PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Osobnostně sociální rozvoj - OPVP14014
Anglický název: Personal and Social Development
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (29.06.2013)
Předmět otevírá problematiku spojenou s možnostmi realizace metod aktivního sociálního učení v práci s dětmi a dospělými. Demonstruje metodické principy, které lze používat v osobnostně sociální výchově (inscenační metody, techniky směřující k hodnotovým žebříčkům, psychosociální hry). Studenti si osvojují metody, jak vytvářet pozitivní psychosociální klima ve skupině. Formou workshopu si upevňují sociální kompetence potřebné pro zvládání stresových situací v osobním, pracovním životě i v práci s klienty.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D. (11.12.2018)

Předmět uvádí studenty do problematiky osobnostně sociálního rozvoje v kontextu s kurikulem OSV dle RVP. Umožní pochopit na vlastní zkušenosti práci se skupinou, potenciál aktivit společně s didaktickými postupy.

Základní didaktické znalosti v kontextu didaktiky OSV student porovná s dramatickou výchovou a artefiletikou.

Deskriptory
Poslední úprava: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D. (29.01.2021)

V podmínkách distanční výuky bude předmět realizován kombinací on-line výuky a reflektovaných úkolů, které budou východiskem seminární práce.

On-line výuka v ZOOM, aktuální komunikace a materiály v MOODLe tohoto předmětu včetně odkazů a přístupu na on-line setkání v ZOOM.

Literatura -
Poslední úprava: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D. (30.10.2019)

 
Jirásek,I: Zážitková pedagogika: časopis Gymnasion č.1 2004
Franc,D., Zounková,D., Martin,A.: Učení zážitkem a hrou, Compruter Press, Brno2007
ŠL: Zlatý fond her I. , Portál, Praha 2002
Kasíková,H.: Kooperativní učení, kooperativní škola, Portál, Praha 1997
Valenta,J.: Učit se být, Strom, Praha 2003 II.vydání nebo Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi, AISIS, Kladno 2006
Srb,V. a kol. OS Projekt Odyssea: Jak na osobnostní a sociální výchovu, Odyssea, Praha 2007, II. vydání

HOPPE, S.; HOPPE, H.; KRABEL, J. Sociálně psychologické hry pro dospívající. Praha : Portál, 2001. 197 s. ISBN 80-7178-434-6.

Hanuš,R.:Zážitková pedagogika a její pedagogicko-psychologické aspekty:Prožitek a tělesnost-mezinárodní konference, UK FTVS Praha 2002

Jirásek,I: Prožitek a možné světy:Olomouc.Univerzita Palackého 2001

Slavík,J: Umění zážitku, zážitek umění, 1.díl.: PF UK Praha2001

Slavík,J., Slavíková,V., Hazuková,H.: Výtvarné čarování (artefiletika),UK ped.f.,Praha 2003

Campbellová,J.:Techniky arteterapie.

Holec,O. a kol.: Instruktorský slabikář PŠL,

Másilka,D.: Zážitková pedagogika:DP. Olomouc.Univerzita Palackého FTK 2003

Valenta,J.: Metody a techniky dramatické výchovy, Strom, Praha 1997

Literatura dramatická výchova:

BLÁHOVÁ, K. Uvedení do systému školní dramatiky. Praha: ARTAMA, 1996.

BUDÍNSKÁ, H. Hry pro šest smyslů. Praha: ARTAMA, 2004 - 6., upr. vyd.

DISMAN, M. Receptář dramatické výchovy. Praha: SPN, 1976 a další vydání

MACHKOVÁ, E. Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: ARTAMA-STD, 1998.

MLEJNEK, J. Dětská tvořivá hra.  Praha: ARTAMA-STD, 1997.

ULRYCHOVÁ, I., GREGOROVÁ,V., ŠVEJDOVÁ, H. Hrajeme si s pohádkami. Praha: Portál, 2000.

VALENTA, J., Metody a techniky dramatické výchovy, Strom, Praha 1997

WAY, B., Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací.  Praha: ISV, 1996.

KOŤÁTKOVÁ, S., PROVAZNÍK, J., BLÁHOVÁ, K. a kol. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. Praha: Karolinum, 1998.

Časopis Tvořivá dramatika, vydává ARTAMA

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D. (28.01.2021)

Návrh projektu pro skupinu. 2 opravné termíny.

V podmínkách distanční výuky bude předmět realizován kombinací on-line výuky a reflektovaných úkolů, které budou východiskem seminární práce.

Sylabus -
Poslední úprava: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (29.06.2013)

1. Tvorba pozitivního psychosociálního klimatu ve skupině dětí a mládeže.

2. Workshop - upevňování sociální kompetence potřebné pro zvládání stresových situací v osobním životě, v pedagogické práci i v práci s klienty.

3. Sociálně etické dramatické hry využitelné v rámci širších výchovných programů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK