PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Sociální pedagogika - OPVP14006
Anglický název: Social Pedagogy
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: BENDL/PEDF.CUNI.CZ (03.01.2016)
Předmět seznamuje studenty jak s historií sociální pedagogiky, tak s jejím současným pojetím u nás a ve světě. Pozornost je věnována historii sociální pedagogiky, specifikům a úkolům sociální pedagogiky v současné době, pedagogizaci prostředí a problematice rizikového chování dětí a mládeže. Kurz představuje frekventantům významné osobnosti sociální pedagogiky, analyzuje jejich sociální a vychovatelskou činnost.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: BENDL/PEDF.CUNI.CZ (03.01.2016)

Cíl předmětu:
Primárním cílem předmětu je zvýšení sociální kompetence pedagogických pracovníků, získání vědomostí a dovedností, které mohou absolventi uplatnit v praxi v oblasti výchovného a preventivního působení.

Literatura -
Poslední úprava: BENDL/PEDF.CUNI.CZ (03.01.2016)

Literatura:

 • BENDL, S. Kázeňské problémy ve škole. Aktualizované a doplněné vydání. Praha : Triton, 2011.
 • BENDL, S. Školní kázeň v teorii a praxi. Praha : Triton, 2011.
 • BENDL, S. Nárys sociální pedagogiky. Praha : UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2014.
 • BENDL, S. a kol. Vychovatelství. Učebnice teoretických základů oboru. Praha : Grada, 2015.
 • BENDL, S. Prostředí, které formuje. In BENDL, S. a kol. Vychovatelství. Učebnice teoretických základů oboru. Praha : Grada, 2015, s. 70-117.
 • BENDL, S. Výchovné problémy a profesionální intervence. In BENDL, S. a kol. Vychovatelství. Učebnice teoretických základů oboru. Praha : Grada, 2015, s. 225-268.
 • HOPF,A. Sociální pedagogika pro učitele. Praha : PedF UK, 2001.
 • HRONCOVÁ, J.; EMMEROVÁ, I.; KRAUS, B. a kol. K dejinám sociálnej pedagogiky v Európe. Ústí nad Labem : PedF UJEP, 2008.
 • JŮVA, Vladimír sen. & jun. Stručné dějiny pedagogiky. 6. vyd. Brno: Paido, 2007.
 • KLAPILOVÁ,S. Kapitoly ze sociální pedagogiky. Olomouc : UP, 1996.
 • KRAUS, B. Základy sociální pedagogiky. Praha : Portál, 2008.
 • PROCHÁZKA, M. Sociální pedagogika. Praha : Grada, 2012.
 • PRŮCHA,J. Multikulturní výchova. Praha : ISV, 2001.
 • PŘADKA,M.-KNOTOVÁ,D.-FALTÝSKOVÁ,J. Kapitoly ze sociální pedagogiky. Brno : MU, 1998.
 • ŠPIČÁK,J. Prostředí z pohledu sociální pedagogiky. Olomouc : UP, 1993.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: BENDL/PEDF.CUNI.CZ (03.01.2016)

 

Požadavky ze zkoušce:

• prostudovaná doporučená odborná literatura,
• povinně je třeba prostudovat jednu z následujících dvou publikací (bude předmětem ověřování):
BENDL, S. Kázeňské problémy ve škole. Aktualizované a doplněné vydání. Praha : Triton, 2011.
BENDL, S. Školní kázeň v teorii a praxi. Praha : Triton, 2011.
• povinně je třeba dále prostudovat učební text/skripta (bude předmětem ověřování):
BENDL, S. Nárys sociální pedagogiky. Praha : UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2014.
• zkouška bude organizována formou písemného testu s otevřenými položkami,
• obsahem testu bude učivo prezentované na přednáškách a informace obsažené ve výše uvedených publikacích (Bendl 2011, 2014).

 

Sylabus -
Poslední úprava: BENDL/PEDF.CUNI.CZ (03.01.2016)

Sylabus:
- historie a současnost sociální pedagogiky,
- významné osobnosti sociální pedagogiky,
- vztah sociální pedagogiky k jiným disciplinám,
- cíl, předmět, definice, pracovní pole sociální pedagogiky,
- specifika a úkoly sociální pedagogiky,
- pojetí sociální pedagogiky,
- prostředí a pedagogizace prostředí,
- sociální výchova,
- školní kázeň.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK