PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Próza Egona Hostovského a její kontext - ABO700631
Anglický název: Faces of a Crisis: The Fiction of Egon Hostovský and Its Context
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.
Anotace
Seminář se věnuje próze Egona Hostovského druhé poloviny dvacátých let a let třicátých a soudobému kontextu. Diskuse se zaměří především na problém krize v rozměru psychologickém, společensko-hospodářském a filozofickém. Hlavní linii kurzu tvoří četba vybraných Hostovského próz s poukazy k jejich kontextu, tj. soudobým literárním, vědeckým a filozofickým referencím ke krizovým projevům moderní individuality a společnosti v souvislosti s leitmotivy individuální psychologie románů přelomu dvacátých a třicátých let, fenoménů krizové komunikace a krize evropských věd. Nedílnou součástí kontextu Hostovského románů je i diskuse o produktivních možnostech identity tematizované mnohočetností židovské podmínky jako podmínky lidské vůbec (Jindřich Kohn a českožidovské hnutí). Krize, především krize lidských funkcí se tu ukazuje jako příznak i rámec moderní existence, jako příležitost k revizi otázky smyslu.
Poslední úprava: Vojtěch Daniel, doc. PhDr., Ph.D. (07.02.2024)
Cíl předmětu

Cílem kurzu je integrovat literárněhistorickou interpretaci Hostovského tvorby z dvacátých a třicátých let do intelektuálních dějin meziválečného Československa.

Poslední úprava: Vojtěch Daniel, doc. PhDr., Ph.D. (07.02.2024)
Deskriptory

Hlavní tematické okruhy:

 

-       Situace české prózy na přelomu dvacátých a třicátých let a ve třicátých letech: Podněty analytické psychologie (Freud, Adler) a moderní vyprávění

-       Problém nemoci, okraje a vyloučení

-       Filozofický kongres v Praze 1934

-       Jazyk, komunikace a přístupy k jazyku (strukturální lingvistika, fenomenologická filozofie)

-       Světová hospodářská krize a její dopady

-       Věk obrazu světa

-       Českožidovské hnutí ve třicátých letech

Poslední úprava: Vojtěch Daniel, doc. PhDr., Ph.D. (07.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Aktivita včetně přípravy samostatného vystoupení a materiálů pro diskusi. 

Poslední úprava: Vojtěch Daniel, doc. PhDr., Ph.D. (07.02.2024)
Literatura

Četba:

 

Stezka podél cesty (1928)

Ghetto v nich (1928 > 2., upr. vyd. in Cesty k pokladům, 1934)

Danajský dar (1930)

Ztracený stín (1931)

Případ profesora Körnera (1932)

Černá tlupa (1933)

Žhář (1935)

Dům bez pána (1938)

Tři starci. Melantrich, Praha 1938

Listy z vyhnanství (1941)

 

 

Výběr z literatury o Egonu Hostovském (k ohlasu Hostovského prózy srov. oddíl Literatura v hesle Egon Hostovský, Lexikon české literatury 2/I, red. V. Forst, 1993, s. 294–297, autorka hesla Vlasta Skalická /šifra vs/):

 

Jiří Bednář: Druhý zrak Egona Hostovského, Plamen 10, 1968, č. 7, s. 63-67

Pavel Fraenkl: K problematice sebecitu v díle Egona Hostovského (1936)

Hlavní téma: Psychologická próza. Sborník příspěvků z laboratoře psychologické prózy, konané v Hradci Králové 21.–22. září 1993 (1994)

Egon Hostovský. Vzpomínky, studie a dokumenty o jeho díle a osudu (1974)

Egon Hostovský (1908–1973). Medailon autora /Petr Barták/ a Výběrová bibliografie o životě a díle Egona Hostovského /Ladislav Vacina/ (1990)

Egon Hostovský. Literární dobrodružství českého židovského spisovatele ve 20. století. Václav Vaněk, Jan Wiendl /eds./ (2018)

Olga Hostovská, Václav Sádlo, Barbora Svobodová: Egon Hostovský a jeho radosti života (2018)

František Kautman: Polarita našeho věku v díle Egona Hostovského (1993)

Jindřich Kohn: Asimilace a věky (1936)

Návrat Egona Hostovského. Mezinárodní vědecké sympozium o životě a díle Egona Hostovského – Hronov 21. – 23. května 1993 (1996)

Vladimír Papoušek: Egon Hostovský. Člověk v uzavřeném prostoru (1996) + Žalmy z Petfieldu. Egon Hostovský. Příběh spisovatele dvacátého století (2012)

Václav Sádlo: Egon Hostovský a rodný kraj (2007, 2. vyd. 2010)

 

Prameny a literatura ke kontextu:

 Alfred Adler: Člověk, jaký jest (1935) + Umění rozumět. Příběh života a nemoci z pohledu individuální psychologie (1993) + Psychologie dětí. Děti s výchovnými problémy (1994) + Smysl života (1995, 2020)

Josef Čapek: Kulhavý poutník (1936)

Vilém Flusser: Bezedno (1998)

Sigmund Freud: Nespokojenost v kultuře (1927, 1930, česky 1998)

Martin Heidegger: Věk obrazu světa. Přel. I. Chvatík, OIKOYMENH, Praha 2013

Josef Hora: Struny ve větru (1927)

Edmund Husserl: Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Úvod do fenomenologické filozofie. Academia, Praha 2006

Zdeněk Kárník: České země v éře První republiky I, II (2002)

Vlastislav Lacina: Krize československého zemědělství 1928–1934 (1974) + Velká hospodářská krize v Československu 1929–1934 (1984)

Osmý mezinárodní kongres filosofický. Praha 2.-7. září 1934 (teze referátů)

Jan Patočka: Přirozený svět jako filozofický problém (1936) + Masarykovo a Husserlovo pojetí duševní krize evropského lidstva. In Češi I. Sebrané spisy Jana Patočky sv. 12. Ed. K. Palek a I. Chvatík, OIKOIMENH, Praha 2006, s. 21–33

Jakub Rákosník, Jiří Noha: Kapitalismus na kolenou. Dopad velké hospodářské krize na evropskou společnost v letech 1929–1934  (2013)

Emil Utitz: Charakterologie (1925) + Die Kultur in der Epoche des Weltkrieges (1927) + Die Sendung der Philosophie in unserer Zeit (1935)

Další literatura bude doplněna v průběhu semestru podle jednotlivých témat.

 

Poslední úprava: Vojtěch Daniel, doc. PhDr., Ph.D. (17.02.2024)
Metody výuky

Série moderovaných diskusí doprovázených stručným kontextovým komentářem vyučujícího.

Poslední úprava: Vojtěch Daniel, doc. PhDr., Ph.D. (07.02.2024)
Sylabus

26. 2. Úvod, práce v semináři, témata

 

4. 3. Ghetto v nich. Antisemitismus, česko-židovské hnutí, situace v meziválečné době

 

11. 3. Individuální psychologie – Freud/Adler

 

18. 3. Problém moderní nemoci: Případ profesora Körnera

 

25. 3. Věk obrazu světa – M. Heidegger

 

8. 4. Velká krize: Danajský dar

 

15. 4. Dvojníci: Stezka podél cesty, Ztracený stín, Tři starci

 

22. 4. Krize v soudobé filozofické diskusi

 

29. 4. Problém komunikace a traumatu: Žhář

 

6. 5. Rekonvalescence a bezdomoví: Dům bez pána

 

13. 5. Bezedno: Listy z vyhnanství

 

Poslední úprava: Vojtěch Daniel, doc. PhDr., Ph.D. (17.02.2024)
Vstupní požadavky

Kurz je určen především studentům navazujícího magisterského studia. 

Poslední úprava: Vojtěch Daniel, doc. PhDr., Ph.D. (07.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK