PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Výuka a úskalí výuky češtiny jako druhého a cizího jazyka na mezinárodní škole - ABO700787
Anglický název: ---
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Sára Zelená
Vyučující: Mgr. Sára Zelená
Anotace
Seminář seznamuje studenty se systémem a specifiky výuky na mezinárodní škole. Výuka bude prakticky zaměřená tak, aby studenti měli možnost využít nabyté poznatky v praxi, a to nejen na mezinárodní škole, ale i na škole české.
Poslední úprava: Kafka Ivan, Mgr. (29.06.2023)
Cíl předmětu

Studenti budou mít možnost praktikovat své teoretické znalosti, na příkladech z praxe si ukážeme, jak vypadá práce studentů, kteří mají češtinu jako druhý jazyk nebo jako mateřský jazyk bez osvojení gramatického systému.

Poslední úprava: Kafka Ivan, Mgr. (29.06.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Aktivní účast na semináři, studium zadané četby, vypracování průběžných úkolů, projekt na zadané téma a jeho prezentace na semináři.

Podrobnější informace:

1. Projekty na zadané téma – volba projektu bude ze tří okruhů:

a.) Hodnocení a stanovení strategie případové studie – studenti dostanou originální slohovou práci studenta, který má češtinu jako druhý jazyk, tu opraví a na základě chybové analýzy vypracují ukázkovou hodinu.

b.) Tvorba ukázkové hodiny češtiny pro cizince pro heterogenní skupinu studentů II. stupně (skupina, v níž jsou studenti různých úrovní a různých mateřských jazyků)

c.) Tvorba ukázkové hodiny češtiny pro české děti, která bude odpovídat standardům požadovaných partnerskou školou (partnerská škola bude v našem případě česká základní škola, na níž čeští studenti navštěvující zahraniční školu plní povinnou českou školní docházku)

Při větším počtu studentů budou projekty zadány do dvojic, pokud bychom studentů měli méně, zadám je jako individuální práci. Rozsah prezentace je přibližně 30 minut/projekt.

Poslední úprava: Kafka Ivan, Mgr. (29.06.2023)
Literatura

BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Efektivní vyučování v heterogenní třídě se zřetelem na metody a učební strategie. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-9584-7.

DOLEŽÍ, Linda. Specifické poruchy učení a čeština jako druhý/cizí jazyk. Praha: AUČCJ, 2017. ISBN: 978-80-270-3186-3

KOSTELECKÁ, Yvona. Žáci-cizinci v základních školách: fakta, analýzy, diagnostika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7290-630-7.

MORGENSTERNOVÁ, Monika, Lenka ŠULOVÁ a Lucie SCHOLL. Bilingvismus a interkulturní komunikace. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-80-7357-678-3.

PRŮCHA, Jan. Dětská řeč a komunikace: poznatky vývojové psycholingvistiky. Praha: Grada, 2011. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-3603-7.

Další literatura bude doporučována v průběhu kurzu podle zájmu zúčastněných.

Poslední úprava: Kafka Ivan, Mgr. (29.06.2023)
Sylabus

1. Úvodní hodina, čeština jako druhý jazyk a mateřský jazyk. Systém výuky na mezinárodní škole.

2. Specifika výuky v mezinárodním vzdělávání, inkluze na mezinárodní škole, výuka českého jazyka (jako mateřského jazyka), výuka dějepisu a zeměpisu.

3. Přístupy k výuce, legislativa, oficiální testy z partnerské české školy

4. Jak rozvíjet slovní zásobu a čtenářskou gramotnost

5. Kazuistika 1 (studentka – maminka Češka, tatínek Francouz, vzdělávání v anglickém jazyce, neosvojená psací gramotnost)

6. Kazuistika 2 (student – rodiče z Lotyšska, nevlastní tatínek Čech, od 3. třídy v českém vzdělávacím systému, doma mluví anglicky a lotyšsky)

7. Čeština jako cizí jazyk pro děti – výuka v mezinárodním školství

8. Vlastní práce studentů

9. Vlastní práce studentů

10. Vlastní práce studentů

11. Vlastní práce studentů

12. Exkurze na MŠ? (v jednání)

13. Závěrečná hodina, shrnutí, dotazy

Poslední úprava: Kafka Ivan, Mgr. (29.06.2023)
Vstupní požadavky

Studenti jsou předem seznámeni s pojmy čeština jako první jazyk, čeština jako druhý jazyk a čeština jako cizí jazyk – tyto pojmy rozlišují a úspěšně aplikují v praxi. Studenti mají základní poznatky o specifických poruchách učení a jejich projevech (dysortografie, dyslexie, dysgrafie).

Poslední úprava: Kafka Ivan, Mgr. (29.06.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK