou "feministická lingvistika". Naše řeč 80, 5, 256-259.

Daneš, F. 2001. Univerzália a specifika češtiny v období globalizačních proměn. In: Z. Hladká & P. Karlík (eds) Čeština - univerzália a specifika. Praha: Lidové noviny, 42-45.

Jakobson, R. 1971 (1960). The gender pattern of Russian. In: Selected Writings II: Word and Language. The Hague: Mouton, 184-186.

Lehečková, H. 2002. Gramatická kategorie rodu v typologicky různých jazycích. In: A. Krausová & M. Slezáková (eds), Setkání s češtinou. Praha: ÚJČ AV ČR.

Moldanová, D. (ed.) 1996. Žena - Jazyk - Literatura. Ústí n. Labem: PF UJEP.

Schwarzová, J. 1999. Kategorie ženskosti v češtině: pojmenování žen v češtině. In: A. Macurová (ed.), Heterogennost v komunikaci, v textu a v jazyce. Praha: FF UK, 61-85.

Valdrová, J. 1996. Sexismus v německém jazyce a situace u nás. In: D. Moldanová (ed.) Žena - Jazyk - Literatura. Ústí n. Labem: PF UJEP, 288-291.

Valdrová, J. 2001. Novinové titulky z hlediska genderu. Naše řeč 84, 2, 90-96.

Věšínová, E. 1998. Úvaha na téma "Čeština a žena". Naše řeč 81, 1, 21-28.

Poslední úprava: UCJLEHEC (28.09.2008)
Požadavky ke zkoušce

Analýza vybraného textu (vědeckého, publicistického, uměleckého, reklamního apod.) z hlediska kategorie genderu.

Poslední úprava: UCJLEHEC (28.09.2008)
Sylabus

Jazykový znak, označující a označované

Teorie privativních opozic, příznakovost a nepříznakovost, neutralizace

Teorie reference - referenční a charakterizační užití jazykového znaku

Specifika češtiny a konfrontace s dalšími slovanskými a neslovanskými jazyky (podle zaměření studujících)

Genderový diskurz a textové možnosti češtiny

Analýza autentických textů, psaných i mluvených, práce s korpusy

Odhalování aspektů kognitivních, stylistických, gramatických, slovotvorných

Rozvíjení argumentace

Poslední úprava: UCJLEHEC (28.09.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK