PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Kapitoly ze speciální pedagogiky - OPVP14010
Anglický název: Chapters of special education
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. (13.05.2019)
Předmět seznamuje posluchače s aktuálními problémy ve výchově a vzdělávání osob se zdravotním postižením a integračními, humanizačními a demokratizačními trendy ve výchově a vzdělávání dětí, mládeže a dospělých s jednotlivými druhy postižení. Poskytuje přehled školských zařízení a současných legislativních předpisů v oblasti péče, výchovy a vzdělávání znevýhodněných osob.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. (12.07.2019)

Cílem předmětu je seznámit studenty s trendy v přístupu k osobám se zdravotním postižením, integračními a inkluzivními snahami, možnostmi výchovy a vzdělávání dětí a mládeže se zdravotním postižením ve škole a v dalších školských zařízeních a se stávající legislativou, připravit budoucí učitele na integrované vzdělávání žáků se zdravotním a sociálním znevýhodněním.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. (25.10.2019)

 

FISCHER, S.; ŠKODA, J. Speciální pedagogika. Praha: Triton, 2008. ISBN 978-80-7387-014-0. 

HÁJKOVÁ, V.; STRNADOVÁ, I. Inkluzivní vzdělávání. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3070-7. 

CHVÁTALOVÁ, H. Jak se žije dětem s postižením. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7367-013-5. 

LECHTA, V. Základy inkluzivní pedagogiky. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80 7367-679-7. 

PIPEKOVÁ, J a kol. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2006. ISBN 80.7315-120-0. 

RENOTIÉROVÁ, M.; LUDÍKOVÁ, L. a kol. Speciální pedagogika. Olomouc: PedF, 2006. ISBN 80-244-1475-9. 

SLOWÍK, J. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80- 247-1733-3. 

ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-514-1. 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. (17.05.2019)

Písemná zkouška formou testu, student má 3 pokusy, z toho dva opravné.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. (12.07.2019)

Speciální pedagogika, obsah, cíle, nové trendy, vnitřní struktura speciální pedagogiky, přehled disciplín. Druhy zdravotního postižení.

Druhy speciálních škol a školských zařízení, poslání speciálních pedagogických center a středisek výchovné péče.

Integrace žáků se zdravotním postižením do hlavního proudu vzdělávání.

Nová legislativa ve výchově a vzdělávání osob se zdravotním postižením.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK