PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Úvod do pedagogiky - OPVP14003
Anglický název: Introduction to Education
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (13.09.2019)
Předmět seznamuje studenty s povahou pedagogiky jako vědy, vede k osvojení současné pedagogické terminologie. Pozornost je věnována nejen základním kategoriím obecné pedagogiky, ale také vybraným otázkám učitelského a vychovatelského povolání, českému vzdělávacímu systému a jeho perspektivám v evropském kontextu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (13.09.2019)

 

Studující se seznámí se soudobou pedagogickou teorií, se základní terminologií a strukturou oboru. Poznatků využije při posouzení rozdílných náhledů na pedagogiku i při dalším studiu.

Literatura -
Poslední úprava: BLAZKOV/PEDF.CUNI.CZ (04.07.2013)

JůVA, V. Úvod do pedagogiky. Brno: Paido, 1997.

PRůCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2005.

PRůCHA, J. Přehled pedagogiky: Úvod od studia oboru. Praha: Portál, 2006.

SKALKOVÁ, J. Pedagogika a výzvy nové doby. Brno: Paido, 2004.

VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2007.

VORLÍČEK, Ch. Úvod do pedagogiky. Jinočany: H a H, 2000.

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (13.09.2019)

Zkouška má písemnou formu - předpokládá se porozumění jednotlivým pojmům a tématům. Student má 3 pokusy, z toho dva opravné.

Sylabus -
Poslední úprava: BLAZKOV/PEDF.CUNI.CZ (03.09.2013)

1. Úvod do studia pedagogiky, zdroje pedagogických informací.

2. Pedagogika jako věda, základní terminologie a její proměny.

3. Pedagogické disciplíny.

4. Výchova a vývoj člověka, výchova a společnost.

5. Pedagogičtí pracovníci, profese učitele, vychovatele.

6. Český vzdělávací systém v kontextu EU.

7. Aktuální otázky českého školství.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK