PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Co je/byl kulturní materialismus? Teorie, historie, interpretace - ABO900401
Anglický název: What is/was cultural materialism? Theory, history, interpretation
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Josef Šebek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Cílem kurzu je seznámení se základními texty a pojmy kulturního materialismu, převážně britského proudu literárněvědného myšlení, kladoucího důraz na historicitu (literárního) textu a vztahy literatury a sociálního kontextu.
Kulturněmaterialistické teze kriticky promyslíme a využijeme při diskusi nad konkrétními literárními texty. Budeme sledovat genealogii kulturního materialismu a zásadní koncepty v pracích klíčové postavy britské teorie literatury a kultury 20. století Raymonda Williamse. Poté se přesuneme ke „druhé generaci“ kulturních materialistů, Alanu Sinfieldovi a Jonathanu Dollimorovi, k „materialistické revoluci“ v renesančních studiích, k níž výrazně přispěli, k jejich pojetí „politického čtení“ a disidence. Dominantou kulturního materialismu se postupně stala queer studia, jimiž se také budeme podrobněji zabývat. Pozornost bude dále věnována vztahu kulturního materialismu a jiných literárněvědných škol a tradic, zejména nového historismu, hermeneutiky a recepčních přístupů, i širším, dnes opět aktuálním otázkám materiality.
Poslední úprava: Šebek Josef, Mgr., Ph.D. (26.01.2017)
Podmínky zakončení předmětu

Aktivní příprava na seminář (četba teoretických a literárních textů), aktivní účast, vystoupení (kratší referát, teze pro diskusi apod.).

Poslední úprava: Šebek Josef, Mgr., Ph.D. (26.01.2017)
Literatura

Bolton, Jonathan (ed.), Nový historismus / New Historicism, Brno: Host, 2007.

Brannigan, John, New Historicism and Cultural Materialism, London: Macmillan, 1998.

Clum, John M., „Gay/Queer and Lesbian Studies, Criticism and Theory“, in Julian Wolfreys (ed.), Modern British and Irish Criticism and Theory: A Critical Guide, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006, s. 151–157.

Dollimore, Jonathan, „Ti, kdo umění milují nejvíce, jej také nejvíce cenzurují“, in Richard Müller, Josef Šebek (eds.), Texty v oběhu. Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře, Praha: Academia, 2014, s. 606‒624. (Překlad kapitoly z knihy Sex, Literature and Censorship, 2001.)

Dollimore, Jonathan – Sinfield, Alan, „Foreword: Cultural Materialism“, in titíž (eds.), Political Shakespeare: New Essays in Cultural Materialism, Manchester: Manchester University Press, 1985, s. vii–viii.

Drakakis, John, „Cultural Materialism“, in Christa Knellwolf, Christopher Norris(eds.), The Cambridge History of Literary Criticism. 9. Twentieth-Century Historical, Philosophical and Psychological Perspectives, Cambridge: Cambridge University Press, 2001, s. 43–58.

Hall, Donald E., „Gender and Queer Theory“, in Simon Malpas, Paul Wake (eds.), The Routledge Companion to Critical Theory, London: Routledge, 2006, s. 102–114.

Jauss, Hans-Robert, „Dějiny literatury jako výzva literární vědě“, in Miloš Sedmidubský, Miroslav Červenka, Ivana Vízdalová (eds.), Čtenář jako výzva. Výbor z prací kostnické školy recepční estetiky, Brno: Host, 2001 /1967/, s. 7–38.

Milner, Andrew, „Raymond Williams“, in Julian Wolfreys (ed.), Modern British and Irish Criticism and Theory: A Critical Guide, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006, s. 75–83.

Müller, Richard – Šebek, Josef (eds.), Texty v oběhu. Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře, Praha: Academia, 2014.

Sinfield, Alan, Faultlines: Cultural Materialism and the Politics of Dissident Reading, Oxford: Oxford University Press, 1992.

Sinfield, Alan, „Estétství a dekadence“, in Richard Müller, Josef Šebek (eds.), Texty v oběhu. Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře, Praha: Academia, 2014, s. 566–596. (Překlad kapitoly z knihy The Wilde Century: Effeminacy, Oscar Wilde and the Queer Moment, 1994.)

Sinfield, Alan, Gay and After, London: Serpent’s Tail, 1998.

Sinfield, Alan, „Literature and Cultural Production“, in týž, Literature, Politics and Culture in Postwar Britain,Berkeley – Los Angeles: University of California Press, 2004 /1989/, s. 26–43.

Sinfield, Alan, „Shakespeare and Dissident Reading“, in týž, Cultural Politics – Queer Reading, Abingdon – New York: Routledge, 2005 /1994/, s. 1–20.

Williams, Raymond, „The Analysis of Culture“, in týž, The Long Revolution, London: The Hogarth Press, 1992 /1961/, s. 41–71.

Williams, Raymond, „Literární teorie“, in Richard Müller, Josef Šebek (eds.), Texty v oběhu. Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře, Praha: Academia, 2014, s. 162–207. (Překlad části knihy Marxism and Literature, 1977.)

Williams, Raymond, „Base and Superstructure in Marxist Cultural Theory“, in Raymond Williams, Culture and Materialism: Selected Essays, London: Verso, 1980 /1973/, s. 35‒55.

Wilson, Scott, Cultural Materialism: Theory and Practice, Oxford: Blackwell, 1995.

Poslední úprava: Šebek Josef, Mgr., Ph.D. (26.01.2017)
Sylabus

I. Kulturní materialismus v kontextu (britské) teorie literatury a kultury

II. Raymond Williams. Kultura, společnost, historie, literatura, materialita, medialita

III. Druhá vlna kulturního materialismu: Alan Sinfield a Jonathan Dollimore. Teoretická východiska a teze; Shakespeare a renesance, 19. století, poválečná Británie; interpretační seminář

IV. Kulturní materialismus a queer studia. Disidence, queer reading, subkultura, cenzura, Oscar Wilde, 20. století; interpretační seminář

V. Kulturní materialismus v kontextu paralelních směrů a aktuálního myšlení. Čtení, historie, politika, materialita

Poslední úprava: Šebek Josef, Mgr., Ph.D. (26.01.2017)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK