PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Internacionalizace české slovní zásoby - ABO700746
Anglický název: Internationalization of Czech Vocabulary
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. František Martínek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Předmět nabídne vhled do formálních i významových změn ve slovní zásobě češtiny proběhnuvších pod vlivem cizích jazyků (a to podle zájmu studentů v různých etapách vývoje češtiny, i když těžiště samozřejmě bude v češtině nejsoučasnější) a do jisté míry také do hodnocení různých jazykových prostředků cizího původu (od 2. poloviny 19. stol. dodnes). Podle zájmu účastníků semináře budou voleny tematické okruhy probírané slovní zásoby, množiny analyzovaných formálních prostředků a postupů apod.
Poslední úprava: Martínek František, Mgr., Ph.D. (18.01.2016)
Cíl předmětu

Ukázat známé i méně známé způsoby ovlivnění českého lexika cizími jazyky. Zaměřit se vedle integrace forem i na ovlivňování významu slov. Demonstrovat na několika příkladech metajazykovou reflexi cizojazyčných vlivů.

Poslední úprava: Martínek František, Mgr., Ph.D. (18.01.2016)
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. František Martínek (18.01.2016)

 

Aktivní účast na semináři (max. 3 absence), plnění průběžných úkolů, vypracování krátkého referátu a/nebo krátké písemné práce.

Poslední úprava: Martínek František, Mgr., Ph.D. (18.01.2016)
Literatura

Adam, R.: Máme se obávat anglicizace češtiny? In: Čmejrková, S. - Hoffmannová, J. - Klímová, J. (eds.): Čeština v pohledu synchronním a diachronním (Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český). Praha: Karolinum, 2012, s. 831-837.

Gester, S.: Anglizismen im Tschechischen und im Deutschen: Bestandsaufnahme und empirische Analyse im Jahr 2000. Frankfurt/M a j.: Peter Lang, 2001.

Martincová, O. a kol.: Neologizmy v dnešní češtině. Praha: ÚJČ AV ČR, 2005.

Mitter, P.: Složená hybridní substantiva s prvním komponentem cizího původu v současné češtině. Ústí n. L.: PF UJEP, 2003.

Newerkla, S. M.: Sprachkontakte Deutsch - Tschechisch - Slowakisch. Wörterbuch der deutschen Lehnwörter im Tschechischen und Slowakischen: historische Entwicklung, Beleglage, bisherige und neue Deutungen. Frankfurt/M a j.: Peter Lang, 2011 (2. vyd.).

Rejzek, J.: K formální adaptaci anglicismů. 76, 1993, s. 26-30.

Svobodová, D.: Internacionalizace současné české slovní zásoby. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007.

Warmbrunn, J.: Englische lexikalische Entlehnungen im Wortschatz der tschechischen Gegenwartssprache. Münster - Hamburg: Lit, 1994.

 

Poslední úprava: Martínek František, Mgr., Ph.D. (18.01.2016)
Sylabus

Návrhy témat:

Slovotvorná adaptace přejímek

Pravopisná a hlásková stránka přejímek

Stylová platnost přejímek / jejich příslušnost k útvarům češtiny (?)

Neologická slovotvorba, parasystémové tvoření, blending aj.

Kalkování a jeho druhy; systémové předpoklady kalků; souhra domácích a cizích vlivů

Cizí slova podle původu; europeismy

Přejímání slov (popř. významů) v jednotlivých etapách vývoje češtiny, otázky kontinuity a diskontinuity

Poslední úprava: Martínek František, Mgr., Ph.D. (18.01.2016)
Vstupní požadavky

Předmět je určen především studentům druhého a třetího ročníku bakalářského oboru Český jazyk a literatura, avšak je otevřen také studentům dalších, magisterských bohemistických oborů i jiných oborů, primárně těch filologických.

 

Poslední úprava: Martínek František, Mgr., Ph.D. (18.01.2016)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK