PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Didaktika II - ORA201053
Anglický název: Methodology II
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:8/8, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Anotace
Poslední úprava: DVORAKB/PEDF.CUNI.CZ (11.03.2013)
Didaktika II (PhDr. B. Dvořák) Stručná anotace předmětu: Předmět rozvíjí znalosti a dovednosti týkající se výuky interaktivních, receptivních a produktivních řečových dovedností. Studenti se seznamují s teoriemi osvojování cizích jazyků a s psycholingvistickými procesy probíhajícími zejména během mluvené interakce a během poslechu a čtení s porozuměním. Používají evropské stupnice jazykové způsobilosti a získávají základní poznatky o hodnocení mluvených a psaných projevů. Součástí seminářů je partnerské učení na základě diferencovaného studia literatury, vrstevnické vyučování a reflexe, při níž se studenti učí kriticky hodnotit didaktické postupy a rozvíjejí svou poznatkovou bázi. Vytvářejí si osobní soubory efektivních učebních aktivit, umějí integrovat jednotlivé řečové dovednosti a plánovat vyučovací hodiny. Předmět završuje povinné studium oborové didaktiky. Studenti poznávají a kriticky hodnotí teorie vyučování a učební metody, které ovlivňují současnou praxi (např. teorie osvojování druhého jazyka, humanistické alternativní metody, komunikativní přístup, bilingvální výuka). Zaměřují se na prohlubování žákovské motivace, jazykové učební styly a strategie a efektivní pracovní postupy v heterogenních třídách, zabývají se testováním a kritérii hodnocení písemného i mluveného projevu. Získávají hlubší poznatky o kontextu, ve kterém budou pracovat, zejména o kurikulu a jeho typech, o užívaných učebnicích a hlediscích jejich výběru a o plánování výuky na delší časové období. Uvědomují si komplexnost didaktických problémů, zdokonalují se v didaktické argumentaci a opírají se přitom o adekvátní penzum vědomostí a dovedností. Odborná literatura: BRUMFIT, CH.; MOON, J.; TONGUE, R. (Eds.) Teaching English to Children. From Practice to Principle. 4. aktual. vyd. Harlow : Longman, 1996. CAMERON, L. Teaching Languages to Young Learners. Cambridge : Cambridge University Press, 2001. Cizí jazyky : Časopis pro teorii a praxi. DAVIES, P. Success in English Teaching. Oxford : Oxford University Press, 2000. DUNN, O. Beginning English with Young Children. Macmillan Publishers Ltd, 1993 EPSTEIN, R.L. Instructor´s Manual for Critical Thinking. New York: Wardsworth Publishing Company, 1999. HALLIWELL, S. Teaching English in the Primary Classroom. Harlow : Longman, 1992. IOANNOU, S.; PAVLOU, P. Assessing Young Learners. Oxford : Oxford University Press, 2003. JET, A Magazine for Teachers of English as a Foreign Language to Young Children, Mary Glasgow Publications. London JOHNSON, K. Communicative Syllabus Design and Methodology. Oxford: Pregamon, 1982 LARSEN-FREEMAN, D. Techniques and Principles in Language Teching. (2nd ed.) Oxford: Oxford Univesity Press, 2000 McDONOUGH, J.; SHAW, C. Materials and Methods in ELT. Oxford : Blackwell Publishers, 2003. PHILLIPS, S. Young Learners. Oxford : Oxford University Press, 1993. RANDALL, M.; THORNTON, B. Advising and Supporting Teachers. Cambridge : Cambridge University Press, 2001. RICHARDS, J.C. ; RODGERS, T.S. Approaches and Methods in Language Teaching. (2nd ed.) Cambridge: Cambridge University Press, 2001 SLATTERY, M.; WILLIS, J. English for Primary Teachers. A handbook of activities and classroom language. Oxford: Oxford University Press, 2000. WOODWARD, T. Planning Lessons and Courses : Designing sequences of work for the language classroom. Cambridge : Cambridge University Press, 2001.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK