PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
VS Stylistická syntax - ABOV00122
Anglický název: Stylistic Syntax
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Eva Hošnová, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Seminář bude věnovat pozornost výkladu některých syntaktických pojmů a rovněž se zaměří na jejich užití při analýze konkrétního jazykového materiálu z hlediska stylového.
Poslední úprava: UCJLEHEC (05.02.2009)
Cíl předmětu

Výklad některých syntaktických pojmů a jejich aplikace na konkrétní jazykový materiál, interpretace užití syntaktických prostředků z hlediska stylového.

Poslední úprava: UCJLEHEC (05.02.2009)
Literatura

Čechová, Marie a kol.: Stylistika současné češtiny. Praha: ISV 1997.

Grepl, M. ? Karlík, P.: Skladba češtiny. Olomouc: Votobia, 1998.

Hausenblas, K.: Od tvaru k smyslu textu. Praha: FF UK, 1997.

Hrbáček, J.: Nárys textové syntaxe spisovné češtiny. Praha: Trizonia, 1994.

Hrbáček, J.: Reliéfizace výpovědi v textu. Naše řeč, 1994, roč. 77, č. 2, s. 67 ? 72.

Jankovič, M.: Kapitoly z poetiky Bohumila Hrabala. Praha: Torst, 1996.

Mluvnice češtiny 3. Praha: Academia, 1987.

Müllerová, O.: Mluvený text a jeho syntaktická výstavba. Praha, 1994.

Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000.

Rulíková, B.: Parenteze v současné češtině. Praha: UK, 1973.

Svobodová, I.: O jednom (ne)systémovém prostředku v sportovní televizní reportáži. In: Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře XX. století. Walbrzych: Ostrava, 2004, s. 247 ? 252.

Těšitelová, M.: Využití statistických metod v gramatice. Praha: Academia, 1980.

Uhlířová, L.: Aktuální členění a styl jazykových projevů. SaS 44, 1983, s. 284 ? 294.

Uhlířová, L.: Příspěvek k vývojové dynamice větných vzorců v češtině. Naše řeč, 1993, roč. 76, č. 5, s. 241 ? 250.

Poslední úprava: UCJLEHEC (05.02.2009)
Požadavky ke zkoušce

referát a stylisticko-syntaktická analýza přirozeného komunikátu

Poslední úprava: UCJLEHEC (10.02.2009)
Sylabus
  • Vymezení pojmů verbální komunikát, promluva (typy promluv), text. Aplikace těchto pojmů při stylisticko-syntaktické analýze
  • Syntax klasického a moderního narativního textu.
  • Tematické posloupnosti, prostředky pro jejich vyjadřování a jejich funkčně stylová příznakovost.
  • Syntax mluvených projevů na pozadí projevů psaných.
  • Syntaktické ztvárnění mluvnosti v prozaických textech (větné celky a jejich hranice, výpověď x věta, slovosled).
  • Kvantitativně lingvistický přístup při zkoumání funkčních stylů v rovině syntaktické.
  • Specifikum textů z různých funkčních stylů z hlediska syntaktického (užití různých typů syntaktických struktur, kondenzovanost a dekondenzovanost).
  • Proměny a modifikace základových větných struktur z hlediska synchronního i diachronního.
  • Reliéfizace.
Poslední úprava: UCJLEHEC (05.02.2009)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK